Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2015-2016)

Kaderspel

Duurzaamheid is een onderwerp dat ons in deze tijd op veel manieren
bezighoudt. De eerste associatie is vaak in relatie tot natuur en omgeving of

Actueel

Ook scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Vooral in het vmbo wordt het lastig om overal in Nederland alle schoolsoorten aan te bieden. Schoolbesturen en...
De grondslag van het bestaansrecht van de commissies van beroep in het bijzonder onderwijs is weggevallen door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Op 1 augustus 2006 is het grootste gedeelte van het Rechtspositiebesluit WPO/...
Cyberpesten is, ondanks alle overheidscampagnes, niet verminderd. Dat zegt de Bredase kinderpsycholoog Marjolijn van Loenhout naar aanleiding van cijfers over cyberpesten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Cyberpesten is een groeiend...
Het onderwijs in Nederland kan en moet beter. Daarom gaat vanaf 17 augustus een Nationale DenkTank van start om oplossingen voor een aantal knelpunten te vinden. “Er is de laatste tijd veel aandacht voor de noodzaak van verandering in het...
De Provincie Limburg heeft onlangs  ingestemd met de uitvoeringsfase van het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst, dat in november van start gaat. De komende vier jaar zijn vier basisscholen van onderwijsstichting Movare met in totaal...
Kennisnet beheert en ontwikkelt vanaf 1 september 2015 Vensters VO. Kennisnet neemt de technische kant over van Stichting Schoolinfo. Het projectteam Vensters VO wordt georganiseerd binnen de VO-raad, met behoud van kennis en expertise. Vensters...
Leerlingen die bètaonderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak zijn positiever over een bètastudie of –loopbaan. Ook de studieprestaties van bètaleerlingen verbeteren door de innovatieve onderwijsmethodes....
Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven, kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door po-...
Het aantal (zeer) zwakke scholen is de afgelopen jaren gedaald. Dit komt onder andere door wetswijzigingen en de wet Goed onderwijs, goed bestuur die sinds 1 augustus 2010 in werking is, waarbij de overheid slagvaardig kan optreden in gevallen van...
Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT is het convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ afgesloten, met een bijbehorende modelbewerkersovereenkomst. Bij dit convenant zijn de PO-Raad, VO-raad...
Na de aanslagen in Parijs in januari zijn veel leraren in de klas geconfronteerd met fundamentele vragen over deze gebeurtenissen en het recht op vrijheid van meningsuitingen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft onderzoeksinstituut ITS laten...
Een samenhangend kerncurriculum, een dynamisch curriculummodel en een op te richten nationale Lerarenraad. Dat zijn de standpunten die 19 leraren uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo aan de orde stellen in een manifest dat zij...
In maart 214 heeft de Tweede Kamer het eindrapport voor de pilots Leerwinst/ Toegevoegde Waarde Primair Onderwijs ontvangen. Op 20 augustus heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs het eindrapport over de vo-pilots aan de Tweede Kamer gestuurd...
In het primair onderwijs is al jaren sprake van leerlingendaling. Daar is nu ook sprake van in het voortgezet onderwijs. Van 2016 tot 2028 daalt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met twaalf procent. Dat betekent 115.000 leerlingen...
De verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds eindigt tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020. De directe verantwoordelijkheid komt dan bij de (gezamenlijke) schoolbesturen te liggen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van OCW in zijn...

Thema - De groene school

Zo vlak na de zomer zitten de blaadjes nog aan de bomen en floreren de groene schoolpleinen – die als paddenstoelen uit de grond schieten – met hun spannende speel-, leer- en ontdekhoekjes volop. Steeds meer scholen ‘doen groen’.

Hoe krijg je het voor elkaar om je schoolgebouw zo energiezuinig en duurzaam mogelijk te maken? Liefst zonder al te veel kosten te maken. In samenspraak met de gemeente en het bedrijfsleven is veel mogelijk, zo blijkt. Ook zonder financiële middelen is het mogelijk om aandacht te besteden aan duurzaamheidthema’s. “Zet de verwarming maar eens een halve graad lager”, aldus een schoolleider. Vier milieubewuste scholen vertellen over hun uiteenlopende beweegredenen – van leerlingen bewust maken tot hun aantal omhoog krikken –, inzet en wat het oplevert.
Een breed gesteunde motie van de Partij voor de Dieren pleit ervoor om duurzaamheid integraal een plek te geven in het curriculum. Onze kinderen zijn over twintig jaar immers beslissers en moeten verder kunnen werken aan oplossingen van duurzaamheidsvraagstukken. De aandacht blijft echter nog vaak beperkt tot projecten. “Veel mensen zien duurzaamheid in scholen als het gescheiden inzamelen van afval of het gebruiken van duurzame koffiebekers. Dat is een misvatting.”

Het verduurzamen van schoolgebouwen loopt nog niet storm. Toch kan het wel, zoals de nieuwbouw van Lyceum Schravenlant in Schiedam en de renovatie van De Wilgenstam in Rotterdam aantonen. In de toekomst zullen meer scholen verduurzamen, verwachten...
Steeds meer scholen ‘doen groen’. Er zijn in Nederland bijna honderd Eco-Schools (het internationale keurmerk voor duurzame scholen). Daarnaast zetten veel andere scholen op hun eigen wijze in op milieubewustzijn. Vier portretten....
Duurzaamheid moet een integrale plek krijgen in het Nederlandse onderwijscurriculum. Daartoe riep in oktober 2014 de breed gesteunde motie Ouwehand (Partij voor de Dieren) op. Hoe bewerkstellig je dat? In het huidige onderwijs blijft aandacht...

Verder in dit nummer

Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor het primair onderwijs een 40-urige werkweek. Het is een van de onderdelen uit de cao die beheersing van de werkdruk als speerpunt heeft. De introductie van de 40-urige werkweek zorgde voor nogal wat onrust vlak...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De democratische vo-school Libertad in Breda gelooft dat leerlingen het meeste...

Passend onderwijs

De zomervakantie is ten einde en scholen zijn weer aan de slag met onder meer het doorontwikkelen van Passend onderwijs. De rol van de schoolleider in samenwerking met de intern begeleider is hierbij van groot belang. Veel samenwerkingsverbanden...

Boekbespreking

‘Leiding geven aan’ is een uitgave die ons kan helpen bij het verwezenlijken van nieuwe ambities. Een paradigmaverschuiving naar meer gepersonaliseerd leren, een bredere kijk op wat onderwijskwaliteit is, meer eigentijdse curricula, een...

AVS Academie

Een leidinggevende heeft een grote invloed op het welbevinden en de (talent)ontwikkeling van de leraar. In de leergang Persoonlijk leiderschap, waarvoor het AVS Centrum Educatief Leiderschap een samenwerking is aangegaan met ’t Mannetje &...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Welke faciliteiten worden toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad?

De AVS Helpdesk krijgt herhaaldelijk vragen over de faciliteiten voor deze raden in het kader van medezeggenschap. In artikel 13.3 CAO PO is beschreven dat de PMR en PGMR voorafgaand aan elk schooljaar een activiteitenplan opstellen ten behoeve van de werkgever. Hierin staat hoe de toe te kennen faciliteiten worden ingezet. De PMR en de PGMR geven na afloop van elk schooljaar aan de werkgever een verantwoording van de manier waarop deze faciliteiten daadwerkelijk zijn besteed. De toekenning van de faciliteiten vindt, na overleg met de PMR en de PGMR, plaats afhankelijk van de daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden, zoals vastgelegd in genoemd activiteitenplan. De faciliteiten bestaan uit twee delen, te weten in tijd en geld.

Faciliteiten in tijd
In onderstaand schema is opgenomen hoeveel uur individueel of in combinatie wordt toegekend voor het lidmaatschap van raden in het kader van medezeggenschap. In het kader van de versterking van de medezeggenschap komen er in toenemende mate zaken bij op het bordje van MR. Daarvoor is in de CAO PO 2014-2015 een aanvullende faciliteit opgenomen voor een functie in de MR en ondersteuningsplanraad (OPR), als deze bezet wordt door een werknemer. De voorzitter van de MR krijgt (als het een werknemers is) twintig extra klokuren om zijn of haar taken uit te oefenen. Als de voorzitter van de MR een ouder is, dan krijgt de secretaris van de MR deze uren, mits dat wel een werknemer is. Personeelsleden die zitting hebben in de OPR hebben recht op zestig klokuren per jaar.

Faciliteiten in geld
De werkgever stelt per PMR een bedrag beschikbaar volgens onderstaand schema (artikel 13.3, derde lid, cao, bijlage 11a):

vraag-van-de-maand-september-2015-Faciliteiten-in-geld.png
De werkgever stelt voor de PGMR per deelnemende school de volgende faciliteiten beschikbaar (artikel 13.3, vierde lid cao, bijlage 11a):
a. Scholen voor basisonderwijs: € 1.545 in het betreffende schooljaar;
b. Scholen voor sbo en (v)so: € 1.679 in het betreffende schooljaar.
(Bedragen 1 januari 2013, loonpeil 1 januari 2009)

vraag-van-de-maand-september-2015-Faciliteiten-individueel-combinatie-functies.png

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.