Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2011-2012)

Kaderspel

Toen de samenleving in de jaren negentig besloot het maatschappelijk middenveld meer te betrekken bij de ontwikkeling van de maatschappij, betekende dit een verdere doordecentralisatie van beleid richting de scholen (lees: schoolbesturen).

Actueel

Het reglement Vervangingsfonds voor het primair onderwijs biedt ook voor het schooljaar 2012/2013 weer de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten.Besturen die in het schooljaar 2011/2012 al gebruikmaakten van een vervangingspool hebben een...
België gaat in de oorspronkelijke godsdienstlessen in het voortgezet onderwijs meer dialoog en samenwerking met andere levensbeschouwingen toepassen. Het worden lessen waarin aandacht wordt besteed aan verschillende gods diensten, meldt de...
DUO is vanaf 10 mei gestart met de integratie van de websites ib-groep.nl, cfi .nl, bron.nl en duo.nl tot één website: www.duo.nl. (voor scholen: www.duo.nl/zakelijk)Alle informatie die nu op cfi.nl, bron.nl en ibgroep.nl staat,...
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 mei besloten geen enkel wetsvoorstel in verband met de demissionaire status van het kabinet Rutte controversieel te verklaren, dus ook Passend onderwijs niet.Dit houdt in dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor...
Minister van Bijsterveldt heeft in een brief aan de Eerste Kamer aangegeven wat de gevolgen zijn van het wegvallen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en welke mogelijkheden dit meebrengt om tot fasering van de invoering van het nieuwe stelsel...
Minister Van Bijsterveldt heeft de data voor de zomervakantie 2013 vastgesteld.De vakantie in het primair onderwijs is gepland op:• 29 juni t/m 11 augustus 2013 in regio zuid;• 6 juli t/m 18 augustus 2013 in regio noord;• 20 juli t/m...
Diverse media berichtten de afgelopen tijd over de plannen van de Friese gemeente Littenseradiel om bepaalde krimpscholen in Friese dorpen op te splitsen in onderbouw- en bovenbouwscholen, zodat de onderen de bovenbouw van verschillende scholen...
Nederlandse gezinnen hebben veel media in huis, vooral de tablet is in opmars. Een op de drie gezinnen bezit er één en 66 procent van alle kleuters met een tablet thuis speelt er regelmatig mee. Toch blijven de TV en het kinderboek de...
Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en reken verbetertrajecten verbeterd, meldt het ministerie van OCW naar aan leiding van de resultaten in de onlangs...

Thema -

Er kan bijna geen discussie over onderwijs plaatsvinden of het gaat vroeg of laat over artikel 23 van de Grondwet. Vrijwel elk beleidsvoornemen wordt langs de meetlat van dit beroemde, en volgens sommigen beruchte, artikel gelegd. In discussies...
Wat betekent ‘vrijheid van onderwijs’ in de schoolpraktijk? In hoeverre is artikel 23 belangrijk voor de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs? Kader Primair vroeg het een schoolleider van een katholieke, een openbare en een...
Schoolbesturen krijgen vaak het verwijt dat ze te weinig anticiperen op krimp van het aantal leerlingen. Maar wie bijvoorbeeld een samenwerkingsschool wil oprichten, loopt tegen belemmerende regelgeving aan. Aan de ene kant maakt de verruiming van...

Verder in dit nummer

Krimp en bezuinigingen zorgen de laatste anderhalf jaar voor een hausse aan Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) in het primair onderwijs. DGO’s gaan over de rechtspositionele gevolgen van een fusie of reorganisatie. De werkgever en de...
Bij Visual Thinking Strategies (VTS) vertellen kinderen aan de hand van een kunstwerk wat ze zien. De in Amerika ontwikkelde succesvolle methode stimuleert onder andere het kritisch-analytisch denken, verbetert de taalontwikkeling en leert sociale...
Begin maart nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan dat scholen verplicht het leerlingdossier moeten koppelen aan het persoonsgebonden nummer van de leerling. Dit moet het uitwisselen van gegevens eenvoudiger maken, waardoor vervolgscholen beter de...

Iedere maand

De resultaten van het AVS Scholenpanelonderzoek over professionalisering (zie Kader Primair 8, april 2012) werden opgepikt door diverse onderwijsorganisaties ten behoeve van hun website, zoals VOS/ABB en www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.
Korting op trainingen van Pro Mereor De AVS heeft een nieuwe voordeelpartner: inkoopkenniscentrum Pro Mereor, dat sinds 1995 het onderwijs ondersteunt bij de professionalisering van de inkoopfunctie. De inkoopconsultants en juristen van Pro Mereor...
De AVS, VO-raad en PO-Raad organiseren op donderdag 31 mei aanstaande weer een Onderwijscafé. Dit keer met als thema: ‘Verkiezingen 2012: speerpunt onderwijs’. Zijn de onderwijswensen uit de politiek en de schoolpraktijk in balans...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kathleen Ferrier, woordvoerder primair onderwijs van de CDA-Tweede Kamerfractie.

Passend onderwijs

SBO Merlijn uit Den Haag is een van de drie sbo-scholen in een groot samenwerkingsverband. De huidige tijd en interne knelpunten leidden tot een meer inhoudelijke samenwerking en deling van expertise. Daartoe werden in 2011 eerst de drie externe...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De MR van de school en de oudercommissies van dagopvang en bso van het Brabantse...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Op welk moment wordt een werknemer in het RDDF geplaatst?

In deze periode van het jaar hebben schoolbesturen in het primair onderwijs zich weer over het bestuursformatieplan gebogen. Dit plan moest uiterlijk 1 mei, na instemming van de PGMR, zijn vastgesteld. Uit het bestuursformatieplan blijkt of er (op termijn) te veel of te weinig werknemers in dienst zijn. Als er sprake is van ‘formatieve frictie’, er zijn dan te veel medewerkers in dienst, moeten er stappen worden ondernomen. Hier volgen de aandachtspunten. Het RDDF (Risicodragend deel der formatie) is dat gedeelte van de formatie waarin de functies vallen die met opheffi ng bedreigd worden. NB: er wordt op bestuursniveau naar de formatie gekeken. Terugloop op de ene school kan zo verevend worden met formatiegroei of natuurlijk verloop op een andere school.

Als eerste moet gekeken worden welk beleid er door de werkgever is vastgesteld: ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid. Voor die organisaties/ besturen waarvoor werkgelegenheidsbeleid geldt, is er geen afvloeiingsregeling. Er is sprake van werkgelegenheidsgarantie voor personeel dat in vaste dienst is. In geval van gedwongen ontslagen door terugloop van leerlingen moet de werkgelegenheidsgarantie opgeheven worden en dient er een sociaal plan te worden geschreven. Werkgevers die geen keuze hebben gemaakt, vallen automatisch onder de regeling ontslagbeleid. De werkgever neemt vervolgens het besluit of het een functie betreft voor onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel. Een afvloeiingslijst wordt samengesteld op basis van het vigerende bestuursbeleid (e.e.a. is ook na te lezen in bijlage III van de CAO PO). De werkgever dient zo spoedig mogelijk – uiterlijk vóór de zomervakantie – via een aangetekend verzonden brief aan de werknemer te hebben gemeld dat zijn of haar functie met opheffing wordt bedreigd en in het RDDF is geplaatst.

Wel of geen ontslag? Er is niet altijd sprake van ontslag na plaatsing in het RDDF. Na een jaar wordt de functieterugloop opnieuw bekeken. Er kan sprake zijn van ontslag als:

a. de daling in de formatie, inclusief andere ontslagen en natuurlijk verloop, minimaal gelijk is aan de omvang van het gemelde ontslag, en
b. de wijziging in de formatie geen gevolg is van eigen beleid van het bevoegd gezag.

Let wel: deelontslag is niet mogelijk! Als de ontslagruimte kleiner is dan de omvang van het ontslag, kan ontslag uit een vast dienstverband niet plaatsvinden, omdat deelontslag niet is toegestaan. Werkgevers moeten dus wel ontslagruimte hebben voor de volledige betrekkingsomvang van de werknemer waarvan de functie in RDDF is geplaatst.
Tijdens de periode dat de functie van de werknemer in het RDDF is geplaatst kan de werkgever de werknemer een sollicitatieplicht of een scholingsplicht opleggen (zie bijlage III lid 6 van de CAO PO). Mocht er een passende vacante functie bij de werkgever beschikbaar komen, dan moet deze vacature eerst aan de in RDDF geplaatste werknemer aangeboden worden.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.