Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2015-2016)

Kaderspel

Ik heb de afgelopen tijd weer veel collega’s mogen spreken. En de gezichten van schoolleiders in diverse uitdrukkingen mogen aanschouwen, al naar gelang welke thema’s de revue passeerden.

Actueel

Vo-scholen mogen meervoudige schooladviezen van basisscholen niet meer weigeren. De motie van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is onlangs aangenomen. Ook mogen vo-scholen alle afgenomen toetsen (LVS en methodegebonden) op de basisschool niet...
De AVS voert aan de cao-tafel gesprekken over diverse thema’s. Naast een groot thema als de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vraagt de AVS in de onderhandelingen onder meer ook aandacht voor signalen van leden over de pauzetijden en de...
Schoolbesturen krijgen de komende tijd ondersteuning bij het realiseren van de ambities voor de functiemix. Het ministerie van OCW en sociale partners, waaronder de AVS, werken samen aan een praktijkgerichte aanpak om de functiemix op scholen verder...
Ontwikkelingspsychologen Carolien Rieffe (Universiteit Leiden) en Guida Veiga (Universiteit van Évora, Portugal) onderzochten met sensoren in hoeverre interacties tussen kinderen op het schoolplein bijdragen aan de ontwikkeling van hun...
Po-scholen bij opvangcentra ontvangen per asielzoekersleerling 9000 euro per jaar. De maatwerkfinanciering voor het primair onderwijs bestaat uit het bij elkaar tellen van de huidige regelingen voor asielzoekers en nieuwkomers (ruim 4.000 euro per...
Met de regionale transfercentra, een van de maatregelen uit het Sectorplan PO, kunnen schoolbesturen hun personeel begeleiden van werk naar werk in dezelfde regio. De AVS organiseert hierover, samen met de partners van het Sectorplan PO, een tweetal...
In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Asscher van SZW weten dat er een verkenner is aangesteld om de knelpunten van de Wwz in kaart te brengen in sectoren waar seizoensarbeid voorkomt. De AVS is van mening dat een dergelijke verkenning ook...
Scholen kunnen zich gratis aanmelden voor de tweejaarlijkse digitale monitor sociale veiligheid in en rond scholen. De veiligheidsmonitor 2016 is in opdracht van OCW opgesteld door onderzoeksbureau ITS. De veiligheidsmonitor geeft de...
“Schoolleiders hebben een sleutelpositie bij de totstandkoming van een professionele, lerende cultuur, die een randvoorwaarde is voor het oplossen van problemen die verband houden met regels binnen een school of instelling.”...
Meer dan 90 procent van de betrokkenen vindt de nieuwe werkwijze van het waarderingskader beter dan in het verleden.  Dit blijkt uit een evaluatie van de pilots met het conceptwaarderingskader. Toch geeft per standaard zo’n 15 procent van...

Thema - Het gezicht van de school(leider)

Het gezicht van de schoolleider: een thema dat voor veel interpretaties vatbaar is. Gaan we voor het collectieve beeld, de persoonlijke stijl, de uitstraling, de individuele verschillen, de visie of juist het zelfbeeld? De kern van de titel van het AVS-congres 2016 op 18 maart aanstaande is voor ons juist dat we geen keuze maken. Alles is mogelijk; gewoon omdat het kan. We laten zien hoe divers het beeld is: schoolleiders als personen, visionairs, beleidsmakers, beleidsvolgers, leiders en bron van inspiratie. En wat er mogelijk is: waar(op) kan de schoolleider zich ontwikkelen?

Beeldvorming is belangrijk voor het succes van een school. Is het niet goed gesteld met de reputatie, dan kost dat leerlingen. Ook kan het team zich minder verbonden voelen met de school. “Zo’n zes jaar geleden stelde ons bestuur vast...
Eenmaal opgesteld ligt een school- of strategisch beleidsplan nogal eens op een plank te verstoffen. Hoe zorg je ervoor dat het beleid gaat leven, dat het ‘smoel’ krijgt? Twee voorbeelden uit de praktijk: het schoolplan op é...
Een school starten op basis van onderwijs- of mensvisie wordt makkelijker, dankzij het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Maar: zitten kinderen straks dan alleen met ‘ons soort mensen’ op school? Moeten we vrezen...

Verder in dit nummer

Een burn-out ligt op elke school op de loer. Als schoolleider kun je veel persoonlijk leed en organisatorische ellende voorkomen door scherp te zijn op signalen die wijzen op overspannenheid bij leraren. “Ik was intens moe. Als ik ’s...
Een eigen klas, met de deur dicht en niemand op wiens autoriteit je vaart: voor startende leraren kunnen de eerste jaren overweldigend zijn. Daarom is er steeds meer aandacht voor de begeleiding van deze groep, zodat ze er niet alleen voor staan....

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Om (toekomstige) leerlingen en ouders verschillende mogelijkheden te bieden om...

Passend onderwijs

Tekst José Wichers-Bots, Jacqueline van Swet* Hoe kunnen educatieve (leraren) opleidingen hun studenten voorbereiden op Passend onderwijs? Een nieuwe context waarbij onderwijs, ondersteuning en opvoeding onlosmakelijk met elkaar verbonden...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rik Grashoff, woordvoerder Onderwijs namens GroenLinks in de Tweede Kamer. Als je als dubbeltje geboren bent, kun je dan nog een...

Van de AVS

Jos Clout, lid van de AVS ledenraad en directeur van brede school Zonnewijzer in Roermond was op 10 januari te horen op L1 Radio over het schorsen en verwijderen van leerlingen in het basisonderwijs, naar aanleiding van cijfers die de inspectie over...
Auteur Froukje Hajer reikte op KindVak 2016 het eerste exemplaar uit van haar boek ‘Werk maken van spelen’ aan AVS-directeur Roelf Willemstein. Hajer is belangenbehartiger rond ‘Kind, spel en ruimte‘ vanuit haar ervaringen...
Door de sociale partners, waaronder de AVS, is een beroep gedaan op de werkgevers om vooruitlopend op de nieuwe CAO PO met terugwerkende kracht per 1 september 2015 de loonsverhoging van 1,25 procent uit te betalen. De AVS heeft geen reacties...
Schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs voerden op 20 januari 2016 de dialoog over het  ‘bruggen bouwen’  - bevorderen van de inhoudelijke samenwerking - tussen deze sectoren tijdens de eerste regionale...

AVS Academie

De kwaliteit van het onderwijs hangt rechtstreeks samen met die van de schoolleider. Een (her) registratie bij het Schoolleidersregister PO laat zien dat een schoolleider zich blijvend professionaliseert en over de benodigde competenties beschikt...

Boekbespreking

Door: Trees Kessels-Simons Ouderbetrokkenheid staat bij veel scholen hoog op de agenda. Het blijkt van groot belang voor de (school) ontwikkeling van het kind en is een belangrijke voorwaarde voor succesvol onderwijs. In het boek ‘...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe kan het ‘bijzonder budget’ voor oudere werknemers ingevuld worden?

De regeling duurzame inzetbaarheid is vanaf 1 oktober 2015 van kracht. In hoofdstuk 8A worden diverse mogelijkheden beschreven over hoe het verlof kan worden ingevuld. Eén van de regelingen heeft betrekking op het verlof voor personeelsleden van 57 jaar en ouder. Deze personeelsleden kunnen het bijzonder budget – naast het basisbudget duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer (40 uur op jaarbasis bij werktijdfactor 1) – inzetten voor peerreview, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit en niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden. Ook kunnen er met de werkgever andere afspraken worden gemaakt. Verder is het mogelijk om de uren als verlof in te zetten voor een sabbatical, extra zorgverlof of recuperatieverlof. Het is een misverstand dat de uren bijzonder budget voor oudere werknemers ingevuld moeten worden. Het is aan de medewerker zelf of hij hiervan gebruik maakt. Randvoorwaarde is dat er binnen de school ruimte is om bepaalde werkzaamheden, zoals eerder genoemd, te kunnen uitvoeren. Zo kan een personeelslid aangeven dat hij graag de uren wil gebruiken om te coachen, maar dan moet er ook behoefte zijn aan coachingswerkzaamheden. Voor de eigen bijdrage van 50 procent geldt het volgende. Als het personeelslid maar een gedeelte van de uren wil gebruiken voor verlof, dan betaalt hij over alle uren van het verlof 50 procent. In de toelichting staat namelijk vermeld dat alleen bij opname van de volledige uren, de ‘40 uren basisbudget 0 procent eigen bijdrage’ kan worden toegepast. Bij de overgangsregeling BAPO gelden andere regels.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.