Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2012-2013)

Actueel

Leerlingen presteren het best als de leeromgeving hen zowel autonomie als structuur biedt. Dat stelt onderwijsadviseur Anne-Marieke van Loon in haar promotieonderzoek ‘Motivated Learning: Balancing Between Autonomy and Structure’....
Scholen kunnen leerlinggegevens digitaal, veilig en zonder al te veel rompslomp overdragen wanneer een leerling overstapt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt dat mogelijk. OSO maakt...
Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs heeft voor alle samenwerkingsverbanden een eigen website ingericht. Via deze website kunnen samenwerkingsverbanden alle medezeggenschapsraden op de hoogte houden van en betrekken bij de oprichting...
Het aandeel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in een klas van het reguliere basisonderwijs heeft geen negatieve invloed op de prestaties van de andere leerlingen, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk...
De minister van OCW krijgt de bevoegdheid om te kunnen ingrijpen als er op een school ernstige problemen zijn met de onderwijskwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van onderwijsminister Jet Bussemaker ingestemd met een nota van wijziging die...
Uit eerder onderzoek blijkt dat de motivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs afneemt. Promotieonderzoek van Lisette Hornstra van de Universiteit van Amsterdam toont echter aan dat deze ontwikkeling voor jongens en achterstandsleerlingen...
Er komt een onderzoek naar de manier waarop scholen kunnen aantonen dat zij een sociaal veilige omgeving bieden aan hun leerlingen en personeel. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in overleg met het onderwijsveld. De motie die hiervoor door D66...
Er is goede vooruitgang geboekt met de invoering van Passend onderwijs. De bestuurlijke vormgeving van de samenwerkingsverbanden laat een positief beeld zien, schrijft staatssecretaris Sander Dekker in zijn tweede voortgangsrapportage voor de Tweede...
Met het door de Tweede Kamer gesteunde wetsvoorstel waarin staatssecretaris Sander Dekker de subsidies voor onderwijsondersteuning bundelt, krijgen Cito - voor toetsen en examens - en SLO - voor leermiddelen en lesmethodes - een wettelijke...
Een groep van twintig schoolleiders is op 19 juni, met AVS-voorzitter Ton Duif als gespreksleider, de discussie aangegaan met het ministerie van Onderwijs over bekwaamheidseisen, pesten, verantwoordingslast en integrale kindcentra. De...
Onlangs heeft het bestuur van het Vervangingsfonds het reglement voor het schooljaar 2013/2014 vastgesteld. Een van de wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2012/2013 is dat de artikelen betreffende de keuze voor eigenrisicodragerschap volledig...
Schoolbesturen in het primair onderwijs krijgen niet al per 1 januari 2014, maar een jaar later de verantwoordelijkheid over het totale onderhoud van hun schoolgebouwen. Moties van D66 en PVV die deze doordecentralisatie met een jaar wilden...
De krappe arbeidsmarkt voor startende leerkrachten inspireerde de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) tot een innovatieve oplossing. Arbeidsplaatsen voor startende leerkrachten creëren, zittende leerkrachten professionaliseren, leren van en met elkaar...
Het SBOwerkverband is weer gestart met het verzamelen van de uitstroomgegevens van alle scholen voor speciaal basisonderwijs. De vereniging hoopt dat alle sbo-scholen aan deze oproep gehoor geven. Het SBOwerkverband heeft de gegevens nodig om...
Het Schotse ministerie van Onderwijs wil stoppen met het publiceren van toetsresultaten door de overheid. Onderwijsminister Peter Peacock ziet liever dat ouders in plaats van cijfers ‘betekenisvolle’ informatie krijgen over de voortgang...
Tussen 1 juni en 1 oktober 2013 kunnen opleidingsscholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een subsidie aanvragen op basis van de regeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen van het ministerie van OCW. De...
Ouderorganisatie OUDERS & COO vreest een grotere juridisering binnen het onderwijs nu staatssecretaris Sander Dekker heeft besloten 5010, de adviesdienst voor ouders, uit de lucht te halen en alle subsidies voor de ouderorganisaties te beë...
Scholen zijn gewend om gegevens over in- en uitschrijvingen aan zowel BRON als de gemeente te melden. Vanaf 1 juli 2013 hoeven zij de gegevens echter niet meer aan de gemeente te leveren. Wel geldt voor scholen vanaf dan de plicht om de in- en...
Medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs krijgen meer mogelijkheden om zich steviger op te stellen ten opzichte van schoolbesturen. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om de Wet Medezeggenschap Scholen te wijzigen...

Iedere maand

Bob Ravelli bespreekt ‘Performance beyond expectations’ van Andy Hargreaves en Alma Harris In de publicatie ‘Performance beyond expectations’ doen Andy Hargreaves en Alma Harris verslag van hun tweejarige onderzoek in...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Moeten we btw in rekening brengen wanneer personeelskosten aan andere (onderwijs-) instellingen doorberekend worden bij een gezamenlijk project?

Voorbeeld: “Wij hebben samengewerkt met een andere onderwijsinstelling in een gezamenlijk onderwijsproject. Voor dit project hebben we onderwijsondersteunend personeel ingezet. Een deel van de personele lasten willen we doorberekenen aan de andere onderwijsinstelling. Die gaat hiermee akkoord. Moeten wij hierover btw in rekening brengen, of kan dit misschien worden gezien als btw-vrijgestelde detachering van personeel?”

Toelichting: Allereerst is het de vraag hoe de inzet is geregeld. Dat kan op verschillende manieren, zoals op contractbasis (‘uurtje factuurtje’), op basis van een detacheringsovereenkomst of op basis van een afgesproken (loon)kostenverdeling. Wanneer de werkzaamheden op contractbasis worden verricht is in principe btw van toepassing. De btw-vrijstelling geldt wanneer de overeenkomst ‘het verzorgen van onderwijs’ behelst. Daar is in het voorbeeld naar alle waarschijnlijkheid geen sprake van. De btw-onderwijsvrijstelling moet namelijk strikt worden uitgelegd. Het ligt daardoor niet voor de hand dat inzet van het ondersteunend personeel hieraan voldoet.
Voor detachering geldt dat vrijstelling van btw in principe alleen opgaat wanneer het om onderwijzend personeel gaat, oftewel als het personeel ook bij de inlener ‘voor de klas’ staat. Daarnaast gelden nog specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor toepassing van de btw-vrijstelling bij detachering van onderwijzend personeel. Bij detachering van onderwijsondersteunend personeel is in principe geen btw-vrijstelling van toepassing. Als er al sprake is van ‘detachering’ in bovenstaand voorbeeld – dat is echter maar zeer de vraag – dan zou in principe btw van toepassing zijn. De situatie in het voorbeeld lijkt meer op een zuivere kostenverdeling. Wanneer het om een kostenverdeling gaat dient in principe btw te worden berekend. Slechts in uitzonderingssituaties is geen btw van toepassing, namelijk als het gaat om zogenaamde ‘kosten voor gemene rekening’. Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Omdat in het voorbeeld de verdeling achteraf en niet vooraf overeen is gekomen , is in ieder al niet voldaan aan de voorwaarde dat kosten worden verdeeld conform een ‘tevoren vaststaande verdeelsleutel’. In principe zal de onderwijsinstelling daarom btw moeten berekenen. Deze btw had waarschijnlijk kunnen worden voorkomen als vooraf een en ander goed was vastgelegd.

Btw-heffing (ja of nee) – bijeenkomsten
De AVS constateert dat er veel vragen zijn rondom de btwheffing (ja of nee). In het kader van deze soms ingewikkelde problematiek gaat de AVS na de zomervakantie bijeenkomsten organiseren waar deze problematiek aan de orde komt. Een eerste bijeenkomst zal gaan over ‘Btw-problematiek in het kader van Passend onderwijs’. De expertise van AVS Voordeelpartner BTW-PLAZA staat hiervoor garant. Bestuurders en coördinatoren van de nieuwe samenwerkingsverbanden ontvangen een uitnodiging. AVS-leden kunnen zich aanmelden via www.btwplaza.nl/avs.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.