Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2017-2018)

Kaderspel

We willen dat er weer muziek in de onderwijsarbeidsmarkt klinkt. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we dit met elkaar invullen. Daartoe worden meerdere breinsessies gehouden op allerlei plekken en manieren in ons land.

Actueel

Honderden schoolleiders zijn tijdens de Nationale Schoolleiders Top PO op 25 november in Utrecht in gesprek gegaan met leidinggevenden uit het bedrijfsleven en andere sectoren (NL2025). Persoonlijk leiderschap was het centrale uitgangspunt. Tijdens...
De normbedragen voor onderwijsvesting zijn te laag. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij deed in het voorjaar een oproep aan schoolbesturen en gemeenten over hun ervaringen met de normbedragen...
Het kabinet gaat komend jaar al geld investeren in voorschoolse educatie. Om te voorkomen dat gemeenten pedagogisch medewerkers in de kinderopvang volgend jaar moeten ontslaan, terwijl zij in 2019 weer nodig zijn. Bovendien kunnen gemeenten zich zo...
De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden hebben de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven gevraagd het gesprek hierover met ze aan te gaan. Doel is te bezien...
Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid dan voor tweedegraads leraren. Vo-schoolleiders...
Het budget voor Erasmus+ is voor 2018 met 15 procent gestegen. In totaal is er in Nederland € 55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo. Dat is ruim 37 procent meer dan in 2017. Scholen voor primair en...
ABP kan zoals verwacht de (opgebouwde) pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor is de financiële situatie niet voldoende. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt verder in 2018 van 21,1 naar 22,9 procent. De premie...
De Tweede Kamer steunt unaniem de door D66 en PvdA ingediende motie over muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool. Uiterlijk in 2020 moet muziekonderwijs op iedere school weer vanzelfsprekend zijn. De motie was ingediend door D66...
In deze berichtgeving brengen we u op de hoogte van de gang van zaken aan de cao-tafel en de voortgang. Ook blikken we nog terug op wat in de afgelopen jaren voor schoolleiders arbeidsvoorwaardelijk is bereikt. Nadat  begin dit jaar de inzet...
Je kunt er niet omheen!: De schoolleider staat onder druk en daarmee de kwaliteit van het primair onderwijs. Daar maakt de AVS zich zorgen over! Dat laten wij weten! Wij steunen de acties van de leerkrachten omdat we samen met de leerkrachten in...
Cultuuronderwijs heeft een vaste plek gekregen in het voortgezet onderwijs en scholen zijn er positief over. Dat blijkt uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017 die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De scholen zijn over het...

Thema - Meer muziek

Muziek in het onderwijs staat recentelijk veel in de belangstelling. Onder andere door een subsidie-impuls en de stimulans vanuit de organisatie Méér Muziek in de Klas, bekend van onder andere het tv-programma Lang Leve de Muziek Show. Welke – positieve – bewezen invloed heeft muziek nu eigenlijk op het jonge brein? Wat is feit en wat fabel? Natuurkundige en wetenschapsjournalist Mark Mieras, gespecialiseerd in hersenonderzoek, laat zijn licht schijnen over de veelheid aan onderzoek die hiernaar is verricht en vertaalt zijn bevindingen naar het onderwijs.
Vervolgens kijken we naar het effect tot nu toe van de subsidie Impuls muziekonderwijs, ruim twee jaar na de start in 2015. Basisscholen maken er massaal gebruik van, de pot is bijna leeg. “Als je ziet hoe snel we de eerste 20 procent in beweging hebben gekregen denk ik dat andere scholen zullen volgen”, aldus Jan Jaap Knol van het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat de subsidieaanvragen behandelt en toekent. Er zijn goede lessen te leren van scholen die zowel met als zonder subsidie structureel aandacht besteden aan muziekonderwijs. Zo kijkt Stichting Agora met haar operaproject op alle 25 scholen – vrijwel zonder subsidie want buiten de kaders – verder dan muziek alleen. Want in opera komen meerdere (kunst-)disciplines samen. In samenwerking met De Nationale Opera staat dit schooljaar in het teken van zanglessen, rondleidingen en voorstellingen. Een unieke kans voor de leerlingen om hun talenten te ontdekken, die in te zetten en zich breder te vormen. Kader Primair keek mee.

Wat doet muziek met het kinderbrein? Van het veelvuldig luisteren naar Mozart word je geen genius. Maar wie veel muziek hoort, ontwikkelt een prima luistervermogen en dát helpt enorm bij het leren. Aldus natuurkundige en...
Op basisscholen wordt slechts mondjesmaat aan muziekonderwijs gedaan. Het is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld sport en bewegen, nog niet goed verankerd in het curriculum. De stichting Méér Muziek in de Klas en de speciale Impuls-...
Alle 25 basisscholen, 700 medewerkers en 7000 leerlingen van Stichting Agora doen eraan mee: het project Opera aan de Zaan. Grotendeels zonder subsidie, maar met inzet van De Nationale Opera. Een schooljaar vol zanglessen, rondleidingen en...

Verder in dit nummer

Binnen een paar jaar komen onderwijsmensen van over de hele wereld kijken hoe Nederland het doet, voorspelt de Britse hoogleraar Alma Harris. Nederland is volgens haar een voorloper in het combineren van goed onderwijs met gelijke kansen en...
Scholen moeten na 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat onderwijsorganisaties hun digitale leerlingvolgsystemen, toetsingsprogramma’s en inzet van sociale media en apps onder de loep...

Iedere maand

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.   Maar liefst 80 procent van de basisschool­leraren...

Van de AVS

Steeds meer basisscholen laten leerlingen snuffelen aan de arbeidsmarkt. AVS-voorzitter Petra van Haren hierover in het Algemeen Dagblad (AD) van 2 november: ”Ervaringen maken leren levend. Door leerlingen te laten werken met 3D-printers kun...

AVS Academie

     ‘Hoe zorg je ervoor dat je je leiderschap zodanig ontwikkelt dat je anderen kunt inspireren, faciliteren en coachen?’ Dat is een van de vragen die centraal staan in de Leergang Op weg naar excellent...

Passend onderwijs

Het geld dat nodig is om zowel zorg als onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) komt straks rechtstreeks van de rijksoverheid. Deze afspraak is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III....

Boekbespreking

In ‘Survivalkit voor de schoolleider’ gaat basisschooldirecteur en hogeschoolgastdocent Annemarie Vandoninck in op de – steeds veeleisendere – rol van de schoolleider en hoe deze ‘bedreigde soort’ zijn voorname en...

Zo kan het ook Good practice

Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: ROC van Twente, locatie Gieterij in Hengelo, plaatste afgelopen voorjaar een outdoor dj-tafel op de...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat worden de nieuwe eisen op het gebied van privacy?

Vrijwel alle scholen hebben privacyreglementen voor het verwerken van gegevens van personeel en leerlingen. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa gaat gelden. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan privacy.
De belangrijkste (nieuwe) uitgangspunten voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens zijn samengevat in vijf vuistregels: doelbepaling en doelbinding, grondslag, dataminimalisatie, transparantie (recht betrokkene) en data-integriteit.

De nieuwe eisen komen onder andere voor verantwoordelijken op scholen in het kort neer op:
1. U moet exact weten welke bestanden met persoonsgegevens u beheert en in bezit  heeft.
2. U moet weten welke rechten de personen hebben van wie u gegevens in bezit heeft.
3. Wanneer u een product of dienst ontwikkelt, moet er security by design worden  toegepast, oftewel: u moet gelijk nadenken hoe u de beveiliging van gegevens waarborgt en inbouwt.
4. Projecten met hoge risico's op lekken moeten vooraf een inschatting van privacy-  risico's krijgen, een zogenaamde Privacy Impact Analyse (PIA).
5. U mag persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waar de informatie oorspronkelijk voor verzameld is.
6. Dataminimalisatie (minder gegevensverwerking, zo min mogelijk opslaan)
7. Het aanstellen van een functionaris voor de gegevensverwerking (FG). Deze is onder meer verantwoordelijk voor het naleven van de AVG.
8. Alle betrokkenen (personeel en leerlingen) hebben uitgebreide rechten:
a. Zij mogen gegevens corrigeren als de verzamelde persoonsgegevens onjuist blijken te zijn (artikel 16).
b. Zij hebben het recht om 'vergeten te worden'; op verzoek dient u gegevens zo spoedig mogelijk ('zonder onredelijke vertraging') te wissen (artikel 17).
c. Zij hebben het recht om de eigen gegevens in een gestandaardiseerd formaat te ontvangen. Dan is het eenvoudiger om gegevens door te geven aan een ‘andere leverancier van een vergelijkbare dienst’ (zoals een andere school, het samenwerkingsverband, een zorginstelling), bijvoorbeeld wanneer zij overstappen (artikel 20 dataportabiliteit). Zie ook het onderwijskundig rapport.
d. En uiteraard hebben zij het recht om de eigen gegevens in te zien (artikel 15).
9. Er is ook een Registerplicht (artikel 30). Dat betekent dat u schriftelijk de belangrijkste aspecten van de persoonsgegevens die u verwerkt, moet vastleggen.
10. Een mondelinge toestemming over verwerking moet altijd schriftelijk bevestigd worden.
Er blijft nog steeds een meldplicht bij datalekken, net als in de huidige wetgeving (WBP), maar de drempel wanneer u moet melden wordt lager. U moet elk datalek melden, mits er geen enkel risico is voor de 'vrijheden en rechten van individuen'.

 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.