Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2016-2017)

Kaderspel

Het schooljaar is weer begonnen. Meestal is dit een moment van verwachting. Een frisse start met zin in nieuwe dingen die komen gaan. Voor een aantal leerlingen is het ook spannend.

Actueel

Kindcentra 2020 heeft een vragenlijst voor ouders ontwikkeld waarmee de behoeften en prioriteiten van ouders rondom kindcentra in beeld gebracht kunnen worden. Een schoolleider kan de vragenlijst eenvoudig online aanmaken en uitzetten onder de eigen...
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt in 2017 9 miljoen euro beschikbaar voor zomerscholen. Tot voor kort hadden de meeste leerlingen die op hun rapport net tekort kwamen maar twee keuzes: zitten blijven of overgaan naar een lager...
Een proef van de GGD West-Brabant om middelbare scholen te helpen bij het tegengaan van ziekteverzuim is zo succesvol, dat ze waarschijnlijk landelijk wordt uitgerold. De GGD is hierover in gesprek met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Dat...
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben staatssecretaris Dekker een brief gestuurd over de tijdelijke voorziening van het Vervangingsfonds in verband met de CAO PO 2016-2017. Begin deze maand, 1 juli 2016, is de CAO PO 2016-2017...
De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft ten behoeve van de volgende kabinetsperiode potentiële beleidsmaatregelen verkend die bijdragen aan duurzame welvaartsgroei. Op het terrein van onderwijs adviseert de Studiegroep de...
Is het centraal stellen van leerlingen wenselijk? Werpt het stelsel belemmeringen op waardoor de leerling niet centraal staat in het onderwijs? Dat gaat de Onderwijsraad onderzoeken op verzoek van de regering. Schoolleiders kunnen een bijdrage...
Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond schoolleiders, vluchtelingenonderwijs, vervangingen in de...
De Nationale Schoolleiders Top (NST) voor het primair onderwijs op 8 oktober staat in het teken van persoonlijk leiderschap. Wat zijn de dromen en drijfveren van de schoolleider? Benieuwd naar de doorbraken van collega-schoolleiders? Of van leiders...
Tijdens de zomervakantie werd in Turkije een couppoging gedaan. De spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en die van zijn tegenstander Gülen hebben een grote impact op de Turks-Nederlandse gemeenschap en leerlingen van...
Net als alle andere onderwijssectoren gaat het primair onderwijs in de nabije toekomst ook met een digitaal verzuimregister werken. Vanaf 1 januari 2017 wordt hiermee proefgedraaid op een aantal basisscholen en sbo-scholen. Een digitaal...

Thema - Van primair naar voortgezet

Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs spelen veel facetten een rol. Zoals de rol van de eindtoets en het schooladvies. Om plaatsing in het vo op basis van een momentopname te voorkomen, heeft het schooladvies meer gewicht gekregen. Uit drie peilingen die de AVS voor de zomervakantie afnam, blijkt echter dat de nieuwe wetgeving zijn weg in de praktijk nog niet zonder slag of stoot vindt. Daarnaast wijzen OESO en de onderwijsinspectie op een toenemende kansenongelijkheid. Er gaan zelfs stemmen op om basisscholen te verplichten hun advies naar boven bij te stellen bij een hogere eindtoetsscore, om gelijke kansen en objectiviteit te bevorderen. Schoolleiders uit het po en vo en andere deskundigen vertellen over hun ervaringen, de obstakels en hoe het nog beter kan. “Alle scholen zouden de morele plicht moeten voelen manieren te zoeken om leerlingen te begeleiden die thuis minder ondersteuning krijgen”, zegt Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs bijvoorbeeld. Iedereen wil uiteindelijk een zo goed mogelijke aansluiting tussen po en vo. Dat de sectoren met elkaar in gesprek blijven en samenwerken is daarvoor essentieel. Een stapje verder kan ook. Initiatieven met geïntegreerd funderend onderwijs laten zien hoe ze voor een geleidelijke overgang en meer ontwikkelkansen zorgen door het vroege selectiemoment uit te stellen. “Op 12-jarige leeftijd kinderen al in een soort keurslijf dwingen? Wij vinden dat dat anders kan.”

Door het later afnemen van de eindtoets is het schooladvies van de basisschool leidend geworden. Dat lijkt logisch, want de basisschool kent het kind na acht jaar door en door. Toch verloopt de overgang van po naar vo verre van gladjes. Dat blijkt...
Nieuwe onderwijsconcepten die een vroege vervolgschoolkeuze uitstellen duiken op om ‘de knip na groep 8’ te verzachten. “We zien stabiele en mondige jongeren die meer gefundeerde en betere keuzes maken.” Winst is...
De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken leerkrachten. Gio Witjes, directeur van...

Verder in dit nummer

We reageren nog steeds zoals we dat in de prehistorie deden. Ons onderwijssysteem werkt niet goed, omdat we daarmee te ver afgedreven zijn van de oertijd, stelt hoogleraar evolutionaire en organisatiepsychologie Mark van Vugt. Hij is een van de...
Teamleden ervaren een gezamenlijke flow als zij samenwerken aan een collectieve ambitie en daarbij moeiteloos op elkaar aansluiten. Dat stimuleert de schoolontwikkeling. Teamflow-expert Jef van den Hout : “Als er teamflow ontstaat...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Via een crowdfundingactie kreeg de Hoofddorpse montessorischool Floriande het...

Passend onderwijs

Circa 40 (!) procent van de thuiszitters heeft autisme, stelt de werkgroep Vanuit autisme bekeken. In het rapport Passend onderwijs vanuit autisme bekeken, dat vlak voor de zomer verscheen, staan knelpunten en misvattingen die onderwijs aan...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Eppo Bruins, woordvoerder Onderwijs namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Als nieuwe onderwijswoordvoerder van de ChristenUnie...

Van de AVS

Hoe bereid je leerlingen voor op een terroristische aanslag zonder ze bang te maken, legde BNR Nieuwsradio op 25 augustus voor aan AVS-voorzitter Petra van Haren. “Elke school heeft een calamiteitenen ontruimingsplan waarin ze haar eigen...
De Werkgroep SBO organiseert van 9 tot 11 november een conferentie voor directies van sbo-scholen over de rol van leiderschap in een professionele leergemeenschap. AVS-adviseur Ruud de Sain begeleidt het geheel. Daan Quackernaat, auteur van het...

Boekbespreking

‘Blockbuster’ is een term uit de filmwereld die wordt gebruikt om een film aan te duiden waarvan verwacht wordt dat deze een fors bedrag aan entreegelden zal opbrengen (een kassucces). Het woord werd voor het eerst gebruikt in de Tweede...

AVS Academie

Al tien jaar verzorgt het AVS Centrum Educatief Leiderschap de leergang Middenkader. Deelnemer Fred van Nassau, leerkracht van groep 7 en 8 en ict-coördinator op De Windroos in Alphen aan de Rijn, volgt de leergang vanaf maart 2016. “Een...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat betekent het van kracht worden van de Wet Versterking Bestuurskracht voor de medezeggenschap?

De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over de gevolgen voor de medezeggenschap door het van kracht worden van de Wet Versterking Bestuurskracht, naar verwachting per 1 augustus 2016. De nieuwe wet betekent dat de medezeggenschap in alle onderwijssectoren vanaf die datum verandert. Voor alle sectoren geldt:
• Benoemingen van bestuurders moeten plaatsvinden op basis van vooraf kenbare profielen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt adviesrecht op de vaststelling van die profielen.
• Op voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van een bestuurder, heeft het medezeggenschapsorgaan adviesrecht.
• Voor het benoemen van een bestuurder of nieuw lid van het College van Bestuur wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, waarin een vertegenwoordiging namens de personeelsgeleding en de ouder- respectievelijk leerling- of studentgeleding van de medezeggenschap zitting neemt.
• Ten minste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen het medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder.

Primair en voortgezet onderwijs
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt de positie van de MR versterkt:
• De MR krijgt rechtstreeks de noodzakelijke kosten vergoed van het bevoegd gezag, zonder dat daarvoor nog een faciliteitenregeling vereist is. De MR moet het bevoegd gezag wel vooraf in kennis stellen van de te maken kosten voor het raadplegen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen; doet de MR dat niet, dan komen die kosten niet ten laste van het bevoegd gezag.
• In het vo en het vso krijgt de leerlingengeleding van de MR instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het leerlingenparticipatiebeleid. Daarin legt elke v(s)o-school vast hoe de inspraak en betrokkenheid van leerlingen wordt geregeld.

De geschillenregeling wordt aangepast:
• Als het bevoegd gezag een besluit neemt waarmee de MR niet heeft ingestemd of waarvoor niet de vereiste instemming van de MR gevraagd is, kan de MR tegenover het bevoegd gezag binnen zes weken de nietigheid van het besluit inroepen.
• De MR kan de geschillencommissie vragen om het bevoegd gezag te verplichten zich te onthouden van uitvoering of toepassing van een nietig besluit.
• De MR kan ook een adviesgeschil aan de geschillencommissie voorleggen als het bevoegd gezag ten onrechte geen advies aan de MR heeft gevraagd.
• De MR kan in een kort geding vragen om de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) te mogen doen uitvoeren.

Geschillen over de WMS kunnen worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). De bevoegdheid van dit orgaan wordt uitgebreid en de rol van de Ondernemingskamer verandert. Kijk voor meer informatie op https://onderwijsgeschillen.nl/node/28

Bovenstaande wijzigingen worden opgenomen in de AVS-publicatie ‘Goed onderwijs, goede MR’. Te bestellen via www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/ goed-onderwijs-goede-mr

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.