Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2014-2015)

Kaderspel

Actueel

Wel een boerkaverbod aankondigen maar het niet handhaven getuigt van symboolpolitiek, zegt Tweede Kamerlid Schouw (D66) tijdens een debat hierover eind mei. Voor de handhaving zullen niet veel boetes nodig zijn, denkt minister Plasterk van...
Om de mogelijkheden van informeel onderwijs onder de aandacht te brengen en kennis en inzichten uit te wisselen, stelt het CAOP het Platform Informeel Onderwijs in. Met het platform wil het CAOP de aansluiting tussen de verschillende betrokken...
Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is vanaf mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie Passend onderwijs. Een integrale evaluatie is opgezet om beleid en praktijk van informatie te...
Er is nog ruimte voor het aanvragen van een Lerarenbeurs  voor een master- of bachelorstudie om de deskundigheid van leraren te vergroten of zich te specialiseren. De aanvraag kan tot 1 juli 2015 ingediend worden. De leraar ontvangt subsidie...
Uit een onlangs gehouden enquête onder de AVS-leden blijkt dat Kader Primair goed wordt gelezen. Meer dan 80 procent van de respondenten leest het blad altijd en geeft de waardering goed. De thema-artikelen en actueelberichten worden hoog...
Het ministerie van OCW heeft op 11 mei het eerste Wetenlab van Nederland geopend op de Terpstraschool in Loosdrecht. Hier krijgen kinderen breingestuurd en breinvriendelijk onderwijs, waarbij ze leren over de werking van het brein en hoe zij zelf...
Vrijwel alle schoolleiders en -bestuurders vinden dat als de zelfevaluatie van de school op orde is, de inspectie meer op afstand kan. De helft is ervan overtuigd dat het nieuwe toezichtkader bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs....
De onderzoekers die op 24 basisscholen in West- en Noord-Nederland de effecten van verschillende soorten beweging op leerprestaties en hersenfuncties van kinderen meten, ontvangen naast de subsidie van NRO-NWO nu ook subsidie van de Hersenstichting...
Op 19 juni, 26 juni en 17 juli organiseert de Taskforce Museumeducatie rondetafelgesprekken met schoolleiders en cultuurcoördinatoren over de toekomst van museumeducatie en de samenwerking tussen musea en po-scholen. De Taskforce is benieuwd...
De doelstellingen van de functiemix in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs zijn niet gehaald. Dit blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW, die zich baseert op voorlopige cijfers per 1 oktober 2014. In het...

Thema - Één jaar passend onderwijs

Bijna een jaar na de invoering van Passend onderwijs is het tijd om voorzichtig de balans op maken en te kijken naar de effecten en gevolgen in het veld. Een eenduidig antwoord is niet te geven. Scholen en samenwerkingsverbanden zijn goed op weg, maar regionale verschillen zijn groot. Ook tussen de sectoren po en vo. Het loslaten van oude structuren en procedures gaat niet vanzelf en in de communicatie met ouders is nog een slag te slaan.

En wat is de impact op het speciaal (basis)- onderwijs nu reguliere scholen steeds minder handelingsverlegen raken als het gaat om zorgleerlingen? Een intensievere samenwerking lijkt het antwoord. En behoud van expertise door bijvoorbeeld ambulante begeleiding via expertisecentra, aparte klassen binnen de reguliere school, vormen van tijdelijke plaatsing en speciale arrangementen of tussenvormen van onderwijs en zorg. “Als kinderen de druk om te presteren niet aan kunnen, kunnen de gevolgen ernstig zijn.”

Tot slot geven een schoolleider, ib’er en bestuurder van een onderwijsorganisatie aan wat er het afgelopen jaar is veranderd op het gebied van de leerlingpopulatie, werkdruk, facilitering en professionalisering. “We zijn nooit klaar met leren.”

Het schooljaar waarin het primair en voortgezet onderwijs te maken hebben gekregen met grote veranderingen rondom zorgleerlingen is bijna om. Tijd voor een inventarisatie. Hoe is Passend onderwijs ‘geland’? Hebben scholen echt iets te...
Reguliere scholen raken steeds minder handelingsverlegen als het gaat om zorgleerlingen. Welk effect heeft dit op het speciaal (basis)onderwijs? Dat zoekt allerlei wegen om Passend onderwijs mogelijk te maken: ambulante begeleiding via...
Hoe pakt Passend onderwijs uit in de diverse lagen van een onderwijsorganisatie? In Amsterdam Zuidoost staat basisschool Samenspel, een van de zeven scholen van Stichting Bijzonderwijs. De schooldirecteur, een ib’er en de directeur-bestuurder...

Verder in dit nummer

Het geijkte concept voor een schoolontwerp was tientallen jaren: lange gangen, vierkante lokalen en een centrale ruimte. Deze klassieke gebouwen voldoen niet aan de eisen voor 21e eeuws onderwijs, vinden Suzan Baldinger en Barbara Winkelhuyzen. Zij...

Iedere maand

Passend onderwijs

In de kern komt de rolverandering van leraren door Passend onderwijs neer op het vermogen om zorgbehoeften bij kinderen te signaleren en daarover goed te kunnen communiceren. Door anders te kijken naar kinderen, met kennis vanuit de zorg, leert en...
Passend onderwijs impliceert bovenal een verandering in de rol van leraren. De AVS doet samen met het Welteninstituut van de Open Universiteit onderzoek naar de invoering van Passend onderwijs in het primair onderwijs en wat dit vraagt van de...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Door kunstenaars te verwelkomen, maar ook leerkrachten te scholen en eigen...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop, woordvoerder Onderwijs voor de SGP in de Tweede Kamer. Als je de cv-ketel moet vervangen, kun je het beste een...

Van de AVS

Rekenprogramma Jaartaak 2015 – 2016 In de CAO PO 2014–2015 is bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering hiervan heeft gevolgen voor de inzet van personeelsleden voor het schooljaar 2015 –2016. De AVS...
De AVS is dit voorjaar op diverse plaatsen in het land in gesprek gegaan met haar leden over het vernieuwde toezichtkader van de inspectie en de invulling van de 40-urige werkweek. De laatste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 juni op de...
De commissie Onderwijs van de AVS kwam 22 mei samen om te praten over de recente Kamervragen over schooladviezen en eventuele onderadvisering. Net als staatssecretaris Sander Dekker deelt de commissie de zorgen van de Kamerleden niet. De commissie...
Ook dit jaar biedt de AVS weer een uitgave boordevol informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders hebben po-leden inmiddels wederom een jaargids mét agenda-gedeelte ontvangen. In de uitgave staan verder het professionaliseringsaanbod...
Het ABC van de CAO PO De sociale partners zijn het nog niet eens geworden over de gezamenlijke standpunten voor een nieuwe CAO PO 2015 –2016. De huidige CAO PO 2014 – 2015 loopt daarom door tot aan het moment dat er een nieuwe cao...
AVS-voorzitter Petra van Haren liet op 28 mei in Dit is de dag op Radio 1 haar licht schijnen op het voorval dat een 8-jarige leerling in opdracht van zijn ouders een juf die niet goed functioneerde filmde met een smartphone. “Formeel gaat een...

AVS Academie

Hoe bereid je kinderen voor op een toekomst die niet bekend is? Hoe krijg je meer ondernemerschap en vorming in het onderwijs? Hoe voer je als schoolleider gesprekken over waarden en moraliteit en hoe ga je om met ethische dilemma’s,...
Hij is met zijn groep op patrouille in Libanon. Het is oktober 1982, sergeant Robert Biemans is 20 jaar en vervult zijn dienstplicht. Voor het eerst in zijn leven komt hij met zijn team onder vuur te liggen. Tijdens zijn opleiding zeiden zijn...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid (alleen nog geldig als RDDF-plaatsing vóór 1 februari 2020 heeft plaatsgevonden)?

Tot 1 februari 2020 was er nog sprake van ontslagbeleid. Per genoemde datum is het nieuwe Hoofdstuk 10 van de CAO PO 2019 – 2020 in werking getreden en geldt het uitgangspunt van werk naar werk.

Bij RDDF-plaatsing is het afspiegelingsbeginsel van toepassing.
Plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) had vóór 1 februari 2020 moeten worden aangegeven in het (bestuurs)formatieplan 2020 – 2021. In dit plan dient aangegeven te worden welke functiecategorie(ën) de RDDF-plaatsing betreft en hoe het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. Voor de vaststelling van het (bestuurs)formatieplan is instemming vereist van de P(G)MR. Degene die het betreft wordt op de hoogte gesteld.

Hoe wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast?
Bij het afspiegelingsbeginsel worden werknemers met vergelijkbare (‘uitwisselbare’) functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden als eerste ontslagen. Het gaat om de volgende leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar, 55 tot AOW-gerechtigde leeftijd. Werknemers met een AOW-uitkering worden als eerste ontslagen. Een werknemer van 55 jaar of ouder mag dan blijven, ook als deze later in dienst is gekomen dan de AOW-gerechtigde. Vervallen er vijf banen en hebben acht werknemers recht op AOW? Dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen het eerst ontslag.
 
Het afspiegelingsbeginsel geldt niet als:

  • Het bestuur zijn activiteiten beëindigd;
  • Een functie vervalt die maar door één werknemer wordt ingevuld;
  • Een groep soortgelijke functies in z’n geheel vervalt.

Het bestuur mag van het afspiegelingsbeginsel afwijken als:

  • Een werknemer meer moeite heeft met werk vinden ten opzichte van collega’s;
  • De werknemer onmisbaar is, of als er geen vervanging voor is;
  • De werkgever de werknemer heeft gedetacheerd bij een instelling die hem/haar niet kwijt wil.

Door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 is er geen onderscheid meer tussen personeelsleden in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs.

In het kader van de RDDF-plaatsing is een overgangsregeling getroffen in de CAO PO 2019 – 2020, vermeld in Bijlage A13. De overgangsregeling luidt als volgt:

Overgangsrecht openbare besturen (in verband met de Wnra)

  1. De werkgever die formatieve problemen verwacht op 1 februari 2020, dient vóór die datum aan de PO-Raad en vakbonden hiervan melding te doen, onderbouwd met een vastgesteld bestuursformatieplan en de instemming van de PGMR. Deze melding hoeft dus niet twee jaar voor de afvloeiing plaats te vinden. Een te late melding is niet van invloed op de lengte van de rddf-periode, deze blijft één jaar. Een te late melding is evenmin van invloed op het moment waarop de rddf-plaatsing kan worden gedaan. Dat blijft 1 februari 2020. De te late melding leidt niet tot een latere ontslagdatum.
  2. Indien een werkgever werknemers (met toepassing van de CAO PO 2016-2017) in RDDF heeft geplaatst op 1 augustus 2019, kan ontslag plaatsvinden op 1 augustus 2020. Voor deze gevallen geldt geen meldingsplicht. Ontslag vindt plaats met toepassing van de wet- en regelgeving binnen het private arbeidsrecht.
  3. Indien op basis van een voor 1 januari 2020 in werking getreden sociaal plan de ontslagdatum is vastgesteld op 1 augustus 2020 of 1 augustus 2021, blijft deze ontslagdatum ongewijzigd

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.