Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2016-2017)

Kaderspel

Het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie komt eraan. Vanuit de aard van de inspectie gaat het dan om de toepassing van externe kwaliteitsnormen en een extern vastgestelde ondergrens daarbij.

Actueel

Sinds 1 december 2016 kunnen schoolbesturen bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Omdat de oorspronkelijke uiterlijke ontvangstdatum (voor 24 december 2016) voor veel...
Wat kunnen leerkrachten, schoolleiders en -bestuurders doen om morgen aan de slag te gaan met structureel muziekonderwijs? Die vraag stond centraal op het symposium ‘Morgen méér muziek in de klas’ op 22 maart in Paleis...
Schoolleiders kunnen vanaf 1 april de schoolleiderstegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. Voor het schooljaar 2017-2018 is 7,8 miljoen euro...
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 29 maart tezamen met de lerarenbeweging PO in Actie, de andere vakbonden en de PO-Raad het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!’ ondertekend. De lerarenbeweging heeft...
Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan door geïntegreerde Integrale Kindcentra (IKC) op te zetten...
De AVS is van mening dat er zo spoedig mogelijk moet worden gestart met de uitvoering van het voorstel voor de vervolgfase van de curriculumontwikkeling. Er moeten goede bouwstenen liggen waarop een landelijk, wettelijk curriculum kan worden...
Gemiddeld besteden basisscholen tussen groep 3 en groep 8 anderhalf uur per week aan Kunstzinnige oriëntatie. Op driekwart van de scholen is er een cultuurcoördinator. Dit zijn enkele conclusies van het peilingsonderzoek Kunstzinnige...
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. Een van de grootste veranderingen is dat het toezicht voortaan bij het bestuur start. Om alles uit te leggen heeft de Inspectie van het Onderwijs video’s en een...

Thema - Toezicht en zelfevaluatie

Vanaf 1 augustus aanstaande geldt het nieuwe inspectietoezicht in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De inspectie begint voortaan bij het bestuur in plaats van de scholen. Eigen verantwoordelijkheid vormt het uitgangspunt. De eerste...
Scholen gaan de komende jaren steeds meer naar zichzelf kijken. Dat is een effect van het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie, waarin zelfevaluatie steeds belangrijker wordt. Hoe organiseer je dat? Waar let je op? En wat is een...
Hoe blijf je als toezichthouder goed op de hoogte van wat er speelt binnen je onderwijsorganisatie? En hoe richt je het toezicht zo in, dat het schoolbestuur en de scholen hier echt van profiteren? ‘Niet te dicht er bovenop’, was in...

Verder in dit nummer

Digitale geletterdheid is belangrijk voor de toekomst van leerlingen. Het is dan ook een van de onderdelen van het kerncurriculum van Onderwijs2032. Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2), een organisatie voor primair en voortgezet onderwijs,...
Voor de ene schoolleider is het jaarlijkse AVS-congres een moment om even een stap naar achteren te zetten en te reflecteren op de onderwijspraktijk en de eigen rol daarin. Voor de ander is het een gezellige reünie en schoolreisje ineen. Maar...

Iedere maand

AVS Academie

“Ik kan mijn dagelijkse praktijk inbrengen en daar verbreding zoeken.” Schooldirecteur Vivian Berden heeft meerdere redenen waarom ze gaat deelnemen aan de nieuwe leergang Ondernemend leiderschap. “Het contact met het bedrijfsleven...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op het Laurens Lyceum in Rotterdam bestaat een schooldag uit lesuren en flexuren...

Passend onderwijs

Al jaren kijkt de onderwijsinspectie op eenzelfde manier naar de leerresultaten. Daar zit al behoorlijk wat ruimte in voor een eigen aanpak van zorgleerlingen door scholen, vindt Ellen Timminga, inspecteur primair onderwijs voor Noord- Nederland....

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop, onderwijswoordvoerder namens de SGP in de Tweede Kamer. Verkiezingen achter de rug en kabinetsformatie in...

Van de AVS

De AVS-commissie Duurzaam vitaal organiseert op 18 mei aanstaande van 9.30 tot 15.30 uur een gratis studiedag voor geïnteresseerde (toekomstige) postactieve leden die graag nog iets wil betekenen voor het onderwijs. De commissieleden zullen in...
Naast april 2017 biedt de AVS de studiereis naar Zweden, Estland en Finland in verband met de enorme belangstelling ook aan in het najaar van 2017: van 8 tot en met 14 oktober. Deze unieke reis, ‘De Noordse driehoek’, biedt deelnemers...
AVS-voorzitter Petra van Haren liet begin maart in Editie NL haar licht schijnen op tweelingenbeleid op school. Vaak is er geen generiek beleid. Diverse factoren spelen mee: een of twee-eiig, het soort school en wat leerlingen zelf nodig hebben. In...
Helmie van Ravestein en Hartger Wassink hebben daar, als vertalers/bewerkers van het boek ‘Aan de slag met Policy Governance’ van Caroline Oliver, een verklaring voor. Policy Governance is ontwikkeld in de Angelsaksische wereld en die...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Eindigt de sollicitatieplicht als ik vlak voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit?

Dat hangt af van de datum dat de werkloosheid intreedt. De sollicitatieplicht is vermeld in artikel 24 WW. Uit artikel 7 van de ‘Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten’ is af te leiden dat de datum van het intreden van de werkloosheid van belang is. Ligt die datum binnen één jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan is er geen sollicitatieplicht. Ligt die datum langer dan een jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd, dan is er wel een sollicitatieplicht. Die loopt door tot de AOWgerechtigde leeftijd.

Twee voorbeelden
• Stel, u wordt werkloos op 1 augustus 2017 en uw AOWgerechtigde leeftijd bereikt u op 29 juli 2018. Dan heeft u geen sollicitatieplicht.
• Stel, u wordt werkloos op 1 augustus 2017 en uw AOWgerechtigde leeftijd bereikt u op 2 augustus 2018. Dan heeft u een sollicitatieplicht tot 2 augustus 2018.

Het zou veel logischer zijn geweest om in de regeling op te nemen dat de sollicitatieplicht één jaar voor het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd eindigt, maar zo is het helaas wettelijk niet geregeld.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.