Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2015-2016)

Kaderspel

Tijd voor techniek, tijd voor burgerschap, tijd voor Engels, tijd voor bewegingsonderwijs, tijd voor sociaal emotionele ontwikkeling, tijd voor… vult u maar in! De inhoud van het curriculum heeft ons de afgelopen periode behoorlijk beziggehouden.

Actueel

De 150 miljoen euro die de regering twee jaar geleden heeft uitgetrokken om 3000 jonge leraren aan het werk te krijgen, zijn niet daaraan besteed in het primair onderwijs. Het bedrag zou door de scholen gebruikt zijn om het verlies van andere...
De sociale partners in het onderwijs, waaronder de AVS, doen in een brief een dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt als het komt tot een premieverhoging van het ABP. ‘De enige oplossing is dat de...
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stuurden de Tweede Kamer onlangs een overzicht van bestaande voorzieningen en de maatregelen die zij nemen om de opvang van asielzoekers vanuit het onderwijs te accommoderen.   Op grond...
Met verbazing hoorde de AVS vrijdagmorgen 16 oktober op het nieuws de plannen van OCW om de meivakantie twee weken te maken. Dit geeft voor de AVS aan hoe ook hier, zoals bij wel meer onderwerpen, de politiek worstelt met de wijze hoe om te gaan met...
In landen die relatief vroeg selecteren voor voortgezet onderwijs, zoals in Nederland en Duitsland, zijn de verschillen in leerprestaties naar sociaal milieu groter dan in landen waar die selectie op latere leeftijd plaatsvindt. Dat is een van de...
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet Bussemaker in het debat over de Onderwijsbegroting eind...
Op 1 oktober presenteerde voorzitter Paul Schnabel het voorlopig advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het Platform roept nu schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en anderen op om te reageren op het advies, zodat...
Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds - dat ingaat per 1 januari 2016 - is bekend. De premie, zowel vrijwillig als verplicht, wordt per die datum verhoogd van 6 naar 6,68 procent (inclusief bedrijfsgezondheidszorgopslag). De...

Thema - Tijd voor techniek

Proefjes doen in de Kinderboekenweek, leren programmeren in de Codeweek, techniektoernooien en -lokalen, technasia, vak(manschap)- en technologieroutes, makersonderwijs… Er gebeurt meer dan ooit aan het techniekfront. De gestelde doelen in het Techniekpact 2020 – uiteindelijk 40 procent van de afgestudeerden een bètatechnisch diploma – lijken zelfs niet onhaalbaar. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Leraren vinden lesgeven over ‘W&T’ leuk, maar ook moeilijk. Het vergt professionalisering, structurele inbedding in het curriculum (zonder dat het per se een apart vak is), verbinding met talentontwikkeling en vernieuwende didactiek. “Maar in de toekomst krijgt iedereen in toenemende mate met techniek te maken. Daarom zul je enige technische kennis moeten hebben”, zegt André van der Leest van de Metaalunie. Meer aandacht op de pabo, betere loopbaanoriëntatie, samenwerken met het (regionale) bedrijfsleven, doorlopende leerlijnen tussen de verschillende onderwijssectoren en enthousiasme zijn onontbeerlijk voor het succes van techniekonderwijs. Zeker ook in het vmbo, dat aan de vooravond staat van ingrijpende vernieuwingen met minder profielen. Mbo-student en techniekambassadeur Marleen van Loon geeft gastlessen in het v(mb)o: “Er bestaat zo’n verkeerd beeld, bijvoorbeeld dat je vieze handen krijgt. Maar er is zoveel meer mogelijk, zoals programmeren of het bouwen van software om apparaten te besturen.”

Alle basisscholen bieden in 2020 structureel Wetenschap & Technologie aan en meer leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen een techniekprofiel. Dat zijn de belangrijkste doelen van het Techniekpact 2020 en de bestuurs- en sectorakkoorden...
Schoolleiders, bestuurders en leraren zien zich door onderzoekend en ontwerpend leren – dat techniekonderwijs met zich meebrengt – vaak geconfronteerd met een andere manier van werken. Steeds meer scholen in het primair en voortgezet...
Doorlopende technologieen vakmanschapsroutes, vakcolleges, specifieke mavoprogramma’s, techniekambassadeurs en vakwedstrijden. Het vmbo probeert op allerlei manieren leerlingen warm te maken voor en goed voor te bereiden op een baan in de...

Verder in dit nummer

Steeds meer basisscholen vangen vluchtelingen op. Dat gebeurt met volle inzet, maar het is altijd te weinig, zeggen schoolleiders. “We doen ons uiterste best, toch verliezen kinderen kostbare tijd.” In ’sGravenzande zei een...
Al ruim voor 5 december breken schoolleiders en bestuurders zich het hoofd over de kleur van Zwarte Piet. Schoolbesturen geven hun scholen een richting aan of laten hen vrij. Scholen kiezen steeds vaker voor een kleine of grote aanpassing van de...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Jenaplanschool De Kleine Prins in Ede speelde een rol in de ontwikkeling van de...

Passend onderwijs

Met online videoles krijgen leerlingen die niet naar school kunnen toch de mogelijkheid klassikaal onderwijs te volgen. Zo kunnen ze leren én een sociaal isolement voorkomen of doorbreken. Ook de eerste bevindingen van een pilotonderzoek naar...

AVS Academie

Overleven hangt af van het vermogen tot aanpassen, zei Darwin al. Net als bedrijven die niet ‘naar buiten kijken’ zo failliet zijn, krijgen scholen die niet meebewegen met veranderingen in de samenleving te maken met burnouts en moetisme...

Van de AVS

Drie van de vier bijeenkomsten van het Schoolleidersregister On Tour hebben inmiddels plaatsgevonden. Schoolleiders krijgen informatie over SRPO-gecertificeerde trainingen en opleidingen, waaronder die van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Via...
Naar aanleiding van de notitie ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ was een medewerker van het ministerie van Onderwijs op 25 september te gast bij een bijeenkomst van de AVS-commissie Onderwijs, om te bespreken hoe schoolleiders tegen de...
Het Platform Onderwijs2032 lanceerde op 1 oktober haar eerste visie op een toekomstbestendig curriculum. Verplicht Engels leren vanaf groep 1 is een van de speerpunten. AVS-voorzitter Petra van Haren reageerde naar aanleiding hiervan bij BNR...

Boekbespreking

Het Zijlstra Center creëerde in 2013 voor publieke leiders een vrije ruimte voor gezamenlijke reflectie. Vanuit nieuwsgierigheid en de behoefte aan inspiratie zijn professionals, managers en bestuurders een Leadership Quest gestart op zoek naar...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder Onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer. Ik zal u vertellen hoe ik het eerste gesprek ervaren heb...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat is er veranderd bij het toekennen van ouderschapsverlof?

Enkele bepalingen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn per 1 januari 2015 gewijzigd. Daarmee wil de regering het gebruik van verlofrechten en de mogelijkheid van aanpassing van de arbeidsduur verbeteren. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer moet flexibeler gebruik kunnen worden gemaakt van verlofmogelijkheden en het aanpassen van arbeidstijden. Over de wijzigingen bij het bevallingsen ouderschapsverlof krijgt de AVS Helpdesk veel vragen.

Ouderschapsverlof
Bij de inwerkingtreding van de 40urige werkweek uit de CAO PO (uiterlijk 1 augustus 2015) zijn de bepalingen over ouderschapsverlof gewijzigd. Naast de bepalingen in de CAO PO 20142015 gelden de regels van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Wettelijk gezien hebben medewerkers recht op 26 maal de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Voor een fulltime medewerker komt dit neer op 26 x 40 (1.040 uur) verlof. Voor deeltijders geldt dit naar rato. De hoeveelheid betaald ouderschapsverlof (415 uur) blijft ongewijzigd. De woensdag wordt als acht uur gerekend conform de CAO PO 20142015. We denken niet meer in lesuren maar in werkuren.

Ouders hebben een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij – naast het huidige kraamverlof van twee dagen – meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun kind. De eis dat men een jaar in dienst moet zijn bij de werkgever voor het aanvragen van ouderschapsverlof vervalt. Het is mogelijk af te wijken van de standaardverdeling (artikel 6:2, lid 4):

  • De werknemer kan ook minder uren per week verlof opnemen dan de helft van de normale werkweek. Het verlof duurt dan langer dan zes maanden. Denk hierbij aan ouders die één dag per week een papaof mamadag willen opnemen.
  • Daarnaast is het mogelijk dat de werknemer juist meer verlof wil dan de standaardverdeling aangeeft, dus meer uren per week dan de helft van de normale werkweek. Zelfs fulltime verlof is in principe mogelijk. Natuurlijk alleen als beide partijen het hierover eens zijn.
  • Werkgever en werknemer kunnen het verlof ook in twee of drie delen van tenminste een maand opsplitsen.

De werkgever kan alle vormen buiten de standaardverdeling weigeren. Dit moet dan wel op grond van ‘zwaarwegende bedrijfsof dienstbelangen’ gemotiveerd kunnen worden.

Compensatie vakantieverlof bij bevalling
Als er in een schoolvakantie sprake is van zwangerschaps/ bevallingsverlof dan dient dit buiten de vakanties gecompenseerd te worden. In artikel 4:29 en 5:31 van het reglement van het Participatiefonds wordt verwezen naar het gecompenseerd vakantieverlof van maximaal drie weken. Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten dat het gecompenseerd vakantieverlof wordt uitgebreid. Een werkgever kan een vergoedingsverzoek indienen wanneer een tijdelijk dienstverband door eerder genoten zwangerschaps/ bevallingsverlof niet wordt voortgezet. De termijn van drie weken is vanaf 1 augustus 2015 niet langer van toepassing. Vervangers die worden ingezet voor vervanging van een werknemer die het vakantieverlof – dat is samengevallen met het zwangerschapsen bevallingsverlof – opnieuw opneemt, kunnen worden ingestroomd op grond van artikel 4:29 (bijzonder onderwijs) of 5:31 (openbaar onderwijs) van het reglement. Dit geldt voor álle schoolvakanties, niet alleen de zomervakantie. Als het einde van de vervanging leidt tot werkloosheid telt deze vervanging ook mee. Het is nu toch mogelijk vergoedingsverzoeken in te dienen voor de kosten van de WW.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.