Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2013-2014)

Actueel

Passend onderwijs mag niet alleen gaan over kinderen met een beperking of leerprobleem, maar ook over hoogbegaafde leerlingen. Dat geeft staatssecretaris Sander Dekker aan in reactie op een motie van de VVD en PvdA. De Tweede Kamerleden Karin...
Doekle Terpstra, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool InHolland, gaat aan de slag als nieuwe aanjager van het Techniekpact. Dat maakten minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs onlangs bekend. Het...
Landelijk zijn de kosten voor leerlingenvervoer tussen 2011 en 2012 gedaald met ongeveer 10 miljoen euro. Dat blijkt uit de eerste monitor Leerlingenvervoer over het schooljaar 2012/2013. Met de monitor Leerlingenvervoer wordt tweejaarlijks de...
Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte om de onderwijstijd over de leerjaren te spreiden. Ook komt er meer ruimte om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van hun leerlingen. De ministerraad...
Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor het schooljaar 2014/2015 is vastgesteld. Hierin zijn onder andere artikelen opgenomen voor het indienen van vergoedingsverzoeken voor de personele gevolgen van Passend onderwijs. Er zijn een...
Het aantal basisschoolleerlingen dat een klas overslaat, is in de afgelopen vier jaar gestegen. Dat meldt het dagblad Trouw naar aanleiding van cijfers van de onderwijsinspectie. In 2012 sloeg 6,4 procent van de basisschoolleerlingen een klas...
Aandacht voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) zorgt voor meer acceptatie: leerlingen hebben hierdoor minder moeite met LHBT’s, met name in het basisonderwijs, zo blijkt uit een evaluatie van een pilot op...
Jonge leraren in Oost-Nederland maken kans op een vaste aanstelling bij een van de schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs die zijn aangesloten bij het PON (Personeelscluster Oost-Nederland). Het samenwerkingsverband gaat actief banen cre...
Gecombineerde brugklassen, waarin leerlingen van verschillende onderwijsniveaus eerst een of twee jaar bij elkaar gehouden worden, vergroot het aantal hoger opgeleiden. Later selecteren loont, concludeert Erasmus-promovendus Roel van Elk in zijn...
Uit een enquête die bureau Centron uitvoerde in opdracht van het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ in samenwerking met ouderorganisatie Balans blijkt dat bijna de helft van de ouders Passend onderwijs geen goed idee vindt. Eind april...
Leraren po en vo die ideeën hebben over wat er beter kan op school, kunnen meedoen met Onderwijs Pioniers. Tot 1 juni 2014 kunnen leraren zich aanmelden voor het programma dat loopt in schooljaar 2014/2015. Leraren hebben als...
Tot 12 juni is het mogelijk om deel te nemen aan de internetconsultatie over de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Het wetsvoorstel bevat een reeks van voorstellen tot wijziging van onderwijswetten ten behoeve van versterking...
Minister Bussemaker van OCW vindt de initiatiefwet van PvdA en CDA om de leerplicht te verlengen naar 21 jaar voorbarig. Als het aan de twee partijen ligt, wordt het voor jongeren zonder diploma verplicht om tot hun 21e naar school te gaan. Nu ligt...
Onderwijsvernieuwing vindt te ad hoc en fragmentarisch plaats. Een overladen lesprogramma dat dreigt achter te gaan lopen bij maatschappelijke ontwikkelingen is het gevolg, concludeert de Onderwijsraad in het advies ‘Een eigentijds curriculum...
De Eerste Kamer heeft begin mei ook ingestemd met het wetsvoorstel 'Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school'. Per 1 januari 2015 liggen de verantwoordelijkheden voor het...
Het is voor een bestuur van openbare scholen wettelijk niet toegestaan om gezag te voeren over een samenwerkingsschool. Dat concludeert het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) na onderzoek in opdracht van staatssecretaris Dekker. Door de...
Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben in april 2014 meer dan vijfhonderd aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. De extra hulp bestaat onder meer...

Iedere maand

‘Onderwijs vraagt leiderschap’ is een stevig boek van ongeveer 220 bladzijden over het thema leiderschap in het onderwijs. Opvallend is dat de schrijvers de leraar consequent als eerste noemen. Ze leggen de focus op degene die dagelijks...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wanneer mogen scholen met een tropenrooster werken?

Geregeld krijgt de AVS Helpdesk vragen binnen over wanneer scholen mogen werken met een tropenrooster. Want ook scholen kunnen tijdens lange, hete zomers anticiperen op het weer. Het bestuur van een basisschool of een school voor  voortgezet onderwijs kan zelf besluiten om een tropenrooster in te stellen bij extreem warm zomerweer. Het jaarlijkse minimum aantal lesuren mag hierbij geen gevaar lopen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de onderwijstijd.

Arbeidsomstandigheden
Scholen kunnen de arbeidsomstandigheden beoordelen met de  Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De leraren en leerlingen zijn in zo’n geval werknemers. In de Arbowet staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden.  Wel regelt de Arbowet dat een werkgever moet zorgen dat de temperatuur geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de werknemers. Dit geldt ook voor scholen.

Maatregelen tegen warmte
Bij een temperatuur boven de 30 graden Celsius moet een school maatregelen nemen om de belasting voor leerlingen en leraren zo laag mogelijk te houden. De school kan bijvoorbeeld een tropenrooster met kortere lesuren of lesdagen  instellen. Andere maatregelen zijn: zo kort mogelijk aaneengesloten werken, pauzeren in koele ruimtes, extra ventilatie en veel drinken. De school stelt de maatregelen op met instemming van de MR.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.