Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2016-2017)

Kaderspel

Het gaat goed met Nederland, zegt de politiek. De crisis is voorbij, de economie trekt aan en op Prinsjesdag hoorden we dat er extra geld beschikbaar komt voor veiligheid, zorg en onderwijs. Reden tot optimisme zou je denken.

Actueel

Bij het verstrekken van een verblijfsvergunning moet meer rekening worden gehouden met het belang van het kind. Dat staat in een nieuwe initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks dat is ingediend en onlangs naar de Raad van State is gestuurd. De...
De Wet Huis voor klokkenluiders trad op 1 juli 2016 in werking. Werkgevers met tenminste vijftig werknemers moeten een procedure vaststellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie, de zogenaamde...
Veel schoolbesturen hebben vervangingsbeleid vastgesteld. Toch zijn er vaak niet direct vervangers beschikbaar, geeft twee derde van de schoolleiders aan die hebben meegewerkt aan een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders met ruim 700...
Vanaf schooljaar 2016-2017 is het wettelijk mogelijk dat docenten uit het vo als vakdocent mogen lesgeven in het po. De beperking dat een vo-docent alleen vreemde talen en enkele creatieve vakken in het po mag geven, is weggehaald. De wetgeving...
70 procent van de Nederlandse Schoolleiders zet zich actief in om ervoor te zorgen dat leraren hun verantwoordelijkheid nemen in het verbeteren van hun vaardigheden. In vergelijking met andere landen voeren Nederlandse schoolleiders weinig...
Er wordt jaarlijks 200 miljoen euro vrijgemaakt om bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, voor aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen in hun tweede jaar in het primair onderwijs, voor cultuur en het verzachten...
De regiegroep roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het po en vo. Ervaringen kunnen gedeeld worden tijdens...

Thema - Onderwijs voor nieuwkomers

Samenwerkingsverband IJssel/Berkel nam het initiatief tot een gezamenlijke, regionale visie op onderwijs aan nieuwkomers. Dit voorjaar tekenden alle betrokken partijen een convenant en er zijn inmiddels drie taalschakelklassen gestart, gekoppeld aan...
Vluchtelingkinderen stromen vanwege hun taalachterstand vaak door naar de lagere niveaus van het vmbo en mbo. Hoe kun je voorkomen dat talent onderbenut blijft? Scholen proberen met man en macht leerlingen Nederlands bij te brengen. En ...
De instroom van vluchtelingen is momenteel flink afgenomen en we hebben het onderwijs aan asielleerlingen inmiddels beter op de rails. Maar het blijft een taaie opdracht. Want juist die onvoorspelbare instroom maakt het regelen van onderwijs lastig...

Verder in dit nummer

New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) is een mondiaal partnerschap dat tot doel heeft het onderwijs met behulp van ict, kennis van veranderkunde en nieuwe didactiek duurzaam te transformeren. NPDL mobiliseert een versnelling om leren aan te laten...
“Ik ben echt geen coach”, schampert de juf van groep 6 bij het begin van het schooljaar tegen een ouder. Haar directie bedacht dat de school dit schooljaar met leerpleinen gaat werken, leerkrachten worden coaches. Blijkbaar is de...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Bijna tweehonderd groep 7-leerlingen van Stichting Scala in Heusden staken voor...

Passend onderwijs

Kinderen die langdurig in een stresssituatie zitten ontwikkelen gedrags- en concentratieproblemen. Dat geldt voor vluchtelingenkinderen, maar ook voor kinderen met andere trauma’s. Een traumasensitieve aanpak op school heeft grote impact....

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jasper van Dijk, woordvoerder Onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer. Achtereenvolgende kabinetten hebben het integratiebeleid...

Van de AVS

Over het verbeteren van het schrijfonderwijs berichtten het Algemeen Dagblad, de Stentor en andere regionale dagbladen op 30 augustus. Onderzoekers wijzen erop dat kinderen (nog steeds) niet goed leren om begrijpelijke teksten te schrijven. AVS-...

AVS Academie

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt twee schoolleidersopleidingen aan in samenwerking met Centrum Nascholing Amsterdam. Deze zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Deelnemers die sinds januari 2016 een van deze opleidingen...

Boekbespreking

Het zinnetje ‘Ik ben ook een mens’, uitgesproken door zijn kleindochter, inspireerde Joop Berding dit boek te schrijven. Hij heeft hierbij geput uit teksten van Korczak, Dewey en Arendt, in de wetenschap dat hun ideeën over...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe is het zorgverlof geregeld in de CAO PO 2016-2017?

Voor het zorgverlof wordt in de CAO PO 2016-2017 aangesloten bij de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Hierdoor is het bepaalde in artikel 8.7 onder i van voorgaande cao’s aangepast aan de nieuwe situatie. Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. De werknemer heeft recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden.
Een werknemer die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan ook recht op zorgverlof. Voorheen konden mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.
Er is ook meer duidelijk over de toepassing van artikel 8.8. Dat artikel is ruimer dan de WAZO-toepassing en geldt ook voor de gevallen waarin de werknemer aanwezig wenst te zijn bij het huwelijk of de promotie van een goede vriend(in). Genoemde verlofvormen vallen onder betaald verlof.
Verder bestaat ook het recht op langdurend zorgverlof. De werknemer heeft recht op dit verlof voor een persoon die levensbedreigend ziek is, of voor de noodzakelijke verzorging van een persoon die ziek of hulpbehoevend is. Dit verlof is zonder behoud van bezoldiging. Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste zes keer de arbeidsduur per week. Aan dit verlof zijn voorwaarden verbonden.
Tot slot is het mogelijk om op grond van de regeling duurzame inzetbaarheid extra zorgverlof (artikel 8A.7 lid 2) aan te vragen.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.