Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2019-2020)

Kaderspel

Leiderschap in tijden van crisis. Dit onderwerp staat momenteel volop in de belangstelling. Het lijkt wel alsof iedereen met een pen of toetsenbord er iets over schrijft en de wereld in stuurt.

Actueel

De Eerste Kamer neemt het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen niet in behandeling op 31 maart, omdat de plenaire vergadering op die datum niet doorgaat vanwege de coronacrisis. Het gebouw van de Eerste Kamer is tot en met maandag 6 april...
Vandaag hebben minister Slob, de VNG, de AVS en andere onderwijsorganisaties afspraken gemaakt over het thuisonderwijs aan leerlingen in kwetsbare thuissituaties. In een Kamerbrief laat minister Slob weten wat er is afgesproken aangaande leerlingen...
De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob van Onderwijs besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd (tot begin juni) om de schoolexamens af te ronden. Scholen moeten op...
Minister Slob heeft vandaag besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te verminderen. Veel schoolleiders en leraren zijn druk bezig met het organiseren en...
Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief te ontlasten, zijn de reactietermijnen met betrekking tot het Reglement Participatiefonds tijdelijk stopgezet. Het Participatiefonds (...
Scholen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 één basisbedrag per leerling en school. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Ook wordt...
Het antwoord hierop is ja. Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten dat vervanging van werknemers, die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuis blijven, wordt vergoed door het Vf. Zie voor de meest actuele stand van zaken...
Op 88% van de scholen was het afstandsonderwijs op dinsdag al (bijna) helemaal gerealiseerd. Op 11% is het nog in ontwikkeling, waarvan de meesten verwachten dit woensdag af te ronden. Slechts 1% heeft geen afstandsonderwijs gerealiseerd. Dat blijkt...

Thema - Personeel gezocht

Bovenop het structurele lerarentekort is er nu ook sprake van uitval van zieke leraren als gevolg van het coronavirus. Ondanks het sluiten van de scholen, gaat het onderwijs – op afstand – door, vaak digitaal. Technologie kan ook helpen het lerarentekort structureel te bestrijden, bepleiten sommigen. Met minder mensen dezelfde onderwijskwaliteit leveren, misschien is het mogelijk. Dan kan er een einde komen aan de moeizame zoektocht naar vervangers. Al dan niet via dure uitzendbureaus, een ontwikkeling die niet onomstreden is. 
 
In grote steden is het vinden en binden van leraren steeds lastiger door de trek naar de rand­gemeenten. Investeren in goed werkgeverschap is noodzakelijk om personeel voor de school te behouden. Diverse scholen laten zien dat en hoe het werkt. Een goede sfeer en onderlinge relatie, een aantrekkelijk onderwijsconcept, werkdrukvermindering, goede (loopbaan)begeleiding, aandacht voor groei en ambitie en een professionele en lerende cultuur zijn enkele voorname ingrediënten. 
 
Niet alleen onder leraren, ook onder leiding­gevenden lopen de tekorten op. Kunnen schoolleiders ook van buiten het onderwijs komen? Dat kan heel goed, vindt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Onderwijsteams hebben behoefte aan een manager die goed is in faciliteren, ondersteunen en inspireren.” Een goede opleiding is hierbij onontbeerlijk. Daarom ontwikkelt de AVS Academie zij-instroomtrajecten voor managers van buiten. Maar ook aan de beeldvorming moet iets gebeuren. “Er zijn nogal wat managers uit andere sectoren die geen idee hebben dat de baan van schoolleider zo uitdagend is.”

Het begint bijna te wennen dat scholen zich in allerlei bochten moeten wringen om de formatie rond te krijgen. Noodgrepen, zoals het voor de klas zetten van gepensioneerde leraren of het inhuren van – dure – onderwijskrachten via een...
“Scholen moeten gezamenlijk zorgen voor een pool van gepensioneerde leraren of kiezen voor een andere oplossing”, zegt Wouter van der Schaaf. Van der Schaaf, nu gepensioneerd, stond in het begin van zijn loopbaan een paar jaar voor de...
Het lerarentekort is, vooral in de grote steden, zo groot dat veel schoolleiders vooral bezig zijn met personeelsbeheer. De waan van de dag maakt het voeren van een strategisch hr-beleid lastig. Toch ligt daar de oplossing om leraren ondanks het...

Verder in dit nummer

Ook aan schoolleiders lijkt een steeds groter tekort te ontstaan. Managers uit andere sectoren die omgeschoold worden tot schoolleider, zouden soelaas kunnen bieden. Zo’n opleidingstraject moet goed zijn toegesneden op de praktijk. Onder...
De coronacrisis houdt het land in zijn greep en het is gissen hoe lang het gaat duren. Dat de scholen gesloten zijn wil niet zeggen dat er geen onderwijs plaatsvindt. Leerlingen krijgen boeken en Chromebooks mee naar huis en leraren houden de vinger...
Het werkverdelingsplan vormt het uitgangspunt voor de inzet van de individuele werknemer. Judith Mak is directeur van De Triangel in Houten, onderdeel van scholengroep LEV-WN. Ze gebruikt het plan om inzichtelijk te maken welke uren waaraan...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Een bijzonder aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: De Parkschool in Zwolle zet middelbare scholieren in om leerlingen extra uitdaging te bieden. Dertig leerlingen in een klas:...

Politieke column

Dat de rekentoets in het voortgezet onderwijs alweer op het punt staat om per wet afgeschaft te worden zit  Harm Beertema niet lekker. “Ons rekenonderwijs gaat wederom een onzekere toekomst tegemoet”, voorspelt de woordvoerder...

AVS Academie

Leidinggeven aan verander- en ontwikkelingsprocessen in een team vraagt om een goed inzicht in jezelf en in de dynamiek binnen het team. De leergang Succesvol beïnvloeden van veranderprocessen van de AVS Academie leert schoolleiders te zien wat...

Boekbespreking

Gespreid of gedeeld leiderschap is een term die we steeds meer horen in onderwijsland. Al enkele jaren verschijnen er publicaties over en worden er verschillende cursussen over aangeboden. Wat is gespreid leiderschap? Hoe ziet dat eruit op een...

Van de AVS

Het Algemeen Dagblad, Parool, De Stentor en Nu.nl berichtten op 10 maart over de peiling van de AVS onder 1.200 schoolleiders rond de coronapreventie op scholen. Daaruit bleek onder andere dat – op 10 maart – al op ruim een kwart van de...
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam op 7 februari 2020 bij elkaar om te praten over de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister PO, het predicaat excellente scholen en Passend onderwijs. De AVSleden uit de beleidscommissie...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Welke begrippen zijn belangrijk bij het actualiseren van het functiegebouw?

Elke werkgever is verplicht voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren, staat in de nieuwe CAO PO 20192020. Dit dient te gebeuren volgens de systematiek van FUWAPO. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Zo ja, dan besluit de werkgever in overleg met elke individuele werknemer welke functiebeschrijvingen worden gehanteerd. Voor dit overleg kunnen werkgevers als basis de voorbeeldfunctiebeschrijvingen gebruiken de die sociale partners hebben vastgesteld. Dit proces moet afgerond zijn voor 1 augustus 2020.

Bij deze actualisering is het van belang kennis te nemen van een aantal begrippen met een specifieke betekenis binnen FUWAPO. Die kan verschillen van de betekenis die binnen instellingen of in het gewone spraakgebruik wordt gehanteerd. Daarom is een begrippenlijst samengesteld met de meest voorkomende begrippen en de definities. De begrippen complexiteit, integraal, multidisciplinair en regio – zoals toegepast binnen FUWAPO – lichten we hieronder toe.

  • Complexiteit van een vereniging, stichting of instelling Complex betekent een instelling, vereniging of stichting met een verscheidenheid aan schoolsoorten (basisonderwijs, speciaal onderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs) en onderwijsconcepten.
  • Integrale managementfuncties Functies waarbij de eindverantwoordelijkheid is belegd voor de primaire processen (inclusief de strategiebepaling van de organisatie), de realisatie van de producten/diensten van een organisatie en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de PIOFACHtaken (taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting).
  • Multidisciplinair Het uitwisselen van kennis en ervaring met andere werkterreinen of vakdisciplines en het integreren van de uitkomsten in het eigen werk.
  • Regio Een grote stad, een stad of een verspreidingsgebied van meerdere locaties en/of wijken, een stad met enkele omringende gemeenten of een aantal kleinere gemeenten zoals voorkomt in de regionale indeling van de samenwerkingsverbanden of een regio van vergelijkbare indeling/omvang.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.