Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2019-2020)

Kaderspel

Dagelijks komt de vraag binnen bij AVS: wat is de huidige situatie qua cao en extra investeringen in het onderwijs? Laten we inzoomen op dat ‘huidig’.

Actueel

De werkgevers- en werknemersorganisaties van de Stichting van het Onderwijs roepen de onderwijsministers opnieuw in een brief op extra middelen vrij te maken voor onderwijs. Dit in het kader van de presentatie op Prinsjesdag van de Rijksbegroting...
Steeds meer besturen, schoolleiders, lerarenopleidingen en andere partijen werken regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Het aantal aanvragen overstijgt het subsidieplafond voor zowel po als vo-mbo, waardoor er aanvragen tijdelijk...
De subsidieregeling Teambeurs PO heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Van 15 juli tot en met 15 oktober 2019 kunnen schoolbesturen de beurs aanvragen....
Middelbare scholen krijgen de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen om te gaan. Dat maakt minister Slob van Onderwijs op 15 juli bekend. Scholen kunnen een aanvraag indienen en...
Partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo die een aspirant-opleidingsschool willen vormen, kunnen hiervoor tussen 27 juli en 1 oktober subsidie aanvragen bij het ministerie van OCW. Dit...
Alwéér begint het schooljaar met actie. Want dat is nog steeds nodig. Voor een rechtvaardig salaris, een gebalanceerd functiehuis en vermindering van de te hoge werkdruk voor schoolleiders. Daarbij heeft de AVS jouw hulp nodig...

Thema - Passend onderwijs, knellend onderwijs?

Vijf jaar geleden werd Passend onderwijs ingevoerd. Het onderwerp roept veel discussie op. Zorgt de wet inderdaad dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vaker in het regulier onderwijs kunnen blijven? Achten we dat nog steeds wenselijk? Worden leraren er niet te zwaar door belast? Zijn er nu minder thuiszitters?

De voortgang wordt nauwgezet gemonitord door een consortium van onafhankelijke onderzoeksinstituten dat ieder voorjaar de stand van zaken publiceert. Volgens de meest recente evaluatie Passend onderwijs ontbreken eenduidige antwoorden, behalve op de vraag over thuiszitters: daarvan weten we – helaas – zeker dat het aantal niet is gedaald, maar juist gestegen. In het eerste thema-artikel in deze Kader Primair gaan we dieper in op de vraag hoe we het tij alsnog kunnen keren.

De verscheidenheid in Passend onderwijs is groot, een logisch gevolg van beleid dat erop is gericht veel ruimte te bieden aan samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen om voor de eigen situatie passende oplossingen te vinden. Hoe kiezen schoolleiders elk hun eigen invalshoeken om de kloof tussen zorg en onderwijs te overbruggen? Tot slot: ook hoogbegaafde kinderen hebben baat bij onderwijs op maat, maar passende begeleiding bieden is niet altijd eenvoudig.

Of Passend onderwijs niet te veel knelt? Daarover zijn we voorlopig niet uitgepraat, toont ook het laatste debat erover in de Tweede Kamer. Vlak voor het reces zijn nog vijftien moties ingediend. Volgens een van de – omstreden – aangenomen moties moet de ruimte voor regionaal maatwerk worden ingeperkt en moet er een landelijke norm komen voor basisondersteuning per schoollocatie. Wordt vervolgd.

Het aantal thuiszitters blijft stijgen. Verbreding van schoolteams, vroegere signalering, maatwerk per leerling en financiële ontschotting moeten het tij alsnog keren. “We stellen nog steeds het systeem boven het kind. Nu is het moment om...
Sbo De Watertuin, Almere   De jeugdhulpmedewerker is voor leerlingen gewoon juf Sandra   In Almere werken jeugdhulp en onderwijs intensief samen. Sbo-school De Watertuin (320 leerlingen) is bestemd voor kinderen die...
Veel scholen ontbreekt het aan kennis en ervaring om hoogbegaafdheid te signaleren bij leerlingen en ze vervolgens goed te begeleiden. Grote valkuil: denken dat zij vanzelf leren. “Wees vooral niet bang ze door te verwijzen naar een school...

Verder in dit nummer

Minister Slob trok voor de zomer abrupt de stekker uit het experiment ‘flexibiliseren onderwijstijd’, maar de Tweede Kamer floot hem terug. Straks mogen misschien wel alle basisscholen onder voorwaarden flexibele schooltijden hanteren...
Een beroemde oud-leerling of betrokken politicus als beschermheer of -vrouw: veel schoolleiders praten er niet graag over, maar het kan veel betekenen voor het imago van een school. Zowel bij leerlingen als bij ouders. Topvoetballer Davy...

Iedere maand

Boekbespreking

Ondanks mooi geformuleerd beleid raken kinderen die moeite hebben naar school te gaan verstrikt in procedures, doorverwijzingen en goedbedoelde kortetermijninterventies. Hoe kan het beter, vroeg Remko Iedema zich af. Als zijn dochter ziek wordt...

AVS Academie

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt in samenwerking met NSO CNA twee schoolleidersopleidingen aan, gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Twee deelnemers delen hun ervaringen.   ‘Volgende stap in leiderschap...

Politieke column

Passend onderwijs is niet mislukt, teleurstellingen zijn te wijten aan onrealistische doelen en slecht verwachtingsmanagement van     overheid en politiek. Dat betoogt Eppo Bruins, woordvoerder onderwijs namens de ChristenUnie...

Zo kan het ook Good practice

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: op basisschool Het Overbos in Oostvoorne ondersteunen sinds november (groot)ouders de leerlingen. Drie ochtenden per week...

Van de AVS

Burgemeester Bouwmeester (gemeente Leusden) reikte in juni een koninklijke onderscheiding uit aan voormalig AVS-directeur Roelf Willemstein. Willemstein (64) kreeg het lintje vanwege zijn grote inzet voor leiderschapsontwikkeling in het funderend...
BNR Nieuwsradio interviewde AVS-voorzitter Petra van Haren op 19 juni over de verschillen tussen de diverse eindtoetsen. Bijvoorbeeld: volgens de Cito Eindtoets kan een leerling naar de havo, terwijl IEP of Route 8 een vwo-advies geeft. De score...
De laatste bijeenkomst van de AVS Ledenraad in schooljaar 2018/2019 vond plaats op 14 juni. Naast interne zaken kwamen ook de politieke ontwikkelingen in het schoolleidersvak ter sprake, waaronder de CAO PO en het recent verschenen rapport...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe stel ik de lestijd van de leraar vast voor een schooljaar?

De AVS Helpdesk krijgt geregeld vragen over het verschil tussen de (berekening lestijd via de) gemiddelde en werkelijke onderwijstijd in een schooljaar.
 
Onderwijstijd is de tijd die kinderen in een schooljaar onderwijs genieten. Je vermenigvuldigt hiervoor eerst het aantal weken in een jaar (52) x de onderwijstijd per week (25 uur). Dat verminder je met de door de overheid vastgestelde vakantie-uren (in 2020-2021 zijn dat er bijvoorbeeld 300, inclusief Goede Vrijdag) en de marge-uren (13 dagen à 5 uur = 65 uur). In dit voorbeeld is de onderwijstijd dus 52 x 25 – 300 – 65 = 940 uur.
 
Lestijd is de tijd die de leerkracht in het jaar les geeft. Die kun je op twee manieren bepalen.
Rekenmethode 1, vanuit de gemiddelde onderwijstijd: je deelt de onderwijstijd in een jaar door de onderwijstijd in een week, in ons voorbeeld dus 940:25 = 37,6 weken lestijd.
Rekenmethode 2, vanuit de daadwerkelijke onderwijstijd: je vermindert het aantal schoolweken (in dit voorbeeld 41) met de verplichte feestdagen (4 stuks x 0,2 week = 0,8 week) en de margetijd (65 uur = 2,6 weken). Zo kom je op dezelfde 37,6 weken lestijd.
 
Het aantal schoolweken varieert per jaar en per regio door de vakantiespreiding. Als je uitgaat van gemiddelde onderwijstijd, is de lestijd ieder jaar gelijk. Uitgaande van de daadwerkelijke onderwijstijd verschilt de lestijd, afhankelijk van aantal schoolweken in het jaar.

Na de totstandkoming van de CAO PO (versie maart 2019) heeft de AVS een handleiding werkverdelingsplan opgesteld. In de herziene publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs: van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’ (versie juni 2019) is het werken met het werkverdelingsplan opgenomen. Hiervoor is een rekenmodel gemaakt om de schooltijden te bepalen en de jaarplanning te maken. De jaartaakpublicatie is te bestellen via de website van de AVS.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.