Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2016-2017)

Kaderspel

In onderwijs worden diverse interpretaties en invullingen gegeven aan goed werkgeverschap en zorg voor personeel. Schoolbesturen en schoolleiders hebben een grote mate van autonomie om deze verantwoordelijkheid in te vullen.

Actueel

Er is meer aandacht nodig voor de professionalisering van vo-schoolleiders, voor de positie en kwaliteit van team- en afdelingsleiders en voor de aanwas van nieuwe schoolleiders. Dit vraagt op de eerste plaats de inzet van schoolleiders zelf en...
Honderden leerkrachten van PO in Actie stonden gisteren voor de Tweede Kamer om te laten zien dat de werkdruk in het po echt omlaag moet. Veel woordvoerders vinden het ook tijd voor actie, maar andere fracties en staatssecretaris Dekker van...
Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van het Algemeen Overleg van donderdag 20 april. De Kamerleden spraken met staatssecretaris Dekker (OCW)...
Schoolleiders of bestuurders en (G)MR-en die willen werken aan professionalisering van de medezeggenschap, bijvoorbeeld om hun visie en missie te bepalen of een jaar- of communicatieplan te maken, kunnen een Quickstart Medezeggenschap aanvragen via...
Kunst en cultuur, sport, welzijn en onderwijs vormen samen de kern van integraal jeugd- en jongerenbeleid. Cultuureducatie en –participatie helpen jongeren hun eigen identiteit te vormen, het beste uit zichzelf te halen, zich te onderscheiden...
Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar dat moet wel op basis van doordachte keuzes gebeuren. Dat stelt de Onderwijsraad in het vandaag gepubliceerde advies Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk. Leerlingen...
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leerkracht en tegelijkertijd bezig zijn met team- en schoolontwikkeling. Dat is de kern van de nieuwe subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs. Met deze beurs volgen twee of meer leerkrachten (van...

Thema - Zorg voor personeel

Goed zorgen voor je personeel kent vele aspecten. In dit thema gaan we onder andere in op het faciliteren van de professionalisering van schoolleiders, (leeftijdsgebonden) duurzame inzetbaarheid en het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking op school. Hoe geef je hier leiding aan, wat levert het op? Direct of indirect hebben deze zaken veel te maken de veelbesproken werkdruk(beleving). Zo blijken veel leidinggevenden, ondanks de per 1 april beschikbare vervangingssubsidie voor schoolleiders (po) die een master gaan volgen, nog wat huiverig om even ‘misbaar’ te zijn. Want hoe regel je die vervanging? Krijgt nieuw talent een kans? Uiteraard is er vooral ook waardering. “Een dag in de week minder schoolleiderstaken geeft me heel veel steun en lucht.” Verder is het daadwerkelijk invullen van de caouren voor duurzame inzetbaarheid nog lang niet overal gemeengoed. Het Tilburgs onderwijs sloeg de handen ineen en gebruikt ze vooral om werkdruk bespreekbaar te maken en beheersen. Door zelf inzicht te krijgen in wat helpt. Of het nu gaat om mindfulness of collegiale consultatie. Een betrokken P&O’er: “Mensen realiseren zich: als ze een half uurtje eerder weggaan om te ontspannen, kunnen ze dat ook als duurzame inzetbaarheid schrijven.” Bij een schoolbestuur in Leusden kunnen oudere medewerkers die uren gebruiken voor het Generatiepact: met plezier (minder) blijven werken. Dat het inzetten van arbeidsbeperkten in het funderend onderwijs onderwijsgevenden ook kan ontlasten, blijkt uit twee goede voorbeelden. Toch loopt de sector achter bij de doelen van de banenafspraak. Hoe maak je er een win-winsituatie van?

De combinatie studeren en werken vraagt in de praktijk veel energie en organisatietalent. Vervanging regelen blijkt lastig. Vanaf april 2017 is het mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor de vervanging van directeuren in het primair onderwijs...
Als samenleving hebben we ervoor gekozen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het funderend onderwijs loopt echter nog niet volop warm voor deze banenafspraak en dreigt de doelstellingen niet te halen. Wat zijn de bottlenecks?...
De cao maakt tijd vrij voor duurzame inzetbaarheid. Toch worden deze uren nog maar mondjesmaat ingevuld. Het gesprek aangaan over dit onderwerp en jezelf als leraar wat gunnen, blijken lastige hordes. In Tilburg steken ze hier veel energie in. En in...

Verder in dit nummer

De wet Onderwijstijd moet scholen in het voortgezet onderwijs meer mogelijkheden geven voor maatwerk, zoals eigen leer­routes, eerder examen doen, alleen onvoldoende vakken herkansen. Werkt dat in de praktijk ook zo? Met de wet Onderwijstijd...
Schoolleider zijn is een vak. Sterker nog, de schoolleider heeft als sleutelfiguur grote invloed op de kwaliteit van de school. In een dynamische omgeving waarin schijnbaar vaste waarden steeds veranderen, oefent de schoolleider zijn functie uit....

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Basisschool De Kleine Keizer in Den Haag schenkt structureel aandacht aan...

Passend onderwijs

In het Walhallab in Zutphen kunnen kinderen met én zonder problemen naar hartenlust samen leren, ontwerpen, maken en ondernemen. Met succes: kinderen zien het nut van leren en thuiszitters keren terug naar school. Midden in de werkplaats...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Bente Becker, onderwijswoordvoerder namens de VVD in de Tweede Kamer. Nog geen drie weken ben ik – op het moment van...

Van de AVS

AVS-voorzitter Petra van Haren had op 19 april – tijdens de landelijke dag tegen pesten – in het Radio 1-programma ‘Dit is de dag’ een scherp debat met opvoedcoach Bamber Delver over het aanpakken van het pestprobleem op...
Zowel de leden van de commissie Onderwijs van de AVS als die van de AVS-commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid vergaderden op 7 april in Utrecht. In de commissie Onderwijs kwam onder andere het onderwerp ‘geïntegreerde...
De bestuurlijke structuur van de AVS verandert na de zomer van 2017. Waar het huidige bestuur nu nog bestaat uit een bezoldigd voorzitter en drie toezichthoudende bestuurders vanuit de leden, zal dit na de zomer gaan bestaan uit een bezoldigd...

AVS Academie

De jaartaak is niet alleen van belang om aan allerlei verplichtingen uit de wetgeving en cao te voldoen, maar vooral ook om te kijken naar werkdrukverlaging en goed werkgeverschap. Twee deelnemers, die vorig schooljaar de eendaagse training volgden...
Wat zijn de pensioenregels op dit moment? Hoe leg je die uit aan medewerkers en hoe voer je het gesprek? In drie dagdelen komen deze onderdelen aan bod. Een ouddeelnemer deelt haar ervaringen. Diana Brouwer, directeur van drie basisschoollocaties...

Boekbespreking

Najaar 2016 verscheen een populairwetenschappelijk boek van klinisch neuropsycholoog en hoogleraar Jelle Jolles over de tiener en z’n ontwikkeling. Hierin noemt Jolles de tiener steeds bewust ‘adolescent’ en geen ‘puber...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe zit het precies met calamiteitenverlof en kort zorgverlof?

Calamiteitenverlof is een verlofregeling voor het geval een werknemer onmiddellijk vrij moet nemen vanwege een onvoorziene persoonlijke omstandigheid. Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort zorgverlof (ook wel kort verzuimverlof genoemd) voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uur tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door.

Kort zorgverlof
Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de zorg te geven die nodig is. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden, zoals bijvoorbeeld buren. Gedurende elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden heeft een werknemer recht op ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week met behoud van salaris (CAO PO artikel 8.7 lid i en Wet Arbeid en Zorg WAZO artikel 5.1 lid 2).

Calamiteitenverlof
Moet een werknemer vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kan hij/zij calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof is breder dan het zorgverlof (CAO PO artikel 8.8). Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het verlof dient gemeld te worden bij de werkgever. Het salaris loopt door.

Wanneer opnemen?
In de volgende gevallen heeft een werknemer recht op calamiteitenof kort zorgverlof:
• als hij* door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen
• als hij een maatschappelijke verplichting alleen kan vervullen door vrij te nemen
• als hij door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen

Voorbeelden van omstandigheden waarin een werknemer recht heeft op dit verlof:
• als hij zijn kind van school moet halen dat opeens ziek is geworden
• als de partner moet bevallen
• als de waterleiding thuis is gesprongen en hij moet meteen een loodgieter regelen
• als een direct familielid overlijdt
• als hij alleen onder werktijd kan stemmen
• als hij naar de dokter moet en dit alleen onder werktijd kan. Of als hij iemand uit zijn naaste omgeving naar de dokter moet begeleiden.

Verlof melden
Een werknemer meldt het calamiteitenverlof of kort zorgverlof zo snel mogelijk bij de werkgever. Daarbij geeft hij/zij aan hoe lang het verlof naar verwachting gaat duren. De werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort zorgverlof niet weigeren en achteraf pas aan de werknemer vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

*of zij

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.