Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2018-2019)

Actueel

De sociale partners, waaronder de AVS, gaan begin december met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De huidige cao loopt tot 1 maart 2019. De partijen hopen voor die tijd nieuwe afspraken te kunnen maken voor de...
Onderwijsbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Zij moeten vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld er gebruikt wordt voor het bestuur. Dat schrijven de ministers...
Kinderen van ouders met een hoog inkomen kregen minder vaak een bijstelling van het schooladvies in schooljaar 2016-2017 dan kinderen uit gezinnen met weinig geld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij ruim...
Minister Slob stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van het lerarentekort. Het budget voor zij-instromers wordt verhoogd met 4 miljoen in het primair onderwijs en 1,8 miljoen in het mbo. Ook in 2019 wordt extra geld uitgetrokken voor zij-...
De lerarenfuncties in het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan de functies in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de waardering van actuele functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs met een genormeerd functiewaarderingssysteem. Deze...
Op 9 oktober hebben diverse schoolleiders meegedaan aan de AVS-actie #wijschoolleiders out of office. Voor meer aandacht, erkenning en waardering van het vak. De actie werd ondersteund door CNV Schoolleiders. Diverse schoolleiders meldden via...
Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl. Vanaf 1 oktober...
In het cao-onderhandelaarsakkoord van 2 juli 2018 is aangegeven dat er een handreiking zou komen over het werkverdelingsplan, het nieuwe Hoofdstuk 2 (Bijlage XXI CAO PO 2018 – 2019) dat op 1 augustus 2019 van kracht wordt. De eerste stap voor...
Vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan het pensioen. Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een gratis ontwikkeltraject hiermee aan de slag....
Groep 5 van openbare basisschool de Spiegel in Zaandam, onderdeel van scholenstichting Zaan Primair, gaat na de herfstvakantie over op een vierdaagse schoolweek. Ook twee andere openbare scholen in Zaandam gaan hiertoe over. Slob schreef...

Thema - Herwaardering beroepsgericht onderwijs

Een schooladvies voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs roept bij de betrokkenen niet altijd even enthousiaste reacties op. Ook maatschappijbreed heeft ‘het vmbo’ vaak een negatieve connotatie. Dat geldt helemaal voor de beroepsgerichte leerwegen (basis en kader) daarbinnen. “We moeten af van het idee dat je alleen slim bent als je goed boeken kunt lezen. Daarmee doen we de doeners ernstig tekort”, aldus een vmbo-directeur.

Deze kentering lijkt gaande. Er is steeds meer waardering (ook financieel) voor – en behoefte aan – goedgeschoolde ambachtslieden, er wordt gediscussieerd over het vervangen van de term ‘laag opgeleid’ door ‘praktisch opgeleid’ en mbo’ers mogen zich tegenwoordig ook student noemen (er gaan zelfs stemmen op om een titel toe te kennen na het afstuderen). Bovendien mengen steeds meer scholen praktische en theoretische vakken, op alle niveaus.

Met deskundigen en schoolleiders kijken we naar de ontwikkelingen in het vmbo. Bijvoorbeeld in Apeldoorn, waar drie vmbo-scholen samen met de gemeente de succesvolle campagne ‘Trots op vmbo Apeldoorn’ startten. (Oud-)leerlingen vertellen waar ze trots op zijn. Ook (juist!) het primair onderwijs kan in de aanloop naar het schooladvies voor een vervolgopleiding van alles doen om de beeldvorming over het vmbo te kantelen. Bijvoorbeeld door goede en vroegtijdige voorlichting, gastlessen, een praktijkklas voor ‘doeners’ (in navolging van de plusklas) en samenwerken met het lokale bedrijfsleven. “Vaklieden zijn erg gewild en hebben een goed toekomstperspectief. Hoe gaan we dat beter uitleggen? Daarin zie ik een belangrijke taak voor ons”, zegt een groep 8-leerkracht.

Go vmbo dus. Of zoals een educatieve uitgeverij het verwoordt: verschrikkelijk mooi beroepsonderwijs!

Het imago van het vmbo is verbeterd, maar nog steeds zetten ouders alles op alles om hun kind naar de havo te krijgen. Ondertussen zitten we te springen om vakmensen. Hoe keren we het tij? Drie kinderen van Corine Korrel bezochten het vmbo, de...
Drie Apeldoornse vmbo-scholen spannen zich met de campagne ‘Trots op vmbo Apeldoorn’ samen met de gemeente in voor een beter imago. Centrale boodschap: een vmbo-diploma is iets om trots op te zijn. Onderdeel van de campagne zijn tien...
Het vmbo – en dan vooral de beroeps­gerichte leerwegen – als positief schooladvies meegeven: hoe doe je dat als basisschool? “We geven kinderen de ruimte te ontdekken wat bij hen past en nemen ouders daarin mee.” Ondanks...

Verder in dit nummer

“Maak onderscheid tussen de prestaties op de eindtoets en de kwaliteit van de school. Stop de stroom aan maatschappelijke thema’s richting basisschool. Zorg voor voldoende ondersteuning in de school. Doe iets aan de schotten tussen de...
De een werkt nog vol energie door na zijn pensioen, terwijl de ander de dagen tot dat pensioen aftelt. Ard Nieuwenbroek weet hoe leraren én schoolleiders in plaats van te verzuren hun kennis en ervaring kunnen verzilveren. “Het is...

Iedere maand

Wegwijs in de CAO PO De uitvoering van cao-bepalingen is vaak ingewikkeld. De AVS heeft daarom een geactualiseerde ABC-wegwijzer gemaakt, gebaseerd op de bepalingen in de CAO PO 2018-2019. Per onderwerp, op alfabet, gerangschikt. Na een korte...

Cartoon

Zo kan het ook Good practice

Deze maand in Zo kan het ook!: Leraar Harry Bouwman richtte dit schooljaar op De Ark in Oldemarkt in Noordwest-Overijssel een praktijkklas op, waarin een groepje geselecteerde leerlingen bij een installatiebedrijf verlengsnoeren leert maken,...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, media en sport namens GroenLinks in de Tweede Kamer. Onlangs was...

Van de AVS

In de NRC van 2 oktober werd onder meer AVS-voorzitter Petra van Haren geïnterviewd over het gegeven dat het salaris van schoolleiders en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs er (nog) niet op vooruit is gegaan in de huidige cao in...
“Je hebt anderen nodig om je eigen ontwikkeling te verdiepen. Verhalen, indrukken, enthousiasme, belevingen… Het is heerlijk om op de Nationale Schoolleiders Top samen te sparren over leiderschap, passie voor onderwijs en te onderzoeken...

Boekbespreking

Met ‘Oude en nieuwe ongelijkheid’ heeft Kees Vuyk in 2018 de Socratesbeker voor het meest belangrijke Nederlandstalige filosofieboek gewonnen. Hij maakt daarin de rekening op van onze naoorlogse welvaartstaat en het onderwijs daarin. De...

AVS Academie

Bij het doorvoeren van veranderingen in de school speelt altijd het ‘onderliggende proces’ een rol. Deze ‘onderstroom’ werkt door in de dagelijkse gang van zaken en wordt onbewust ervaren en in de gespreksvoering meegenomen....

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Contractbeëindiging of demotie: op welk moment kan ik het beste juridische ondersteuning vragen?

De juridische afdeling van de AVS wordt regelmatig geconfronteerd met aanvragen van leden voor juridische ondersteuning, waarbij al overeenstemming tussen de werkgever en het betreffende lid is bereikt over een vertrek of demotie van het lid. Het enige waaraan het nog ontbreekt, is de handtekening van het lid onder de vaststellingsovereenkomst. Het is dan kennelijk de bedoeling van het lid om alleen de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door de juridische afdeling. Soms blijkt dat het lid enorm onder druk is gezet door het schoolbestuur om in te stemmen met een concept vaststellingsovereenkomst en wordt pas, nadat de instemming is gegeven, gemeld dat het aanbeveling verdient om de overeenkomst even te laten controleren door een deskundige.

Wat de AVS betreft is dit een onjuiste gang van zaken.
Zodra AVS-leden (zowel schoolleiders als bestuurders) door hun werkgever onder druk worden gezet om in te stemmen met een geregelde beëindiging of een demotie, verdient het zeer sterke aanbeveling direct de helpdesk van de AVS te benaderen en om juridische ondersteuning te vragen. Het kan niet zo zijn dat een bestuur hen dwingt eerst in te stemmen, om pas daarna advies in te winnen. Het moet andersom zijn: eerst wint het lid advies in en pas dan kan er eventueel worden ingestemd met een voorstel. Leden kunnen dan op een eerder tijdstip worden begeleid in het proces met hun werkgever. Dat kan ertoe leiden dat er uiteindelijk helemaal geen vaststellingsovereenkomst tot stand komt of dat er een inhoudelijk gunstigere vaststellingsovereenkomst tot stand kan komen.

Uiteraard hangt een en ander sterk samen met wat er speelt en wat de wensen zijn. Die kunnen worden besproken in de rustige setting van het kantoor van de AVS in Utrecht. Ook kan dan uitleg worden gegeven over de gevolgen van (het tot stand komen van) een vertrekregeling of demotie, welke aanspraken een lid heeft richting de werkgever en hoe het zit met uitkeringen als WW, WOPO en de gevolgen voor het pensioen. Resultaat van zo’n bespreking kan zijn dat het schoolbestuur te horen krijgt dat er geen of onvoldoende aanleiding is om in te gaan op de voorstellen van het bestuur. AVS-leden nemen daarin de beslissing en de juristen van de AVS kunnen hen de informatie aandragen die nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen.
 
Kom je in een situatie terecht waarin juridische ondersteuning nodig is, neem dan direct contact op met de AVS Helpdesk. Die beoordeelt dan, vaak in samenspraak met de juridische afdeling, of inderdaad juridische ondersteuning nodig is.
 
Ritsert Haitsma is jurist bij de AVS.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.