Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2014-2015)

Kaderspel

Het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO PO wordt inmiddels vertaald naar een uitgewerkte cao. Voor schoolleiders geeft deze cao veel ruimte voor het voeren van gericht personeelsbeleid.

Actueel

Alle informatie over het Sectorplan PO is sinds kort te vinden op één centrale plek: www.sectorplanpo.nl. Het Sectorplan PO is een gezamenlijk initiatief van het Vervangingsfonds/Participatiefonds en het Arbeidsmarktplatform PO. Om...
Leerlingen in het speciaal basisonderwijs zijn beter gaan rekenen in de afgelopen zeven jaar. Dit blijkt uit het peilingsonderzoek van Cito naar het reken- en wiskundeniveau in de eindgroep van het speciaal basisonderwijs, uitgevoerd in 2013. De...
Minister Bussemaker van OCW gaat samenwerken met Joop van den Ende en het Oranje Fonds om leerlingen in het basisonderwijs meer en beter muziekonderwijs te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 25 miljoen euro voor uit. Van den Ende zet zich samen...
Autochtone achterstandsleerlingen kunnen betere onderwijsresultaten behalen. Een combinatie van factoren draagt bij aan het ontstaan en in stand houden van de achterstand. Er zijn mogelijke oplossingen voorhanden. Dit blijkt uit onderzoek door onder...
Op verzoek van de Eerste Kamer onderzoekt de Onderwijsraad of niet-meetbare onderwijsresultaten in het funderend onderwijs toch in beeld te brengen zijn. Dat is een van de onderzoeksgebieden uit het Werkprogramma 2015. De afgelopen jaren is er...
Het onderwijs is de meest progressieve sector als het gaat om de overgang naar ‘digitale volwassenheid’. Leidinggevenden in het onderwijs kennen - meer dan in andere sectoren - de hoogste prioriteit toe aan het bereiken van digitale...
De commissie onderwijs van de AVS vergaderde op 26 september over de effecten van de commissie Dijsselbloem, onderwijs van de toekomst, de start van Passend onderwijs, de nieuwe CAO PO en de eigen positie. De jaaragenda van de commissie onderwijs...
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert gratis trainingen voor leraren die al bezig zijn met de voorbereidingen voor een aanvraag van een Promotiebeurs voor de verwachte deadline van begin maart 2015. In...

Thema - Zorgen voor personeel

Goed werkgeverschap betekent onder andere goed zorgen voor je medewerkers. In deze tijden van vergrijzing en langer doorwerken is het nog belangrijker om mensen vitaal en fris te houden. Heb daarbij niet alleen oog voor 50-plussers, maar voor personeel van alle leeftijden, bepleit hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren. Dat was ook het uitgangspunt voor de regeling duurzame inzetbaarheid uit de nieuwe cao, die onder andere de BAPO vervangt. Het terugdringen van de werkdruk door het invoeren van de 40-urige werkweek is een andere maatregel in het kader van het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden in het (primair) onderwijs. Een pionierende schoolleider die rigoureus de normjaartaak losliet laat zien dat het vruchten afwerpt. “Het is een verademing. De efficiëntie en effectiviteit zijn hoger.” Volgens de nieuwe cao is iedere werknemer, ook de schoolleider, verantwoordelijk voor zijn of haar eigen professionele ontwikkeling. Hiervoor is budget beschikbaar en moeten jaarlijks afspraken worden gemaakt met de leidinggevende. Aan de verplichte registratie bij het Schoolleidersregister heeft inmiddels al ruim driekwart van de directeuren gehoor gegeven. “Wat je van je team verwacht, moet je ook zelf doen.” Kortom: zorg goed voor je werknemers, en breng de nieuwe cao in de praktijk.

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het niet alleen om maatregelen voor de 50-plusser. Maar om alle medewerkers gezond en scherp te houden. Dat doe je door hen nieuwe ervaringen te laten opdoen, stelt hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren....
Sinds vorig jaar zijn schoolleiders in het primair onderwijs verplicht zich in te schrijven in het Schoolleidersregister. Meer dan driekwart heeft dat al gedaan, en de rest volgt wel, verwacht SRPO-directeur Marja Creemers. “Bied je...
Het is even wennen, die 40-urige werkweek. Maar Thea Streng, schoolleider van de Andersenschool in Woerden die ermee experimenteert, ziet dat haar mensen er langzamerhand steeds beter in slagen om zich aan die uren te houden. “Ik ben blij...

Verder in dit nummer

Met de maatregel ‘Jong en Oud’ kunnen jonge, werkloze leraren voor een jaar aan een baan in het primair onderwijs worden geholpen. Zo wil het Arbeidsmarktplatform PO voorkomen dat deze leerkrachten verloren gaan voor het onderwijs, nu er...
Basisscholen geven over het algemeen juiste schooladviezen en gaan hier zorgvuldig mee om. Toch is er nog veel te winnen, blijkt uit het inspectierapport ‘De kwaliteit van het basisschooladvies’. Helemaal nu door het verschuiven van de...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in zo kan het ook!: Een basisschool en een vmbo-school werken samen om leerlingen warm te maken voor...

Goed onderwijsbestuur

De nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs – ‘Stevig toezicht voor goed onderwijsbestuur’ – werd medio september gepresenteerd tijdens het congres van het Nationaal Register. Toezichthouders, bestuurders en adviseurs...

Passend onderwijs

Er worden in ons land grote en belangrijke stappen gezet om de zorg en ondersteuning voor kinderen effectief en betaalbaar te houden. In het onderwijs gebeurt dit door de invoering van Passend onderwijs en gemeenten zijn volop bezig met de transitie...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder onderwijs voor de Partij voor de Vrijheid (PVV) in de Tweede Kamer. Het interessantste debat van de...

Van de AVS

AVS-voorzitter Petra van Haren sprak op vrijdag 3 oktober Radio 1 over veiligheid naar aanleiding van het afgelasten van een schoolreis naar Parijs door een middelbare school uit Etten-Leur. De school nam aanwijzingen voor aanslagen door ISIS in de...

Boekbespreking

De titel van het boek is zakelijk: Mindful leidinggeven. Effectiever en gezonder leven en telkens naar je essentie terugkeren, is de nieuwsgierig makende belofte van auteur Peter van der Roest. De pakkende ondertitel ‘Aandacht als anker in een...

AVS Academie

Schoolleiders hebben bijna dagelijks te maken met mondige ouders, leerlingen en leraren. Soms dreigt er een conflict te ontstaan en staat de schoolleider tussen twee partijen in. Welke positie neem je in en hoe ga je een constructief gesprek aan? Of...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Welke dagen vallen onder de erkende feestdagen?

In de CAO PO 2019 – 2020 is bepaald dat het aantal uren vakantieverlof is gesteld op 428 uur, inclusief de erkende feestdagen. Onder de erkende feestdagen worden (CAO PO artikel 1.1. Algemene Termijnenwet):

  • Nieuwjaarsdag
  • Eerste en Tweede Kerstdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag
  • 5 mei, nationale feestdag (eens in de vijf jaar)

In de Algemene Termijnenwet wordt Goede Vrijdag gelijkgesteld met de algemeen erkende feestdagen. Dit betekent dat de werkgever zelf een keuze kan maken of dit al of niet een werkdag is. De schoolvakanties zijn de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en de zomervakantie. De zomer-, kerst- en meivakantie zijn wettelijk voorgeschreven vakanties. De herfst- en voorjaarsvakantie zijn adviesdagen (Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties). 
 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.