Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2019-2020)

Kaderspel

Het was de eerste van de elfde toen het nieuws over het noodpakket naar buiten kwam. Direct gevolgd door een weekend met een wervelwind van complimenten, boosheid, opluchting, frustratie en verwijten.

Actueel

De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn 20 november ‘s avonds laat afgebroken. Het is nog onduidelijk wanneer de gesprekken verder gaan. "We zijn boos en teleurgesteld", zo zegt AVS-voorzitter Petra van Haren....
In gesprek gaan over de inhoudelijke ontwikkeling van het schoolleiderschap van nu en de toekomst. Dat stond centraal in de kick-off bijeenkomst van de Toekomstagenda schoolleiders. De opbrengsten van deze bijeenkomst en wat daar de komende periode...
De vraag vanuit scholen en het aanbod van educatieve dienstverleners sluiten op dit moment niet goed op elkaar aan. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Samen ten dienste van de school. De raad vindt dat scholen en aanbieders beter samen moeten...
Door een verlaging van de dekkingsgraad en een tijdelijke versoepeling van de pensioenregels is de kans groot dat het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP) de pensioenen volgend jaar niet hoeft te verlagen. Dat blijkt uit een brief van minister...
Met Vakkanjer Junior is het nu ook voor het primair onderwijs (groep 7 een 8) mogelijk deel te nemen aan de Vakkanjers challenge. Met deze challenge wordt de verbinding gelegd tussen technologie, innovatie en maatschappelijke vraagstukken. De...
Het eigen vermogen van samenwerkingsverbanden is in 2018 opnieuw toegenomen, van 240 naar 260 miljoen. Slob vindt dit ‘zorgelijk’, blijkt uit zijn reactie op Kamervragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks. “Je...
Alle basisscholen moeten tussen 1 december en 31 januari kenbaar maken welke eindtoets zij in het voorjaar in groep 8 willen gebruiken. Scholen kunnen kiezen uit de volgende eindtoetsen: - De Centrale Eindtoets  van het College...
De Onderwijsraad moet onderzoeken of het aantal lesuren voor leerlingen in het primair onderwijs omlaag kan. Die motie van CDA en VVD werd op 12 november aangenomen. Ook stemde de Tweede Kamer over andere moties die ingediend werden tijdens de...

Thema - Wetenschap en techniek

Nederland heeft een snel groeiend gebrek aan technisch geschoold personeel. Terwijl in potentie bijna elk kind er belangstelling voor zou kúnnen hebben, blijkt uit het recente Bèta & TechMentality-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Platform Talent voor Technologie. Het is dus belangrijk om alle kinderen er al vroeg mee kennis te laten maken.

‘Techniekonderwijs verplicht op alle basisscholen in 2020’ was zes jaar geleden de ambitie van het Nationale Techniekpact dat drie ministeries sloten met onder andere onderwijsinstellingen, werkgevers en regio’s. Zo ver zijn we nog niet. Er zijn veel goede lokale en regionale initiatieven ontplooid, maar de vertaling naar landelijk beleid moet nog gemaakt worden, vertelt pactvoorzitter Thea Koster. Leerkrachten en schoolleiders – meestal zelf geen bèta’s – hoeven daarvoor geen vrees te hebben, stelt voormalig astronaut en ambassadeur André Kuipers. Je hoeft niet zelf expert te zijn, als je maar verwondering kunt opwekken.

Een van die mooie regionale projecten vormen de ‘leerecosystemen’ in Leiden en Amsterdam, waarin leerlingen buitenschools onderwezen en geïnspireerd worden door musea Naturalis en NEMO. Dat leverde gebiologeerde kinderen op, blijkt alleen al uit de prachtige foto’s.

Het ontwikkelteam Mens & Natuur van Curriculum.nu diende afgelopen maand voorstellen en adviezen voor Wetenschap en Techniek in bij de minister. De teamleden zijn leerkrachten die uit eigen ervaring kunnen spreken. Dat doen zij ook in het openingsartikel hiernaast.

De visies zijn er, de bouwstenen ook. Nu de puzzel nog leggen. In de woorden van een van de ontwikkelteamleden: Daar hoeven schoolleiders niet voor op de politiek te wachten. Neem vooral zelf vast een voorschot.

Wetenschap en Techniek expliciet in de leerlijn van het primair onderwijs. Met ruimte voor eigen invulling van leerkrachten, maar zonder dat zij overal het wiel zelf moeten uitvinden. Zo zien de leerkrachten van ontwikkelteam Mens & Natuur van...
Meer leerlingen naar technische opleidingen en uiteindelijk beroepen. Met dat doel sloten onderwijsinstellingen, werkgevers, regio’s en rijksoverheid alweer zes jaar geleden het Nationaal Techniekpact 2020. Thea Koster is sinds dit jaar...
Kinderen warm maken voor wetenschap en techniek: dat is niet alleen aan de school, maar aan de hele maatschappij. In zogenoemde leerecosystemen in Leiden en Amsterdam pakken musea Naturalis en NEMO die maatschappelijke rol op, samen met lokale...

Verder in dit nummer

Een volgestroomde Erasmusbrug in Rotterdam, een afgeladen Dam in Amsterdam, goedgevulde hallen en pleinen in Zwolle, Leeuwarden en Eindhoven. En een lange rij voor stakers de publieke tribune van de Tweede Kamer waar het debat over de...
Wat is uw relatie met onderwijs? Kunt u schoolleiders adviseren over hoe zij hun werk goed kunnen doen, vandaag de dag? ‘Ik kom van een lange lijn van onderwijzers. Mijn moeder, grootmoeder en zus waren leerkrachten. Ik heb grote waardering...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Dalton-basisschool De Klipper in IJmuiden regelde een jaar lang schooljudo toen een vak­docent gymnastiek uitviel. “...

Politieke column

Investeringen in onderwijs zijn aan de politiek, maar de scholen kunnen zelf meer doen om startende docenten te koesteren en te behouden voor het onderwijs. Dat stelt Rudmer Heerema, woordvoerder onderwijs namens de VVD en oud-docent, in de...

AVS Academie

Goed kunnen communiceren is een belangrijke vaardigheid voor schoolleiders. Scholen staan veel in de belangstelling van politiek en pers. Ook ouders, die vaak hoge verwachtingen koesteren, leggen scholen onder een vergrootglas. De leergang...

Boekbespreking

Het klinkt te mooi om waar te zijn, werken in een organisatie waarin je je grote levenswensen kunt vervullen. Waarin jouw reden van bestaan gelijk is aan die van de organisatie. Sterker nog, waar je alleen wordt aangenomen als die matchen. Een te...
Afgelopen jaar zijn er negen nieuwe leden gekozen in de Ledenraad van de AVS. In het rooster van aftreden waren daarmee alle beschikbare plaatsen voorzien voor de kalenderjaren 2019 en 2020. Door tussentijds aftreden zijn er dit  jaar twee...
Bijna 80 procent van de schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs wil flexibeler met onderwijstijd kunnen omgaan, meldt de Volkskrant naar aanleiding van de AVS-peiling hierover. Toch zijn er nog geen plannen hieraan op grote schaal gehoor...
Kracht! Dat is het thema van het 25e Schoolleiderscongres (AVS-congres), dat plaatsvindt op vrijdag 20 maart 2020 in het NBC in Nieuwegein. De inschrijving is nu geopend. Voor schoolleiders is het Schoolleiderscongres dé gelegenheid om...
Om daad- en vindingskracht van schoolleiders te verzamelen en te belonen, organiseert de AVS in 2020 de verkiezing ‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’. Schoolleiders kunnen tot 21 januari hun collega’s nomineren. Een vakjury...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Waarmee moet je rekening houden bij de invoering van andere schooltijden?

Deze vraag krijgt de AVS-helpdesk steeds vaker. Als een school (uit naam van het bestuur) overweegt andere schooltijden in te voeren, is een aantal stappen nodig. De eerste is de oriëntatie. Het is van belang om de ambitie te formuleren (waarom willen we dit eigenlijk?), de startsituatie in kaart te brengen (hoe is het nu?) en een visie te formuleren (waar willen we heen?). Stap twee is de voorbereiding. Daarin draait het om de formatie van een werk-, project- of kerngroep, de organisatie van informatiebijeenkomsten, de peiling van behoeften en wensen, de keuze voor een van de schooltijdmodellen en de uitwerking daarvan voor organisatie, personeel, huisvesting en financiering. Vervolgens dient besluitvorming plaats te vinden. In deze stap kun je overwegen een pilot uit te voeren. De stap wordt afgerond met een plan van aanpak voor de invoering, waarbij het van belang is continu te investeren in draagvlak bij ouders en werknemers. De laatste stap betreft de daadwerkelijke invoering, waarna wordt gestart met de nieuwe schooltijden. Hierbij verdient het aanbeveling tussentijds te evalueren en bij te stellen. Voer na verloop van tijd een tevredenheidonderzoek uit en houd ouders en werknemers op de hoogte van de voortgang en resultaten. In het schooljaar erop kunnen indien nodig aanpassingen worden doorgevoerd.

Wettelijke bepalingen
Voor de start van de daadwerkelijke invoering is het zaak de wettelijke bepalingen in acht te nemen. De wet verplicht de school de onderwijstijd van 7520 uur over acht schooljaren te realiseren. Het verschil tussen onder- en bovenbouw mag vervallen. Bij keuze voor een verschillend aantal uren in onder- en bovenbouw geldt dat leerlingen in de eerste vier leerjaren ten minste 3520 uur les krijgen (gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uur. De in dit geval resterende 240 uur kunnen door de school worden ondergebracht bij ofwel de leerjaren 1 t/m 4, ofwel de leerjaren 5 t/m 8, ofwel beide, verdeeld naar eigen inzicht.

Overgangsregeling
Om te voorkomen dat kinderen lesuren tekort komen, is een overgangsregeling nodig. Deze duurt ongeveer vier schooljaren, afhankelijk van de reeds opgebouwde uren in voorgaande jaren op het moment van invoering.
Als het bestuur de schooltijden wil wijzigen, dient het eerst alle ouders te raadplegen (artikel 15.3 WMS). Dit kan door vooraf een referendumkader op te zetten: enquêtelijst samenstellen, percentage respons bepalen en percentage instemming formuleren. Ook heeft de (G)MR instemmingsrecht (artikel 13 lid h WMS). Als de aanpassing van de schooltijden gevolgen heeft voor de werk- en rusttijden, is instemming vereist van de geleding personeel van de (G)MR (artikel 11 lid d WMS).

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.