Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2015-2016)

Kaderspel

De media staan bol van allerlei berichten uit de sector funderend onderwijs.

Actueel

Fysiek actieve adolescenten presteren beter op aandachtstaken, maar halen geen hogere schoolcijfers. Meisjes die naar hun middelbare school lopen of fietsen presteren beter op school dan meisjes die met de auto of bus komen. Dat blijkt uit...
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 17 september bekendgemaakt dat vo-scholen die vanwege krimp samengaan hiervoor financiële compensatie krijgen. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 augustus 2013. Tot nu...
Op de website van Stichting School & Veiligheid is de digitale handreiking ‘Samenwerken aan sociale veiligheid op school’ gepubliceerd. Er is voor gekozen de handreiking in de Week tegen pesten te verspreiden. De handreiking...
De Universiteit Leiden is een project gestart waarbij scholen zelf een eigen aanpak ontwikkelen voor de ondersteuning van jonge docenten. Ook de Technische Universiteit Delft en Hogeschool Rotterdam bieden begeleiding hierin. De verwachting is dat...
Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november weer een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW voor subsidie om mensen langer en productief aan het werk te houden. Bedrijven en organisaties die werk maken van de...
Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen de overheidswerkgevers en drie van de vier...
In het onderwijsveld heerst de overtuiging dat onderwijskwaliteit te zeer een bestuurlijke aangelegenheid is. De overheid wijst er juist op dat haar rol beperkt is en dat scholen vaak meer handelingsvrijheid hebben dan ze zelf denken. “De...
Schoolleiders lopen keihard aan tegen de taalbarrière met de komst van vluchtelingen- en asielkinderen. Een intakegesprek met ouders is nauwelijks mogelijk. Een enorme uitdaging is het omgaan met de verschillende trauma’s en culturele...
Voor schoolleiders blijft professionalisering belangrijk aandachtspunt. De regering zet vooral in op een goede uitvoering van ingezette hervormingen. De AVS bepleit hierbij ruimte te geven aan en het betrekken van de schoolleider.   Veel...
Leerlingen die de pc op school zeer vaak gebruiken, halen veel lagere resultaten. Dat is de opvallende conclusie uit een internationale studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 31 landen. Volgens het...

Thema - Meer mannen

De overvloed aan vrouwelijke leraren in het primair onderwijs speelt al sinds de jaren vijftig. Ook vanuit het voortgezet onderwijs zijn er signalen dat het aandeel vrouwen in het personeelsbestand oploopt. Het aandeel vrouwen in directiefuncties is sinds 2009 ook in beide sectoren gestegen. Mannen zijn daar echter wel nog in de meerderheid. In het po is het bijna fifty fifty en in het vo is ruim 70 procent van de leidinggevenden man. Meer mannen voor de klas is wenselijk voor een betere afspiegeling van de samenleving. Maar hoe keren we het tij? Hoe maken we het onderwijs aantrekkelijker voor mannen?

Enkele lerarenopleidingen gooiden het roer om en kwamen met maatregelen die aan lijken te slaan. Wat is hun geheim? Ook schoolbesturen en schoolleiders kunnen iets doen, blijkt bijvoorbeeld uit de pilot ‘Rotterdam Meestert’: een community van mannelijke leraren. De functiemix levert eveneens een bijdrage om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken, beamen enkele mannen uit de onderwijspraktijk. “Met beloningsdifferentiatie kom je een beetje tegemoet aan de competitiedrang van mannen.” Ze vertellen hoe ze zich wel of niet staande weten te houden in het vrouwenbolwerk en filosoferen over oplossingen.

Tot slot nemen we een kijkje in andere sectoren met een overwegend homogeen personeelsbestand en hoe zij daarmee omgaan. Een tip uit de technische sector: “Laat zien welke rollen de leraar nog meer heeft naast het voor de klas staan.”

Op survivaltocht in de Ardennen, een streep door de kleuterstage en begeleiding op maat. De initiatieven van opleidingen en scholen om meer mannen te enthousiasmeren en te behouden voor het onderwijs lijken aan te slaan. “De school is het...
Wat betekent het om als man in een ‘vrouwenwereld’ te werken? Een afgehaakte leraar, een jonge kleutermeester, een 50-plusser en een politicus met onderwijsroots vertellen over hun ervaringen en filosoferen over manieren om meer mannen...
Niet alleen het onderwijs is een vrouwenbolwerk. Ook in de zorg werken veel vrouwen. Terwijl binnen defensie, de ict en veel technische beroepen voornamelijk mannen werkzaam zijn. Hoe gaan deze sectoren om met hun homogene personeelsbestand?...

Verder in dit nummer

Het ‘Program for International Student Assessment’, beter bekend als PISA, wordt om de drie jaar afgenomen bij 15-jarigen in de hele wereld voor taal, wiskunde en science. Veel regeringen kijken naar de scores als een officiële...
Veel schoolleiders ervaren knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. De toename van de administratieve druk is een van de belangrijkste klachten. Betrokken instanties hebben uiteenlopende criteria en vragen om verschillende gegevens. Ook...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Buitenspelen is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Het team van sbo de Horizon...

Passend onderwijs

Basisschool De Carrousel in Heerhugowaard huisvest sinds 2006 enkele kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. Wat begon als een goed idee, draait inmiddels in de praktijk boven verwachting. “Een ouder uit onze MR, en tevens...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat is er veranderd bij het toekennen van bevallings- en ouderschapsverlof?

Enkele bepalingen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn per 1 januari 2015 gewijzigd. Daarmee wil de regering het gebruik van verlofrechten en de mogelijkheid van aanpassing van de arbeidsduur verbeteren. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer moet flexibeler gebruik kunnen worden gemaakt van verlofmogelijkheden en het aanpassen van arbeidstijden. Over de wijzigingen bij het bevallings- en ouderschapsverlof krijgt de AVS Helpdesk veel vragen.

Bevallingsverlof
Tot 1 augustus 2015 gold artikel 8.2, lid 6 CAO PO 2014-2015. Per 1 augustus 2015 is dit artikel vervallen. Eigenlijk zou artikel 8B.1, lid 3 per deze datum in werking treden. Door de invoering van vakantieopbouw is dit artikel echter in strijd met wat in artikel 3:4 WAZO is opgenomen. Artikel 8B.1, lid 3 treedt dus niet in werking op 1 augustus 2015 maar komt ook te vervallen. Op grond van artikel 3:4 WAZO moet al het vakantieverlof dat samenvalt met zwangerschaps- en/of bevallingsverlof worden gecompenseerd.
Dat betekent dat werknemers tot 1 augustus 2015 verlof gecompenseerd krijgen op grond van artikel 8.2, lid 6 CAO PO en na 1 augustus krijgen zij alle vakantiedagen vergoed die samenvallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Sinds 1 januari 2015 kan de laatste periode van het bevallingsverlof in delen worden opgenomen. Het gaat om het verlof dat overblijft na zes weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het verlof kan gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal dertig weken. De totale duur van het verlof verandert hierdoor niet. De uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. Het UWV betaalt de uitkering uit alsof het verlof in een aaneengesloten periode wordt opgenomen.
Uiterlijk drie weken na het begin van het bevallingsverlof moet de aanvraag voor gespreid opnemen aangevraagd worden bij de werkgever. De werkgever moet binnen twee weken met een verzoek instemmen. Er mag geweigerd worden als de organisatie ernstig in de problemen komt.
Het bevallingsverlof van moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van haar pasgeboren kind is verlengd. Een moeder krijgt de gelegenheid om na de ziekenhuisopname haar kind tien weken thuis te verzorgen. Het huidige zwangerschaps- en bevallingsverlof van zestien weken is in die gevallen niet afdoende.
Als een moeder overlijdt bij de geboorte of tijdens het bevallingsverlof gaat het bevallingsverlof van de moeder over naar haar partner. Op die manier is een pasgeboren kind verzekerd van de zorg van een ouder.

Ouderschapsverlof
Bij de inwerkingtreding van de 40-urige werkweek uit de CAO PO (uiterlijk 1 augustus 2015) zijn de bepalingen over ouderschapsverlof gewijzigd. Naast de bepalingen in de CAO PO 2014-2015 gelden de regels van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).
Wettelijk gezien hebben medewerkers recht op 26 maal de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Voor een fulltime medewerker komt dit neer op 26 x 40 (1.040 uur) verlof. Voor deeltijders geldt dit naar rato. De hoeveelheid betaald ouderschapsverlof (415 uur) blijft ongewijzigd. De woensdag wordt als acht uur gerekend conform de CAO PO 2014-2015. We denken niet meer in lesuren maar in werkuren.
Ouders hebben een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij - naast het huidige kraamverlof van twee dagen - meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun kind. De eis dat men een jaar in dienst moet zijn bij de werkgever voor het aanvragen van ouderschapsverlof vervalt.
Het is mogelijk af te wijken van de standaardverdeling (artikel 6:2, lid 4):

  • De werknemer kan ook minder uren per week verlof opnemen dan de helft van de normale werkweek. Het verlof duurt dan langer dan zes maanden. Denk hierbij aan ouders die één dag per week een papa- of mamadag willen opnemen.
  • Daarnaast is het mogelijk dat de werknemer juist meer verlof wil dan de standaardverdeling aangeeft, dus meer uren per week dan de helft van de normale werkweek. Zelfs fulltime verlof is in principe mogelijk. Natuurlijk alleen als beide partijen het hierover eens zijn.
  • Werkgever en werknemer kunnen het verlof ook in twee of drie delen van tenminste een maand opsplitsen.

De werkgever kan alle vormen buiten de standaardverdeling weigeren. Dit moet dan wel op grond van ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ gemotiveerd kunnen worden.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.