Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2016-2017)

Kaderspel

Uit de laatste Staat van het Onderwijs bleek dat bij vergelijkbare scholen, onder vergelijkbare condities, te vaak de opbrengsten zeer ver uit elkaar liggen. Wat maakt nu dat een deel van de scholen zo veel meer succesvol is dan andere?

Actueel

De Tweede Kamer heeft op 11 mei 2017 het wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod aangenomen. Het wetsvoorstel vergemakkelijkt het om scholen om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen zodat schoolbesturen een...
Wat zijn de verwachte tekorten aan leerkrachten per regio? Zijn er oplopende tekorten in alle regio’s? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW actuele regionale arbeidsmarktrapportages opgesteld, die zicht geven op de...
Het begrotingsoverschot loopt naar verwachting op van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 naar 1,3 procent van het bbp in 2021. Desondanks is er vanaf 2017 een tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro per jaar op de OCW-...
De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een...
Op 6 juni is aangekondigd dat er 27 juni een prikactie komt op de scholen. Het POfront van de samenwerkende partijen waaronder POinActie en de AVS, hebben dit bekendgemaakt in het tv-programma Jinek.   Twee weken geleden hebben de AVS-leden...
Ruim de helft van de scholen die de afgelopen vier jaar overstapten op het Steve Jobsconcept of serieus overwogen dat te doen, is afgehaakt. De hoge kosten en het ‘keurslijf’ noemen zij als belangrijkste reden. Dit meldt de Volkskrant...
“Een evenwichtiger verdeling van het salaris in het primair en voortgezet onderwijs om het aanzien van de basisschoolleerkracht en het beroep te laten stijgen.” Dat bepleit Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar op de Leerstoel...
De Onderwijsraad vraagt schoolleiders een bijdrage te leveren aan een advies over de versteviging van de positie en rol van schoolleiders. Leidinggevenden uit po, vo en mbo kunnen reageren tot 1 september. De Onderwijsraad geeft aan dat verdere...
Voor scholen die een extra stimulans kunnen gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten zijn er de subsidiemogelijkheden van de nieuwe Regeling Internationalisering PO en VO (IPV-regeling), uitgevoerd door Nuffic. Er zijn diverse...
Het ministerie van OCW actualiseerde onlangs de kengetallen op de websites OCW in cijfers en het onderliggende Onderwijs in cijfers. Hieruit blijkt onder andere dat het aantal leerlingen in po en vo de komende jaren zal dalen. Uit de Monitor...

Thema - Succesverhalen

“Een succesnummer met daarin good practices en successen uit het land. Gewoon eens een keer het positieve flink in de spotlights zetten.” Dit opperde een schoolleider als suggestie voor een thema in Kader Primair. De redactie laat zich graag inspireren door ideeën van lezers, en zo geschiedde. Want het gaat helemaal niet zo slecht met het funderend onderwijs als de media soms doen geloven. De sector is in elk geval bepaald geen stilstaande vijver meer, zoals jaren geleden. Scholen hebben meer bewegingsruimte en vele ervan innoveren, initiëren, leren, ontwerpen, zijn creatief en ambitieus. Al dan niet ingegeven door invloeden van buitenaf, zoals teruglopende leerlingenaantallen. Gevolg is onder andere een grote diversiteit, die echter ook weer kritisch tegen het licht gehouden moet worden om de duurzaamheid en onderwijskwaliteit te waarborgen.
De keuzemogelijkheid om enkele nationale ‘pareltjes’ uit te lichten was hoe dan ook overweldigend. De redactie koos binnen het thema uiteindelijk voor goede voorbeelden op het gebied van persoonlijk onderwijs met het leerproces op nummer 1, het – preventief – terugdringen van ziekteverzuim en werkdruk, en meer mannen voor de klas in het basisonderwijs. Omwille van de ruimte hiervoor is de vertrouwde good practice-rubriek ‘Zo kan het ook!’ eenmalig komen te vervallen. Maar uiteraard treft u hierin vanaf volgend schooljaar weer iedere maand al die andere successen die ons onderwijs rijk is.
Veel inspiratie gewenst!

Het onderwijs is druk aan het vernieuwen. Scholen hebben in de loop der jaren meer bewegingsruimte gekregen en maken daar op allerlei manieren gebruik van. Wat zijn bemoedigende trends? Kleven er ook risico’s aan de groeiende diversiteit en...
Kleine klassen ingedeeld naar niveau, meer tijd per vak, een dag in de week vrij, nauwelijks vergaderen en een schoolleider op afstand. De School voor Persoonlijk Onderwijs boekt er goede resultaten mee. “Dit concept werkt alleen als je alle...
Op de basisscholen van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs verzuimen leerkrachten veel minder vaak en minder lang wegens ziekte dan landelijk het geval is. Tijdige signalering door de schoolleider en adequate ondersteuning helpen...

Verder in dit nummer

De laatste jaren loopt het aantal mannelijke leerkrachten in het primair onderwijs sterk terug. Meer dan duizend basisscholen hebben er zelfs niet één meer in dienst. Bij cbs De Wissel in Vlissingen staan er maar liefst acht op de...
Primair versus voortgezet onderwijs: in de media krijgt het volop aandacht in de salarisdiscussie. Wat vinden leraren die zowel het po als het vo goed kennen? Wat zijn de verschillen? Wat kunnen ze van elkaar leren? En hoe geef je de doorgaande lijn...
Hoe stemmen we het onderwijs af op een snel veranderende wereld met telkens nieuwe vraagstukken? Hoe maak je nieuwe generaties kinderen en leerkrachten wegwijs in een groeiende kennismaatschappij? Scholen staan, met de curriculumherziening in het...

Iedere maand

Passend onderwijs

De Parelklas van basisschool De Lochtenbergh in Tilburg geeft invulling aan Passend onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3) in een door ouders gewenste en meer thuisnabije situatie. Door zoveel mogelijk mee te draaien in hun...

Boekbespreking

De voortdurende evolutie van pedagogische en onderwijskundige wetenschappen zorgt voor een overaanbod aan nieuwe inzichten en mogelijke toepassingen in het onderwijs. Hoe kunnen we nu als leraar, directeur of bestuurder weten of iets al dan niet...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lammert van Raan, onderwijswoordvoerder namens de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Onlangs zat ik in een radioprogramma...

Van de AVS

AVS-voorzitter Petra van Haren kwam eind mei aan het woord in RTL Nieuws, het live tv-programma De week van Gelderland (Omroep Gelderland), op BNR Nieuwsradio en in de Telegraaf over de rechtszaak waarin leraren terechtstaan in verband met de...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe gaat (her)registreren in het Schoolleidersregister PO in z’n werk?

Als u als directeur of adjunct-directeur werkzaam bent in het primair onderwijs, dan bent u sinds 1 februari 2013 verplicht om u in te schrijven en daarmee te registreren in het Schoolleidersregister PO. Bent u later in een van de genoemde functies begonnen, dan heeft u nog tot uiterlijk 1 januari 2018 de tijd om u te registreren.

Registratie
Door u te registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) toont u aan dat u beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po (www.schoolleidersregisterpo.nl/ registreren/beroepsstandaard). De beroepsstandaard wordt bepaald door de beroepsgroep zelf, vertegenwoordigd in het Schoolleidersregister PO.

Herregistratie
Eenmaal geregistreerd blijft u werken aan uw professionele ontwikkeling. Zo werkt u iedere vier jaar toe naar herregistratie.

Hoe?
Vanuit cao-afspraken is registreren voor alle directieleden verplicht. U heeft tot 1 januari 2018 de tijd om aan de registratiecriteria te voldoen door aan te tonen dat u beschikt over de basiskwalificaties. Dat kan op een van de volgende manieren:
• met een afgeronde gecertificeerde schoolleidersopleiding
• met een positief doorlopen gecertificeerd toetsingsassessment
• met een positief doorlopen EVC-procedure
• met individuele diplomawaardering
• met aspirant-registratie voor beginnende directeuren

Aanvragen
Voldoet u aan de registratiecriteria? Staat uw opleiding, assessment-, EVC- of IDW-aanbieder in het register? Dan kunt u deze als kwalificatie selecteren. U moet hier wel een bewijsstuk (diploma of certificaat) aan toevoegen. Vervolgens kunt u uw registratie als RDO of RADO aanvragen.
Heeft u opleidingen gevolgd die niet in het register zijn opgenomen maar die samen wel laten zien dat u aan de basiskwalificaties voldoet? Dan kunt u uw diploma’s laten waarderen. U motiveert hoe de door u gevolgde opleidingen aansluiten bij de beroepsstandaard en bespreekt dat met een deskundige.

Scholingsaanbod
Het Schoolleidersregister PO heeft de gecertificeerde schoolleidersopleidingen (registratie) geplaatst op www.schoolleidersregisterpo.nl/registreren/schoolleidersopleidingen. Op www.professionaliseringsaanbod.nl kunt u zoeken in het volledige gecertificeerde professionaliseringsaanbod (ook voor herregistratie). Het specifieke scholingsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap is te vinden op www.avs.nl/professionalisering. Controleer voordat u scholing gaat volgen eerst of deze in het register is opgenomen als u het wilt gebruiken voor (her)registratie.

Bezwaar
Als er een verschil van mening ontstaat over registratie of professionalisering is er de regeling voor bezwaar en beroep. Een schoolleider die zich niet via een van de vier mogelijkheden kan registreren, kan de commissie registratie in een brief om een registratiebesluit vragen. Een voorbeeld van deze werkwijze staat op www.youtube.com/watch?v=vPB4uPmsfR Als de commissie besluit niet te registreren, kan bij de commissie bezwaar worden gemaakt. Tegen een besluit op bezwaar van de commissie kan in beroep gegaan worden bij de Stichting Onderwijsgeschillen, zie https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/ commissie-van-beroep-schoolleidersregister-po

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.