Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2018-2019)

Kaderspel

Vorig schooljaar sloeg in het primair onderwijs behoorlijk de vlam in de pan. Dat was nodig. En juist het samen optrekken in één PO-Front gaf en geeft kracht aan de belangrijke doelstelling: een eerlijk salaris en minder werkdruk.

Actueel

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste. Salarisverhoging De teksten van de nieuwe cao voor het...
Het kabinet heeft in juli officieel gereageerd op het rapport 'Tijd om door te pakken' van de Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs, waarin dertien adviezen werden gegeven om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te...
De teksten van de CAO VO 2018-2019 zijn beschikbaar. De teksten (hieronder te downloaden) zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de VO-raad en onderwijsvakbonden op 12 juni sloten. De afspraken uit de CAO VO 2018-2019 gelden...
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van zes naar twaalf. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot op 15 augustus goedgekeurd. In Rotterdam, Dordrecht...
Het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van BZK is bedoeld om stappen te zetten op weg naar aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Een ander doel is een gezond...
De Tweede Kamer heeft op 5 juli ingestemd met het wetsvoorstel Compensatieregeling transitievergoeding van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voorstel houdt in dat werkgevers vanaf 2020 gecompenseerd worden voor de...
Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn verontwaardigd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning. Erkenning en waardering voor...
De AVS houdt in september door het hele land netwerkbijeenkomsten. Centraal staat de uitleg over de nieuwe CAO PO en de inzet van de AVS bij de volgende cao-onderhandelingen. Het AVS-bestuur en de cao-onderhandelaars gaan hierover graag met...
Minister Slob gaat voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget makkelijker te...
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de...
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve beeldvorming in de media. Dit komt naar voren in een...

Thema - Privacy

Het zorgde afgelopen mei op diverse scholen wellicht voor wat paniek: het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Is de AVG strenger? Ja. Brengt het heel veel extra werk met zich mee? Niet per definitie. Is panikeren terecht als je het nog niet helemaal op orde hebt? Nee. Kader Primair zet in dit thema nog even op een rijtje wat er veranderd is voor scholen, polst hoe ver het funderend onderwijs ermee is en plaatst een en ander in perspectief. “Het is een cultuurverandering die niet van vandaag op morgen hoeft plaats te vinden”, stelt privacyexpert Job Vos van Kennisnet.

Ook zoomen we in op de specifieke rol van de schoolleider bij het omgaan met de AVG. Hoe geef je daar leiding aan? Waar loop je tegenaan? Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij jou en wat laat je over aan het schoolbestuur? Schoolleiders van het Delftse bestuur Librijn volgden een training: “Memorysticks heb ik verbannen; we doen nu alles in de cloud met een beveiligd wachtwoord.”

Tot slot aandacht voor de privacy van leerlingen. Hoe leer je hen hun gegevens te beschermen in een tijd waarin vooral online alles maar gedeeld lijkt te worden? Een schoolleider: “We laten hen nadenken: een foto online, wil je dat? En als het een foto van jou in je bikini is?”

Wat betekent de AVG voor onze school en onze werkwijze? De schoolleiders van het Delftse bestuur Librijn laten zich trainen door AVS-adviseur Jan Stuijver. Het schoolbestuur ontlast haar scholen op dit punt zoveel mogelijk. “De privacy is zo...
Het onderwerp privacy staat op de agenda, maar nog niet elke school voldoet aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is ook niet het belangrijkst, denkt expert Job Vos van Kennisnet. ”Privacy is een dynamisch proces....
De bescherming van de (online) privacy van leerlingen valt of staat met hun eigen gedrag. Hoe leer je kinderen hun gegevens te beschermen? En wat kunnen scholen opsteken van hun leerlingen? Er is natuurlijk veel lesmateriaal beschikbaar over...

Verder in dit nummer

Met gemengde gevoelens kijken AVS-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest terug op de recente cao-onderhandelingen in het primair onderwijs. Er zijn al wat belangrijke zaken geregeld; met name voor leraren. De belangen van (adjunct-)...
Om seksueel geweld tegen kinderen beter te kunnen voorkomen, signaleren en bestrijden, is het belangrijk dat scholen bijvoorbeeld beschikken over een speciaal opgeleide vertrouwenspersoon waarbij kinderen, leraren en volwassenen terecht kunnen met...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Auris College in Goes gebruikt een afgedankte ANWB-praatpaal om pesten aan...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Eppo Bruins, woordvoerder Onderwijs namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Een nieuwe, en vooral dunnere cao is tot stand gekomen...

AVS Academie

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt inmiddels 26 opleidingen en leergangen aan. Deze kunnen bijna allemaal ook regionaal of incompany gevolgd worden. Twee schoolleiders vertellen waarom ze voor zo’n traject kozen en hoe dit beviel....

Van de AVS

Voor het Algemeen Dagblad van 3 augustus werd AVS-voorzitter Petra van Haren geraadpleegd over het verzoek van leraren aan ouders om met hun kroost tijdens de zomervakantie (spelenderwijs) te blijven oefenen met recente lesstof om te voorkomen dat...

Boekbespreking

‘EduNext – Transformeer je school van binnenuit’ is de prachtige titel van een boek met een boodschap waar iedere schoolleider achter staat. De wens om je school van binnenuit te transformeren heeft inspirerende ideeën nodig....

Cartoon

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Vervalt mijn voorwaardelijk pensioen als ik per de aow-gerechtigde leeftijd met pensioen ga?

Veel AVS-leden vragen zich af: als je een voorwaardelijk pensioen hebt opgebouwd – dat is het deel van het pensioen dat je extra krijgt in verband met de afschaffing van de fpu, na te gaan op het Uniform Pensioenoverzicht – en je wilt volledig met pensioen, is de pensioendatum dan relevant voor behoud van het voorwaardelijk pensioen?

Het woord zegt het al: een ‘voorwaardelijk’ pensioen is nog niet definitief. Het kan nog vervallen. Je hebt recht op het voorwaardelijke deel van het ABP KeuzePensioen en het ABP Nabestaandenpensioen als je tot 1 januari 2023 onafgebroken in dienst blijft bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten, of tot aan je pensionering als deze eerder is. Op 1 januari 2023 of bij pensionering wordt je voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. Je voorwaardelijk pensioen vervalt als je je dienstverband onderbreekt, tenzij de onderbreking kleiner is dan twee maanden of 18 maanden als je een wachtgeld- of ontslaguitkering ontvangt en je na deze onderbreking weer in dienst bent van een werkgever die bij het ABP is aangesloten. Deze regels omtrent onderbreking betekenen dat je datum van pensionering gelijk moet zijn aan de datum waarop je dienstbetrekking eindigt.

Voorbeeld 1

Stel dat je op 17 januari 2019 je aow-gerechtigde leeftijd bereikt, dan ga je per 17 januari 2019 vanuit een werkende situatie met pensioen. In dat geval wordt het voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. Als je er echter voor kiest per 1 januari 2019 je arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder pensioen op te nemen, om vervolgens per 17 januari 2019 volledig met pensioen te gaan, is het voorwaardelijk pensioen komen te vervallen omdat je niet tot je pensionering onafgebroken in dienst bent geweest. Kortom: zorg ervoor dat de datum waarop je volledig met pensioen gaat direct aansluit bij de datum dat de dienstbetrekking eindigt.

In een eerdere Vraag van de Maand is reeds duidelijk gemaakt dat je in de situatie dat je wordt ontslagen en aanspraak moet maken op een ww-uitkering, je één maand voor het einde van de dienstbetrekking 10 procent keuzepensioen kunt opnemen. Daardoor vervalt het voorwaardelijk pensioen niet en wordt het niet verrekend met je ww-uitkering. Overigens kan hierbij wel relevant zijn dat je, als je meer dan 60 maanden voor de aow-gerechtigde leeftijd (keuze)­pensioen opneemt, je bij de aanvraag van het keuzepensioen een zogenoemde ‘intentieverklaring’ moet afgeven. Hierin verklaar je dat je geen werkzaamheden meer wilt verrichten in (tenminste) dezelfde mate als waarin je vervroegd met pensioen gaat en dat je ook niet van plan bent om nog werkzaamheden te gaan verrichten voor die 10 procent. Indien je deze bedoeling niet blijkt te hebben gehad, kan dat tot gevolg hebben dat de gehele pensioenaanspraak op de vervroegde ingangsdatum moet worden belast tegen 72 procent.

Voorbeeld 2

Stel dat je op 17 januari 2022 de aow-gerechtigde leeftijd bereikt. Je wordt ontslagen per 1 januari 2019, waarna je aanspraak moet maken op een ww-uitkering. Indien je per 1 december 2018 alvast 10 procent keuzepensioen opneemt, dan vervalt je voorwaardelijk pensioen niet en wordt deze ook niet verrekend met je ww-uitkering.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.