Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2011-2012)

Kaderspel

Ze zitten er al weer even op, de feestdagen. Inmiddels is het nieuwe jaar begonnen, de tijd vliegt. 2012 zal naar mijn mening een bewogen en gedenkwaardig jaar worden. Niet in het minst door de politieke situatie in Europa.

Actueel

In het schooljaar 2010/2011 zaten er bijna 69 duizend leerlingen op speciale scholen. In het schooljaar 2003/2004 waren dat er nog 54 duizend. De groei van het aantal leerlingen op speciale scholen deed zich vrijwel uitsluitend voor binnen het...
Basisschool ‘t Kirkeveldsje uit Schimmert is de winnaar van ‘Het beste overblijfidee van Nederland’. Een eigen ontworpen klimrek leverde 5.000 euro op. De St. Jozefschool in Achterveld won de tweede prijs en basisschool de Eerste...
Op 1 januari 2012 is de Leerplichtwet 1969 gewijzigd.Voortaan heeft de Inspectie van het Onderwijs demogelijk heid een bestuurlijke boete op te leggenwanneer het hoofd van de school of instelling deleerplichtwet overtreedt.Als een leerling niet op...
De centrales voor overheidspersoneel AC – waarvan de AVS deel uitmaakt –, CMHF, ACOP en CCOOP eisen gezamenlijk dat minister Spies van Binnenlandse Zaken met hen in overleg treedt over de initiatiefwet van D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya...
Minister Van Bijsterveldt geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. De compensatieregeling wordt verlengd van twee naar vijf jaar. Hierdoor...
Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) is per 31 december 2011 opgeheven. Het SBO was de gezamenlijke organisatie van alle werkgevers en werknemers in het onderwijs en zette zich in voor het goed functioneren van de onderwijsarbeidsmarkt. De...
In totaal kunnen 36 leerkrachten momenteel vier jaarlang met behoud van salaris promoveren. StaatssecretarisZijlstra reikte hen eind 2011 een Promotiebeurs uit. Demeeste aankomende promovendi komen uit het hogeren het voortgezet onderwijs, en...
De ministerraad heeft ingestemd met de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad. De raad telt tien leden, waarvan de helft nieuwbenoemd is.De huidige bezetting is benoemd voor een periode van drie jaar. Voorzitter Geert ten Dam is herbenoemd....
De minister en staatssecretaris van het ministerie van OCW, de AVS, PO-Raad, VO-raad, AOC Raad, CNV Onderwijs en CMHF zijn het medio december 2011 eens geworden over een pakket aan maatregelen om de personele gevolgen van de bezuiniging op Passend...
Halbe Zijlstra – staatssecretaris van OCW – zet een wetgevingstraject in gang om de overdracht van deThomas More-pabo naar de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) mogelijk te maken.De Hogeschool Leiden wil devestigingsplaats van de...
De Verklaring omtrent gedrag (VOG) is per 1 januari 2012 elektronisch aan te vragen. Personeelsleden hoeven hierdoor niet meer zelf naar het gemeentehuis. Ook zijn de kosten van de ‘elektronische VOG’ ruim vijf euro lager.
Het wetsvoorstel ‘Innovatieve experimenteerruimte onderwijs’ is ingediend bij de Tweede Kamer. Het moet ertoe leiden dat in het primair en voortgezet onderwijs, net als in de andere onderwijssectoren, meer ruimte komt voor vernieuwende...
Betekenis geven aan getallen, manipuleren met getallen, globaal rekenen en probleem oplossen winnen steeds meer aan belang. Maar ook vaardigheden als modelleren, omgaan met variabelen en statistiek moeten meer aandacht krijgen in het onderwijs. Dit...
Onderwijspersoneel heeft last van ouders die hun gezag ondermijnen, blijkt uit onderzoek van CNVOnderwijs. Ouders die de deskundigheid van leerkrachten in twijfel trekken wordt door 35 procent van hetonderwijspersoneel als gezagsondermijnend ervaren...
Onderwijzend personeel en schoolmanagers ervaren invloed van ict-gebruik op het secundaire onderwijsproces en de onderwijsarbeidsmarkt als het gaat om functie-inhoud, competenties en werkbeleving. Er is vooralsnog geen invloed merkbaar op de...
Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2012 gepubliceerd. De publicatie bevat een beschrijving van fiscale regelingen voor kennisvermeerdering,...
In het omstreden rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat begin januari verscheen, concluderen onderzoekers Bob Kuhry en Flip de Kam dat er de afgelopen tien jaar jaarlijks 3,8 procent meer belastinggeld naar het basisonderwijs gaat. Dit...

Thema -

Dat krimp gevolgen heeft voor scholen staat buiten kijf. Maar het is niet de bedoeling deze ontwikkeling te gebruiken om met een bezem door het personeelsbestand te gaan. Gelukkig  blijkt in de praktijk dat scholen en schoolbesturen passende...
Boze, teleurgestelde en verdrietige leerkrachten, ouders en leerlingen. De emoties lopen vaak hoog op bij een – dreigende – schoolsluiting. Communicatie is bij dit proces het toverwoord. Soms lukt het dan zelfs sluiting te voorkomen. Dit...
In Groningen en Drenthe voelen schoolbesturen met veel kleine scholen het dalende leerlingaantal al in volle hevigheid. Intensief samenwerken met andere kleine scholen binnen het bestuur kan een oplossing zijn. Maar hoe ver ga je daar in? En hoe ver...
In deze tijd van bezuinigingen zoeken besturen naar manieren om kosten te reduceren. Een van die manieren is schaalvergroting: samen kun je scherper inkopen en het personeel effectiever inzetten. Als een fusie geen optie is, is de inrichting van een...
Betekent minder budget automatisch ook minder kwaliteit? En: kun je zonder extra geld toch de kwaliteit verhogen? Die vragen stelden we aan Albert Velthuis, bestuursvoorzitter van COG Drenthe, Wim Groot, hoogleraar Evidence Based Education aan de...

Verder in dit nummer

De Dr. E.A. Borgerschool en fusieschool Zuiderveldschool/Lyts Luchtenveldskoalle uit hetFriese Joure nemen eind 2013 hun intrek in brede school Joure Zuid. De opdrachtnemer maaktniet alleen het ontwerp, maar werkt ook de plannen uit voor de bouw,...
In de reeks interviews met (inter)nationale (onderwijs)goeroes dezekeer de in Californië woonachtige Vlaming Jan Bommerez, specialistop het gebied van cultuurtransformatie. Volgens Bommerez staanwe aan de vooravond van een nieuwe wereld waarin...

Iedere maand

AVS-voorzitter Ton Duif uitte op 11 januari van dit jaar forse kritiek op het SCP-rapport over de prijs en kwaliteit van publieke diensten, waaronder het onderwijs. Hij kwam aan het woord op Radio 1, het NOS-Journaal, in de NRC en diverse andere...
BTW-PLAZA, een actueel en onafhankelijk btw-platform, is de nieuwste voordeelpartner van de AVS. AVS-leden kunnen vanaf nu gratis toegang krijgen tot antwoorden op de meest uiteenlopende btw-vragen binnen het onderwijs. BTW-PLAZA wil schoolleiders...
Het experiment met het belonen vanleerkrachten voor goede prestaties ishalf november 2011 van start gegaan.Al bij de eerste plannen daarvoorwas er kritiek vanuit de hoek van deonderwijsorganisaties én van partijenin de Tweede Kamer. Gewezen werdop...
Er wordt steeds meer getoetst in het onderwijs. Is dat goed, of neigen we naar een afrekencultuur? Dat was de centrale vraag tijdens het Onderwijscafé op 14 december in Den Haag. De meningen bleken zeer verdeeld.Tekst: Marijke Nijboer ...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissenin onderwijsland. Deze maand het woord aan Elbert Dijkgraaf,woordvoerder (primair) onderwijs namens de SGP in de Tweede Kamer.
De grote belangstelling voor heteerste lustrumcongres van hetSBOwerkverband eind november2011 maakt duidelijk dat het speciaalbasisonderwijs – ons land telt op ditmoment ruim 300 sbo-scholen – er toedoet. Het aantal goed presterend sboscholenis...
De AVS is sinds kort actief op Twitter. Volg ons via @schoolleider. AVS-voorzitter Ton Duif is te volgen via @tonduifavs.
Naast het wijzigen, inzien of aanvullen van persoonlijke gegevens – zoals een nieuw adres na verhuizing, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres – kunnen AVS-leden vanaf 1 januari 2012 ook via MijnAVS inloggen om toegang te krijgen tot...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan.De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maandin Zo kan het ook!: Door het ontwikkelen van een online leeromgevingkunnen leerkrachten van mytylschool...
Word lid! Klik hier om u in te schrijven Acties - € 70 korting op een training of opleiding OF een cadeaukaart van € 35 cadeau! Word nu vóór 1 oktober 2014 lid van de AVS en ontvang € 70 korting op een...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe zit het precies met het compensatieverlof voor schooldirecteuren?

Ook voor schoolleiders en managers geldt de normjaartaak van 1.659 uur. In het kader van de Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen tót drie keer modaal dat er een registratie van de arbeidstijden moet plaatsvinden. Deze bepaling geldt niet voor degenen die méér dan drie keer modaal (3 x € 32.500 = € 97.500, norm 2011) verdienen. In de praktijk zal het er op neerkomen dat een werkrooster opgesteld moet worden, waarin de arbeidstijden ingevuld zijn. Ook wijzigingen moeten hierop genoteerd worden. Voor schoolleiders en managers geldt dat het rooster door het bestuur wordt vastgesteld. Verder moet rekening gehouden worden met de functie waarin de persoon rechtspositioneel is ondergebracht: directie (D-schaal) of onderwijsondersteunend personeel (schaalnummer). Voor directie geldt dat de berekening plaatsvindt op basis van het schooljaar, lopende van 1 augustus tot 1 augustus. Voor onderwijsondersteunend personeel wordt de normjaartaak berekend over een kalenderjaar. Het taakbeleid is de basis voor de berekening van de normjaartaak. Zo zal bij de categorie onderwijsondersteunend personeel bijvoorbeeld vastgelegd moeten worden welke uren voor een weektaak worden aangehouden: 36, 36.86, 38 of 40 uur. Hierin zijn de compensatie- uren en erkende feestdagen al verwerkt. Deze uren komen tot uitdrukking in de bijbehorende tabel van de verlofuren. Ook voor de schoolleiders en managers geldt dat bij BAPO-verlof geen sprake kan zijn van compensatieverlof.

Rectificatie: het genoemde bedrag van 3 keer modaal in de beantwoording van de vraag is niet juist. Het bedrag is vastgelegd in het Arbeidstijdenbesluit en het bedrag voor 2012 is vastgesteld op € 56.250.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.