Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2016-2017)

Kaderspel

Het invoeren van de functiemix is een proces dat hard op weg is het decennium te halen zonder de streefdoelen waar te maken.

Actueel

De arbeidsmarktpositie van de jonge leraar kan en moet verbeterd worden. Zowel beroep als carrièreperspectief moeten aantrekkelijker gemaakt worden om jonge leraren te behouden. Dat stellen de vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid...
Het welbevinden van leerkrachten en de prestaties van scholen hebben veel baat bij een goed ingebed Human Resource beleid. Dat blijkt uit het proefschrift van Tessa Janssen over de relatie tussen HRM en prestaties in het primair onderwijs, waarmee...
Een aanzienlijk percentage docenten in het voortgezet onderwijs is ongunstig gemotiveerd voor professioneel leren. Factoren in de werkomgeving, zoals ondersteuning van schoolleiders en organisatie van taken, spelen een belangrijke rol bij de...
De pensioenpremie gaat volgend kalenderjaar omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1 procent – nu is dat 18,8 procent. Het kabinet neemt compenserende maatregelen. Voor een ABP-...
De aftrap van de nieuwe Beweging tegen Kindermishandeling, waarin ook de AVS vertegenwoordigd is,  vond plaats op woensdag 16 november op basisschool Op Dreef in Utrecht. Presentatrice Nicolette van Dam ging in gesprek met de kinderen van groep...
Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de deskundigheid van de leraren op dit terrein vergroot. Er is vier miljoen euro beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurcoördinatoren om de opleiding tot cultuurbegeleider...
Scholen kunnen dit jaar een keuze maken uit zes verschillende eindtoetsen. Tussen 1 december en 1 februari moeten ze hun definitieve keuze bekendmaken. De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2017. Het ministerie van OCW...
Het ministerie van OCW heeft een nieuwe beleidsregel ‘Ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo’ gepubliceerd. In de nieuwe beleidsregel, die geldt per 1 oktober 2016, staat beschreven wanneer leraren hiervoor in...
Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds, met ingangsdatum 1 januari 2017, is beschikbaar. Het Vf meldt dat de belangrijkste wijzigingen zijn: Termijn voor het indienen van inzetverantwoording vervangingspool wijzigt;...

Thema - Faciliteren van professionals

Hoe kun je onderwijsprofessionals het beste faciliteren om hun vak goed uit te kunnen oefenen? ‘Geef ze de ruimte’ is een veelgehoord credo. Dat klinkt gemakkelijk, maar daar horen ook – meestal schaarse – tijd en middelen bij. En werken die beroepsregisters in dit kader nu stimulerend of juist belemmerend? De Onderwijsraad onderzocht wat nodig is in onder andere de (aansturings-) structuur en cultuur van scholen om leraren daadwerkelijk ruimte te geven. Teamleren (in plaats van alleen individueel), gedeeld leiderschap en minder regels komen ten goede aan de autonomie en het handelingsvermogen. “Wij adviseren dat er in het Lerarenregister een puntensysteem komt voor scholing in teamvaardigheden.” Een goede gesprekkencyclus als onderdeel van je personeelsbeleid lijkt vanzelfsprekend als het gaat om het faciliteren en ontwikkelen van medewerkers. Maar deze is lang niet overal op orde, wordt gezien als een verplicht nummer of ontbreekt aan concrete vervolgafspraken. En (onderscheid maken in) beoordelen blijft lastig. Hoe komen we af van het eeuwig behoudende ‘al mijn leraren zijn gelijk, dat werkt voor ons het beste’? De functiemix zorgt voor een (nog) heel voorzichtige mentaliteitsomslag. Ook schoolleiders zelf moeten gefaciliteerd worden. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor hun kwaliteit en professionalisering, en komen er zowaar middelen over de brug als geld voor vervanging bij het volgen van een master. Een jongere en een oudere directeur geven hun visie op de (scholings) mogelijkheden toe en nu. “Voor mijn generatie is ‘een leven lang leren’ normaal.”

Meer zeggenschap voor leraren: daar wordt al jaren over gepraat. Hoe zorgen we dat dit eindelijk goed van de grond komt? Dat onderzocht de Onderwijsraad in opdracht van de Tweede Kamer. Het advies: versterk het handelingsvermogen van leraren vanuit...
Gelijke monniken, gelijke kappen was lang de dominante cultuur in het onderwijs. Iedere leraar is gelijk, de organisatie is plat georganiseerd en een veelzijdige carrière was niet weggelegd voor onderwijsmensen. Dat is langzaam aan het...
De aandacht voor het professionaliseren van schoolleiders groeit. Het besef dat hun kwaliteit bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs is breed ingedaald. Schoolleiders die een opleiding volgen, worstelen vooral met het vinden van tijd...

Verder in dit nummer

De directeuren van de Sint Josephscholen in Nijmegen hebben allemaal deelgenomen aan het door de stichting zelf geïnitieerde Learning Center. In deze nieuwe vorm van assessment reflecteren directeuren op het leiderschap en leren zij door te...
In British Columbia staan leraren centraal in de curriculumvernieuwing, van schoolleiders wordt ‘leadership by design’ gevraagd. Zij hebben een ondersteunende en faciliterende taak: leraren in positie brengen in hun rol als ontwerpende...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De Lans in Brummen, een vrije school voor (v)so, wist in een jaar tijd het sterk...

Passend onderwijs

Hebben we nog een intern begeleider nodig? Die vraag legde directeur Judith Pals drie jaar geleden bij haar team neer, nadat de ib’er van de Enschedese gereformeerde basisschool de Bron wegens ziekte haar baan moest opgeven. Het antwoord...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, onderwijswoordvoerder namens het CDA in de Tweede Kamer. Elk kind, ongeacht zijn afkomst, verdient goed onderwijs...

Van de AVS

De AVS en EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs, gaan gezamenlijk het thema ‘Internationalisering in het primair onderwijs’ dichterbij de scholen brengen en hulp bieden bij...
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen zijn voorgelegd aan het AVS-bestuur. Ook zijn...
De NOT is de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in de Benelux en vindt plaats van 24 tot en met 28 januari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de AVS is er te vinden. Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het thema...

Boekbespreking

Fullan begint het boek met een beschouwing op de begrippen ‘vrijheid van’ en ‘vrijheid tot’. Deze vormen de basis om in een dialoog tot verandering te komen. ‘Vrijheid van’ gaat over het loslaten van richtlijnen...

AVS Academie

De eerste lichting deelnemers volgde in de eerste helft van 2016 de leergang Strategische communicatie & PR bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Ze vertellen over hun ervaringen. “De eerste indruk zet je aan het denken.”...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Mag een directeur van een school plaatsnemen in de GMR?

Een directeur van een school kan zitting nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), als deze door de leden van de medezeggenschapsraad (MR) wordt gekozen (zie artikel 4 lid 3).
In artikel 3 lid 3 van de Wet Medezeggenschap (WMS) wordt duidelijk gemaakt wie in een MR kan zitting nemen. Dat zijn ouders en personeelsleden oftewel medewerkers. In lid 7 en 8 wordt duidelijk gemaakt welke personeelsleden uitgesloten zijn voor lidmaatschap van de MR.
Duidelijk is dat een directeur van een school, die gemandateerd is door het bestuur om overleg te voeren, geen lid kan zijn van de MR. Maar een directeur, als zijnde personeelslid, kan wel zitting hebben in de GMR. Het schoolbestuur voert namelijk overleg met de GMR. Voor goede medezeggenschap is het van belang dat alle in de CAO PO genoemde werknemers vertegenwoordigd zijn in de GMR. Dat zijn directie, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en de participatiebaan. Zo is het ook voor schoolleiders mogelijk om, zonder last of ruggespraak, invloed te hebben op het gevoerde beleid door het bestuur. Natuurlijk moeten zij wel zorgdragen voor draagvlak bij de achterban. Dat geldt overigens voor alle GMR-leden. De GMR-leden worden gekozen door de medezeggenschapsraadsleden uit het voltallig personeel van het schoolbestuur.

Wetteksten
Artikel 3. Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van een school bestaat uit:
 1.  
  1. leden die uit en door het personeel worden gekozen; en
  2. leden die worden gekozen:
   • uit en door de ouders, voor zover het betreft een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs;
   • uit en door de ouders, dan wel deels uit en door de ouders en deels uit en door de leerlingen die de leeftijd van dertien jaar hebben bereikt, voor zover het betreft een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;
   • deels uit en door de ouders en deels uit en door de leerlingen, voor zover het betreft een school voor voortgezet onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een door Onze Minister aangewezen inrichting voor voortgezet onderwijs.
 1. Geen lid van de MR kunnen zijn degenen die deel uitmaken van het bevoegd gezag.
 2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de MR kan niet tevens lid zijn van de MR.
Artikel 4. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
 1. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden gekozen door de leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit personeel onderscheidenlijk uit ouders of leerlingen, elk de helft van het aantal leden van de GMR bedraagt.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.