Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2016-2017)

Kaderspel

Van 19 tot en met 21 oktober vond verspreid over diverse locaties in Maastricht de tweejaarlijkse Europese conferentie van de European School Heads Association (ESHA) plaats voor schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs.

Actueel

De meeste ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren programmeren. De Codeweek, die medio oktober plaatsvond, heeft dit laten onderzoeken. Op dit moment krijgt maar 20 procent van de kinderen programmeerles op school. Van de 276...
Na alle kritiek vanuit het onderwijsveld stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker voor de Wet fusietoets aan te passen. Naast de zware inhoudelijk toets voor risicovolle fusies komt er een snellere toets voor fusies van...
De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang is een feit. De ministerraad nam begin oktober een voorstel van minister Asscher en staatssecretaris Dekker aan voor de instelling en samenstelling van de taskforce. De Taskforce...
Zowel school- en kinderopvangmedewerkers, ouders en kinderen profiteren van een goede overgang van kinderopvang of peuterspeelzaal naar school. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzochten Sardes en Regioplan hoe deze overgang beter...
Met de aanpak ‘Jong Leren Eten’, die onlangs werd gepresenteerd, wil het kabinet zoveel mogelijk kinderen voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Nieuwe en bestaande activiteiten, zoals smaak- en kooklessen, groente en fruit in de...
Steve Jobsscholen krijgen in Nederland lastig voet aan de grond. Het concept wordt strikter gehanteerd dan in het begin en de kosten nemen toe. Sommige Steve Jobsscholen aarzelen of zij zullen doorgaan met het officiële concept. Het...
De overheid stelt vanaf 3 oktober een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten tot een maximum van 3.500 euro. Hiervan...

Thema - De gezonde werkgever

Naast de Gezonde School – vooral gericht op het stimuleren van een gezondere leefstijl en daardoor ook betere leerprestaties van leerlingen – is het natuurlijk ook zaak dat onderwijswerkgevers goed voor hun personeel zorgen, zowel op mentaal als fysiek vlak. Steeds meer (onderwijs)organisaties, waaronder de AVS, sluiten zich dan ook aan bij het nationale preventieprogramma Alles is Gezondheid. Hoe geef je als school vorm aan gezondheidsmanagement en -beleid? Wat levert het op en – niet geheel onbelangrijk – wat kost het? “Begin klein en breidt langzaam uit. Wandelen tijdens de lunch kost niets. Samen sporten zorgt voor verbinding.” Als er dan toch iemand uitvalt, doet dat een beroep op de kwaliteiten van de leidinggevende om te zorgen voor een soepele re-integratie. Of nog beter: voorkom verzuim door signalen eerder en beter te leren herkennen.
Tot slot een uitstapje naar het lerarentekort. Welke ‘ziekmakers’ liggen daaraan ten grondslag? Hoe kun je het tij keren door een aantrekkelijke en gezonde werkgever te zijn? Voor het werven en behouden van (beginnende) leraren worden inmiddels leaseauto’s en premies uit de kast getrokken. Mooi meegenomen, maar meer tijd (voor) en betere begeleiding lijken minstens zo belangrijk. “Gun een startende leraar een inwerkperiode.” En wat te denken van differentiëren in je team. Want waarom mag een goede leraar niet excelleren? “Ik snap het taboe op dat woord niet. Als je goed bent, mag dat best beter beloond worden.”

Een ‘groene’ kantine, korting op het sportabonnement, gezamenlijke fietstochten, lunchwandelingen, health checks of op retraite in een klooster; het Alfa-college biedt het allemaal en doet nog veel meer om de gezondheid van onder andere...
‘Meer les, minder stress. Ben jij onze vaste invaller met kans op een eigen vaste plek en leaseauto?’ staat beloftevol in de kop van een vacature voor leraren. Leaseauto’s, premies, woonruimte: secundaire arbeidsvoorwaarden die...
“Modern personeelsbeleid gericht op preventie en mobiliteit doet een beroep op andere kwaliteiten van de schoolleider, zoals afstand kunnen nemen”, zegt Levien Hamelink, bestuurder van Probaz, een stichting voor basisonderwijs in Zeeuws-...

Verder in dit nummer

Op scholen die actief nieuw onderwijs ontwikkelen, werken leraren en schoolleiders nauw samen. Leraren hebben veel ruimte om de eigen expertise in te zetten en de schoolleider ondersteunt hen daarbij. Hoe scholen dat doen, is onderzocht door het...
Het is moeilijker geworden om vervanging te vinden door de Wet Werk en Zekerheid (Wwz). De AVS uitte in een brief aan Kamerleden haar zorgen over de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs door gebrek aan invallers. En bracht een...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Door gebruik te maken van virtual reality (vr), weet docent Britt van Dort van...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder Onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer. De leerlingen van een basisschool ergens in Nederland balen...

Van de AVS

“Het onderwijs moet uitgezonderd worden van de Wet Werk en Zekerheid. Die komt niet ten goede aan de kwaliteit”, roept AVS-voorzitter Petra van Haren op in Trouw van 15 oktober naar aanleiding van een peiling onder leden. Bijna driekwart...
Op de eerste Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober kwamen ruim vijfhonderd schoolleiders en tientallen CEO’s samen. Tijdens de top, mede geïnitieerd door de AVS, beloofde staatssecretaris Dekker 40 miljoen (2017–2022) uit te...

AVS Academie

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap verzorgt sinds vorig schooljaar de leergang Directeur Integraal Kindcentrum. Meerdere groepen hebben de scholing inmiddels afgerond. Deelnemers vertellen over de toepassing in de praktijk. “Hoe kun je...

Boekbespreking

‘Starten met een professionele leergemeenschap’ is een titel die de lading meteen dekt. De verwachting die het schept, klopt. Na het lezen van dit boek kun je meteen aan de slag. Het impliceert ook dat je als directeur of bestuurder een...

Passend onderwijs

Ruim de helft van de schoolleiders geeft aan dat hun samenwerkingsverband doorzettingsmacht heeft om te plaatsen. Maar in de andere gevallen neemt het samenwerkingsverband het zoeken naar een passende oplossing voor een kind niet over als de school...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte?

In de CAO PO 2016–2017 is bepaald dat iedere werknemer recht heeft op 428 uur vakantieverlof per jaar (artikel 8.1.lid 1). Voor deeltijders geldt dit naar rato van de omvang van het dienstverband. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het ouderschapsverlof bouwen werknemers vakantie-uren op. De opbouw van het vakantieverlof vindt plaats van 1 oktober tot 1 oktober (artikel 8.1 lid 2a.). Het vakantieverlof dat niet gebruikt is in een jaar wordt meegenomen naar het volgende jaar.
Als een werknemer in een jaar 160 uren vakantieverlof heeft genoten, is het wettelijk minimum bereikt. Als een werknemer door ziekte minder dan 160 uren vakantieverlof heeft gehad, heeft hij of zij recht op (het restant) van het wettelijk minimum (artikel 8.1 lid 3 en 4).

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.