Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2018-2019)

Kaderspel

Woorden als duurzame school of duurzaam onderwijs kunnen vanuit verschillende perspectieven leiden tot verschillende betekenissen.

Actueel

In aanloop naar de 17e Landelijke Opschoondag van NederlandSchoon op 23 maart slaan tussen 18 en 23 maart meer dan 1000 scholen en BSO’s de handen ineen om zwerfafval op te ruimen. Op de Landelijke Opschoondag worden door heel Nederland...
Greenpeace is een campagne gestart om schoolbesturen over te halen voor groene stroom te kiezen. Momenteel draait driekwart van de scholen op vervuilende ‘grijze’ stroom. Deze scholen moeten binnenkort een nieuwe energieleverancier...
De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Dit blijkt uit de onlangs verschenen publicatie ‘Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen’ van het Centraal...
Minister Slob heeft een aanvullend besluit gepubliceerd op de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo, waardoor leraren uit het primair onderwijs met een aanvullend certificaat les kunnen geven in de onderbouw...
Op 1 maart aanstaande verloopt de huidige cao voor het primair onderwijs. Doordat er nog geen nieuw akkoord is, loopt die cao na 1 maart door. De onderhandelingen over de nieuwe CAO PO verlopen constructief, maar de gesprekken vragen meer tijd. Op...
Op 7 februari werd in Beeld en Geluid de Junior Inktspotprijs 2018 uitgereikt aan tekenaar Djanko. Hij verzorgt ook de maandelijkse cartoon in Kader Primair. Djanko kreeg de prijs voor zijn tekening ‘Genderneutraal’, gepubliceerd...
In de Lang Leve de Muziek Wedstrijd bedenkt een klas een originele muzikale act van anderhalve minuut. Groepen 6 en 7 strijden daarbij om een plekje in de Grootste Schoolband van Nederland, die mag optreden tijdens het Kerst Muziek Gala 2019 voor...
In het schooljaar 2017-2018 is het absolute aantal thuiszitters iets gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Hoewel voor meer thuiszitters een oplossing is gevonden, komen er ook steeds weer nieuwe thuiszitters bij. Minister Slob van...
Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit de eigen rol, dat is waar de AVS en PO-Raad naartoe werken binnen de ontwikkelgroepen die zij in april, mei en juni samen organiseren. Schoolleiders gaan dan met schoolbestuurders in gesprek over hoe...
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld voor techniekonderwijs. Het kabinet trekt twee miljoen per jaar uit om technisch vmbo op vso-scholen in te richten. Vanaf 1 april 2019 kunnen de scholen dit geld aanvragen. Voor het technisch...
De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het vervangen van een leraar of schoolleider op grond van de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo, wordt verlengd tot 1 augustus 2019.   Sinds begin 2018...

Thema - De duurzame school

Het begrip ‘duurzaam’ is op meerdere manieren uit te leggen: toekomstbestendig, milieuvriendelijk, flexibel, et cetera. In dit thema van Kader Primair benaderen we de duurzame school dan ook vanuit verschillende invalshoeken. Om te beginnen kijken we naar de meerwaarde – maar ook de ongemakken – van duurzaam ruimtegebruik door scholen. Onderwijshuisvesting in een flexibele, multifunctionele accommodatie met meerdere gebruikers heeft veel voordelen maar ook nadelen. En het vergt soms ‘omdenken’ in wat een schoolgebouw is. Wat zijn de ervaringen van schoolleiders?
Daarnaast gaan we in op de aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs zelf. Leerlingen beseffen steeds meer dat de mens als gebruiker van de aarde invloed heeft op het welzijn van onze planeet. Hoe kunnen we ze daar op school nog meer bewust van maken, zonder het onderwijsprogramma verder te belasten? Een hoogleraar duurzaamheid en de schoolleiders uit het ontwikkelteam Mens & Natuur van Curriculum.nu geven hun visie. En we gaan te rade bij een afvalvrije school en een school met een sloop- en recycleatelier.
Tot slot nemen we een kijkje op de duurzaamste school – een integraal kindcentrum – van Nederland. Met een ingenieus ijs(opslag)- systeem en collectoren voor koeling in de zomer en verwarming in de winter. Maar ook hergebruik van (regen)water, aardgasvrij, zonnepanelen, dakvegetatie en ga zo maar door. De exploitatiekosten zijn met twee derde gedaald. Betrokkenen vertellen over de totstandkoming en, wederom, het betrekken van leerlingen bij dit thema.

De Udense basisscholen De Brinck en De Petteflet huizen samen onder één dak: een groen dak met zonnecollectoren. Samen met de andere voorzieningen van IKC ’t Speelplein kregen zij een bijzonder duurzaam schoolgebouw, nadat een...
Duurzaamheid is niet iets wat er ook nog ‘bij moet’ in het onderwijsprogramma. Scholen doen er al heel veel aan en de kunst is om hiertussen de verbinding te leggen, meent hoogleraar duur­zaamheid Arjen Wals. In het nieuwe curriculum...
Onderdeel zijn van een multifunctionele accommodatie (mfa) biedt scholen geweldige kansen voor het delen van ruimtes, energiebesparing en samenwerking. Maar die voordelen krijg je niet op een presenteerblaadje. Twee schoolleiders en de directeur van...

Verder in dit nummer

De actie #wijschoolleiders niet (te) vervangen! heeft onder meer de boodschap overgebracht dat de functie van schoolleider in het primair onderwijs veelzijdig en complex is en cruciaal voor goed onderwijs. Daarbij horen passende arbeidsvoorwaarden...
De discussie welke sekse het meest ‘profiteert’ van het Nederlandse onderwijs woedt al heel lang. Ook verschillen de meningen over de vraag of het vooral de manier van lesgeven is of de verschillen tussen de hersenen van jongens en...

Iedere maand

Boekbespreking

Als trainer, adviseur en spreker op het gebied van krachtig besturen, leidinggeven en managen verbaast Frank Hoes zich over de rationele beheersing van bedrijfsprocessen die het gedrag van leiders vaak ineffectief maakt. In plaats van bezielend...

Van de AVS

Diverse dagbladen zoals Trouw en Het Parool, maar ook BNR Nieuwsradio, besteedden begin februari aandacht aan de leerlingen die onder schooltijd actievoeren voor een beter klimaat. En vroegen de AVS naar haar standpunt. Voorzitter Petra van Haren:...
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS sprak op 8 februari over de curriculumontwikkeling en de brief van de minister van OCW over de vereenvoudiging van de lumpsum.   Schoolleiders (AVS-leden) uit de commissie lieten zich informeren door...
Op dit moment gaat de aandacht in het onderwijs vooral uit naar thema’s als personeelstekorten, een passend salaris en hoge werkdruk. Dat neemt niet weg dat andere structurele thema’s ook van belang zijn, zoals de pensioenen. Op 18 maart...
De AVS Ledenraad kwam op 25 januari 2019 voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar. Acht nieuwe leden sloten aan om de afgetreden leden te vervangen. Na een prettige kennismaking zaten zij meteen stevig in hun rol. Fijn dat er zoveel...
Op 18 februari organiseerde de AVS in samenwerking met Versterking medezeggenschap (een project van de gezamenlijke onderwijsorganisaties) de gratis masterclass Schoolleiders & MR. De aanwezige schoolleiders kregen inzicht in hoe ze...
De commissie Duurzaam Vitaal van de AVS nodigt senior-schoolleiders (AVS-leden) vanaf 60 jaar op 16 mei uit aan boord te gaan van de Rosa van Delft voor de jaarlijkse onderwijsverlatersdag. Deze dag richt zich op de laatste fase als actief...

Zo kan het ook Good practice

Ouders van nieuwe leerlingen stuiten bij de ingang van basisschool De Regenboog in Malden (120 leerlingen, vijf groepen) op de grote moestuin die grenst aan de achterzijde van het speelplein. In de school heeft elke groep een eigen kookplek in de...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer. Eén van mijn grootste ergernissen in het onderwijs was...

AVS Academie

Mensen kunnen om allerlei redenen de ambitie hebben om schoolleider te worden, maar bijna nooit is het omdat ze zo graag in de weer zijn met financiële ken- en stuurgetallen en jaarrekeningen, zegt John Schreijer. Hij is projectleider van de...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe voorkom je dat groepen te groot worden in leerlingaantal?

Om een goed beeld te krijgen, is eerst het functiebouwwerk van belang. De vraag die gesteld kan worden is: wat heb ik nodig om voor komend schooljaar tot een goede groepsverdeling te komen?

Jaarlijks dient vóór 1 augustus het functiebouwwerk zowel op bestuurs- als schoolniveau aangepast te worden met instemming van de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad: de PGMR. Dat is bepaald in artikel 5.5 van de CAO PO 2018-2019.

In het functiebouwwerk wordt gekeken naar:

  • a. de huidige normfuncties en niet-normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet-normfuncties worden geïntroduceerd en volgens FUWA PO gewaardeerd, 
of
  • b. alle functies worden volgens FUWA PO gewaardeerd.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties die zijn opgenomen in ‘Voorbeeldfuncties in FUWA PO’.

De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het geheel van functies naar soort en niveau, met inachtneming van de normfuncties of van FUWA PO. De werkgever en de PGMR maken eveneens een afspraak over het geheel aan bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal.

De werkgever en de PMR maken op schoolniveau een afspraak over de invulling van het functiebouwwerk voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. De inrichting van het functiebouwwerk op schoolniveau wordt binnen de kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren)formatieplan besproken.

Op 1 oktober van elk jaar is het aantal leerlingen bekend. Het aantal leerlingen wordt vermenigvuldigd met 3 procent (verwachte instroom conform artikel 152 WPO), afgerond naar beneden. De uitkomst is bepalend voor het aantal formatieplaatsen. De rijksbekostiging is gebaseerd op 23 leerlingen in de onderbouw en 28 leerlingen in de bovenbouw. De rijksbekostiging in zijn geheel is gebaseerd op de bovenbouw en wordt toegekend in fte’s. Eén fte is gelijk aan werktijdfactor 1,08.

Deze gegevens zijn ook van belang bij de bespreking van het werkverdelingsplan.

 

Kortom: deze berekening bevat de ingrediënten (een indicatie) om te komen tot een goede invulling van de personeelsformatie voor het nieuwe schooljaar, en daarmee een goede groepsverdeling.

 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.