Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2017-2018)

Kaderspel

In het regeerakkoord heeft ook de curriculumherziening in het funderend onderwijs zijn beslag gekregen. Het gaat daarbij om een actualisatie van kerndoelen en eindtermen.

Actueel

Basisscholen moeten de staat 32 miljoen euro terugbetalen voor onderwijs aan achterstandsleerlingen, kondigde minister Slob medio februari aan. De betreffende schoolbesturen kunnen niet allemaal aantonen dat ze dit geld rechtmatig ontvangen hebben....
Van 2014 tot 2016 richtten po-schoolbesturen tien Regionale Transfercentra (RTC’s) op. Hoewel de arbeidsmarkt van toen heel anders is dan nu, hebben de RTC’s nog wel een toekomst als ze de focus verleggen naar andere arbeidsmarktvragen...
Hoewel schooljaar 2016-2017 een daling van verzuim laat zien en er minder kinderen spijbelen, is de groep thuiszitters onverminderd groot: meer dan 4.000 kinderen. Onderwijsminister Slob vindt dat ‘onacceptabel’, schrijft hij in een...
De onderhandelingen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs zijn 20 februari vastgelopen. De belangrijkste te bespreken onderwerpen – zowel voor de vakbonden als voor de VO-raad – waren de loonontwikkeling en...
Leerkrachten op basisscholen geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau van hun leerlingen een krappe voldoende: 6,1. Ouders zijn iets optimistischer en geven een 6,6. Beide groepen zien mediawijsheid het meeste als kern van digitale...
Op 14 maart staken leerkrachten in het primair onderwijs in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het is de tweede regionale estafettestaking van het PO-front, nadat het noorden van Nederland op 14 februari de spits afbeet. Op 14...
Minister Slob heeft eind februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de ontwikkelfase curriculumherziening. "Hierbij is het van essentieel belang dat leraren en schoolleiders een centrale rol vervullen." De ontwikkelscholen zijn...
Alle scholen voor primair onderwijs ontvangen deze week de handleiding ‘Aan de slag met het werkdrukakkoord’. De schoolleider heeft een belangrijke rol in dit proces. De onderwijsvakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord...
De Algemene Verordening Gegevens (AVG) die vanaf 25 mei aanstaande de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt, brengt nieuwe zaken met zich mee voor scholen.   De AVS heeft hierover op 30 januari een voorlichtingsbijeenkomst...
Vanaf 1 mei 2018 wordt de pensioenregeling van het ABP, waaronder de nabestaandenvoorziening, fors gewijzigd. Voor veel werknemers binnen het funderend onderwijs met een partner betekent dit een verslechtering, omdat de Anw-compensatie komt te...
Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop van start gegaan. De sociale partners, waaronder de AVS, hebben afgesproken de te bespreken onderwerpen per thema te behandelen in de periode februari - april 2018. Het overzicht van de te...

Thema - Digitale geletterdheid

De ontwikkelteams en -scholen van Curriculum.nu zijn sinds kort concreet aan de slag met het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen voor leerlingen in het funderend onderwijs. Een van de negen leergebieden is digitale geletterdheid. Wat houdt dit precies in, hoe staan leerlingen ervoor op dit vlak en wat kunnen en doen scholen er nu al mee? Kader Primair sprak met onderzoekers, experts en een schoolleider uit het ontwikkelteam over het leggen van accenten, het bieden van kaders en bouwstenen.
De aandacht voor digitale geletterdheid is nog vaak afhankelijk van de interesse, inzet en bevlogenheid van afzonderlijke leraren, een schoolleider of -bestuurder. Hoe kom je tot het structureel en integraal inbedden ervan in het lesprogramma van je school? Liefst zonder dat het een al te groot beroep doet op tijd en geld. En vooral: zonder dat het een apart vak wordt. Pioniers en schoolvoorbeelden laten het zien. Een ict-coördinator: “Programmeren is prima in te zetten bij rekenen of taal. Zo is het niet weer iets wat erbij komt.” 
Een van de onderdelen van digitale geletterheid is computational thinking. Dit blijkt veel breder dan programmeren alleen. “Deze manier van denken geeft grip op je leven”, aldus een aanjager. En dat is maar goed ook, want volgens hoogleraar Onderwijspsychologie Paul Kirschner zullen de talen waarin we nu programmeren straks waarschijnlijk niet meer bestaan. “Gezien de ontwikkelingen van machine learning zou het mij niet verbazen als machines straks zichzelf programmeren.”

 
Digitale geletterdheid wordt straks onderdeel van het landelijk curriculum. Wat houdt dat in? Critici waarschuwen voor het gevaar dat het een apart vak wordt.   Kinderen zitten de hele dag op hun telefoon, maar dat wil nog niet zeggen dat...
Scholen spelen momenteel maar een kleine rol in het bijbrengen van digitale vaardigheden, laten meerdere onderzoeken zien. Het onderwijs heeft dus iets te doen. Maar hoe kom je tot een visie en geef je digitale geletterdheid een integrale plek in je...
“Computational thinking? Programmeren is een trucje dat iedereen kan leren. Het gaat er echter ook om dat leerlingen leren nadenken over de toegevoegde waarde ervan op ons leven.” Schoolleiders erkennen het belang van computational...

Verder in dit nummer

Minister Arie Slob van Onderwijs bezocht eind januari basisschool De Bloeiende Betuwe in Rhenoy. Daar ging hij in gesprek met de twee schoolleiders, teamleden en leerlingen. Slob: “De schoolleider heeft een cruciale rol, ook in het gesprek...
Een goede relatie tussen schoolleider en bestuurder is belangrijk voor de onderwijskwaliteit, blijkt steeds opnieuw uit wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe ziet zo’n goede relatie eruit? Kader Primair gaat erover in gesprek met schoolleider...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn. Deze maand in Zo kan het ook!: De Jan Ligthartschool in het Groningse Westerbroek mag als enige kleine school experimenteren met verregaande...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop, woordvoerder Onderwijs namens de SGP in de Tweede Kamer.   Het ministerie van Onderwijs is in 2018 druk aan...

Van de AVS

In uitzendingen van het NOS Journaal en Nieuwsuur reageerde AVS-voorzitter Petra van Haren op 9 februari op het bereikte werkdrukakkoord voor het primair onderwijs dat het kabinet en de onderwijsbonden die dag ondertekenden. Scholen krijgen komend...
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Vrijdag 16 februari kwam de commissie bijeen om te spreken over de werkdrukaanpak, werkdruk in relatie tot schooltijden en over de brochure ‘Ruimte voor...
Leidinggevenden in het funderend onderwijs of van een samenwerkings­verband die vóór 21 april lid worden van de AVS ontvangen een cadeaubon van 50 euro én de publicatie ‘Jaartaak in het primair onderwijs – van...
Het boek ‘Op naar een integrale aanpak, ontschotting in het sociale domein’ van de AVS en Stichting Kinderopvang Humanitas wordt gelanceerd tijdens het AVS-congres op 16 maart aanstaande.   Herontwerp van het sociale domein rondom...

AVS Academie

In de leergang Bildung voor schoolleiders van het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) staat het handen en voeten kunnen geven aan het brede – persoonlijke, maatschappelijke en...

Boekbespreking

      ‘De duidelijke directeur’ is geschreven door Karina Verhoeven, sinds de jaren negentig freelancer met een focus op de ontwikkeling van thema’s over communicatie en leiderschap, specifiek...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

In de lumpsum zit voor iedere school een bedrag voor Administratie, Beheer en Bestuur. Waar dienen deze middelen die scholen krijgen precies voor?

Het bedrag/de middelen voor Administratie, Beheer en Bestuur (ABB-middelen) worden gebruikt voor bestuur (salaris), administratiekosten (bijvoorbeeld accountantskosten, salarisadministratie) en beheer (zoals onderhoud). Deze middelen worden ook besteed aan ondersteuning door een ondersteunings- of stafbureau en overige bovenschoolse zaken.

In 2016 was dat bedrag:

-per school
€ 3.515,67 voor administratie
€ 521 voor beheer  
€ 1.941,27 voor bestuur

-per leerling
€ 20,55 voor administratie 
€ 3,62 voor beheer  
€ 20,73 voor bestuur

Opgeteld kreeg een school in 2016 totaal € 5.908,15 en € 42,90 per leerling. In 2017 is het bedrag verhoogd met 0,2 procent, in 2018 met 0,21 procent.
Om als schoolleider inzicht te krijgen in de middelen en kosten voor het bestuur en andere bovenschoolse kosten, neem je het bedrag € 5.908,15 maal het aantal scholen ressorterend onder het bestuur. Plus het totaal aantal leerlingen bij de stichting maal € 42,90.
In de jaarrekening van 2016 van de stichting vind je de salariskosten voor het bestuur en de kosten voor de Raad van Toezicht (RvT). Sinds 2015 is een richtlijn opgenomen die de maximum betaling vaststelt voor een voorzitter van de RvT. Deze bedraagt maximaal 15 procent van het brutosalaris van de bestuurder. RvT-leden krijgen maximaal 10 procent van het brutosalaris van de bestuurder.
Het salaris voor bestuurders is bepaald in de CAO Bestuurders 2016 of in de CAO PO 2016–2017. Het hoogste salaris vanuit de CAO PO 2016 2017 is schaal DE 18: € 6.076 of schaal OOP 16: € 7.377. In de CAO Bestuurders 2016 is het hoogste bedrag B 6: € 131.301 / € 9.573 per maand. Het salaris wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van de organisatie (leerlingenaantal, schoolsoorten, et cetera).
In de CAO Bestuurders PO 2016 is bepaald de salarisontwikkeling te volgen van werknemers die vallen onder de CAO PO 2016-2017.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.