Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2011-2012)

Actueel

Leidinggeven aan opbrengstgericht werken in het primair onderwijs, op alle niveaus. Daarover spraken ruim 500 schoolleiders en -bestuurders elkaar half november in Nieuwegein tijdens de conferentie Opbrengstgericht leiderschap. Tijdens de...
Hebben ouders nog vertrouwen in schoolleiding en leerkrachten of staan ze om het minste of geringste op hoge poten in de school om verhaal te halen? Hoe benadert de ouder van tegenwoordig school en leerkracht? Het KRO-televisieprogramma Brandpunt...
Op donderdag 10 november organiseerde de AVS, in samenwerking met schoolleider Henriëtte van der Voort, voor de achtste keer een conferentie voor vrouwelijke schoolleiders. Thema dit jaar was: ‘jij bent de bron’, over plezierig...
Hardheidsclausule toegevoegd De onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, hebben met de PO-Raad een akkoord bereikt over het ondertekenen van de...
Het aantal kinderen van 5-17 jaar dat meedoet aan sport, zwemles, cultuur, muziek, scouting en buitenschoolse activiteiten neemt toe, concludeert het...
De mate waarin ouders betrokken zijn bij de school heeft invloed op hun tevredenheid. Ouders met een hoge mate van betrokkenheid zijn kritischer en de...
De bekendheid met de Impuls brede scholen, sport en cultuur, kortweg Impuls, is in 2011 gestegen met bijna 12 procent naar 91 procent...
Kleuters krijgen complexe emoties als verlegenheid en jaloezie beter in de gaten als leerkrachten zich meer opstellen als meelezer dan als voorlezer bij...
Scholen bepalen zelf prestatie-indicatoren en norm Schoolbesturen kunnen vanaf medio november een aanvraag doen voor een...
Minister Van Bijsterveldt gaat toch over tot het uitvoeren van de motie van D66-leider Alexander Pechtold en zijn partijgenoot Boris...
Kinderen zijn spaarzamer geworden. Slechts 14 procent geeft het meeste zakgeld direct uit, terwijl dit in 2008 nog respectievelijk 23 procent in groep 5/...
Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan christelijke basisscholen het Kompas en het Krijt in Assen.De directeur van het...
Decentralisatie arbeidsvoorwaardenStaatssecretaris Zijlstra (OCW) heeft - voorafgaand aan de behandeling OCW-begroting...
De Tweede Kamer steunt een motie van Harm Beertema (PVV) om schoolbesturen die dat willen en kunnen, zelf - geoormerkt - de beschikking te geven over hun...
Zaak Anna van Rijn college geseponeerdHet Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht vindt de adjunct-directeur die recent een leerling na...
Medewerkers van Rotterdamse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen krijgen strengere taaleisen opgelegd. Bijna allemaal moeten ze bijles...
De Raden van Toezicht van zo´n 50 schoolbesturen van - voornamelijk - scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich grote...
Voor een goede implementatie en de effectiviteit van een anti-pestmethode is zorgvuldige begeleiding van groot belang. Het...
Het 'Boris-project' is erop gericht om 400 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een plek op de arbeidsmarkt te helpen. Kenniscentrum ECABO biedt hulp bij dit traject. Dit alles gebeurt in opdracht van het ministerie van OCW, in...
Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) heeft een wetsvoorstel gedaan wat ervoor zorgt dat leerkrachten met een pabogetuigschrift weer aan de slag mogen in het praktijkonderwijs. Bovendien wil hij dat docenten met een onderwijsbevoegdheid voor een...
Betrek schoolleiders veel meer bij overleg rond het inspectiebezoek. Dat vindt tweederde van de AVS-leden, blijkt uit onderzoek naar het functioneren van de inspectie. Steeds vaker spreekt de inspectie het schoolbestuur aan als...
Ouders vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor mediaopvoeding bij hen ligt en niet bij school, blijkt uit onderzoek van Dialogic, dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd en gepresenteerd tijdens de Week van de Mediawijsheid, die...
Door computergebruik op de basisschool moeten leerlingen steeds meer hun eigen leerproces vormgeven. Dat vereist specifi eke vaardigheden. Leerkrachten kunnen leerlingen daarbij ondersteunen door ze in kleine groepjes te laten samenwerken met een...
De nieuwe versie van Wikiwijs – het online platform voor leerkrachten om open, digitaal leermateriaal te zoeken, gebruiken, maken en delen – is sinds half november beschikbaar. Het zoeken naar leermateriaal is vereenvoudigd en ook...
Hans Bol, algemeen directeur van Dyade, overhandigde onlangs op kasteel Nyenrode de Bestuurs bokaal aan een afvaardiging van schoolbestuur Penta Primair uit Grootegast. De bokaal is de prijs voor het beste bestuursverslag van Nederland in het...
Minister Van Bijsterveldt heeft haar voorstel voor een sectoraal beloningsmaximum voor bezoldigde schoolbesturen bijgesteld. Het oorspronkelijke beloningsmaximum van 153.000 euro is aangepast naar 161.000 euro. Volgens de minister deed het eerste...

Thema -

Een tussenvoorziening is een speciale groep voor zorgleerlingen op een reguliere basisschool. De Dukdalf in Almere heeft een structuurgroep voor cluster 4-leerlingen. SWV Rijnstreek deed een pilot met een trajectklas waarin kinderen met...
De hele Nederlandse onderwijssector is er al een paar jaar mee bezig, de wetgever laat op zich wachten en bezuinigt er ondertussen lustig op los. `Graag meer doen met minder middelen, maar wel met de beste mensen in het veld´ en `laat uw hart...
In de reeks interviews met (inter)nationale onderwijsgoeroes deze keer de Britse John West-Burnham. Hij is docent, schrijver, consultant in leiderschaps ontwikkeling en professor in educatief leiderschap aan universiteiten in het Engelse Twickenham...
Vernieuwingsscholen hebben een uitgesproken visie op de ontwikkeling van kinderen en hoe het onderwijs daarop kan aansluiten. Dan ligt het voor de hand dat deze scholen beter zijn in het bieden van onderwijs op maat dan reguliere scholen. Is Passend...

Verder in dit nummer

Op dertig locaties doen peuterspeelzalen en basisscholen mee aan de pilot Startgroepen van het ministerie van OCW: een voorschool uitgebreid met een hboleerkracht, onder regie van de schooldirectie. Opbrengstgericht leren staat centraal in de aanpak...

Iedere maand

AVS-voorzitter Ton Duif sprak op 18 november op Radio 1 over de experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs. Duif is niet tegen beloningsdifferentiatie vanuit het oogpunt van waardering voor extra gas geven. Wel staat hem tegen dat het geld...
Het AVS-jaarverslag over schooljaar 2010/2011 is verschenen.  Jaarverslag 2010-2011   
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder (primair) onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.
De AVS heeft er belang bij dat de persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen, van leden up to date zijn. Via Mijn AVS kunnen leden deze gegevens inzien, wijzigen en aanvullen. Bijvoorbeeld een nieuw adres na verhuizing, een nieuw telefoonnummer...
De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl kunnen reageren op de stelling: Voor traditionele vernieuwingsscholen (zoals jenaplan, dalton, montessori) is Passend onderwijs een eitje De reacties zijn (ingekorte) weergaven, ingezonden via de website...
‘Gezocht: bekwame schoolleider.’ Door de vergrijzing dreigt er een tekort aan schoolleiders. Tegelijkertijd ontstaat er een kwalitatief probleem: de rol van schoolleiders wordt steeds complexer en vraagt andere leiderschapskwaliteiten...
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op woensdag 14 december in studio Dudok te Den Haag - naar aanleiding van steeds meer verplichtingen vanuit de overheid - een onderwijscafé `Toetsen van of voor het onderwijs´. Gaat het nu om...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Welke normen gebruikt de inspectie voor gebroken schoolweken?

De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de volgende uitgangspunten:

 1. In een schoolweek wordt aan de leerjaren 3 tot en met 8 in beginsel op niet minder dan vijf dagen onderwijs gegeven. Dit uitgangspunt geldt niet voor de leerjaren 1 en 2.
 2. Scholen mogen niettemin voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken waarin een algemene feestdag valt of waarin, naar plaatselijk gebruik, traditioneel een vrije dag wordt gegeven.
 3. Scholen mogen in principe voor de groepen 3 tot en met 8 geen driedaagse of nog kortere schoolweken inroosteren. Uitzonderingen zijn:
  1. De school plant een vrije dag voor of na een algemene feestdag. Voorbeeld: de vrijdag na de donderdag van Hemelvaart. Of als men de meivakantie op Koningsdag laat beginnen en Koningsdag niet op maandag of dinsdag valt. De onvolledige schoolweek die daardoor ontstaat telt wel mee voor de maxi maal zeven onvolledige schoolweken.
  2. Het is voor de ontwikkeling van de school gewenst bij uitzondering een tweedaagse studiebijeenkomst voor het team te beleggen. Als deze tweedaagse is opgenomen in de jaarplanning, overeengekomen met de MR en gecommuniceerd met de ouders, dan wordt dit toegestaan. De driedaagse school week die daardoor ontstaat telt wel mee voor de maximaal zeven onvolledige schoolweken.
  3. Een driedaagse schoolweek als gevolg van het plannen van een studie dag voorafgaand aan of volgend op een algemene feestdag. Zo’n driedaagse schoolweek telt wel mee voor de maximaal zeven onvolledige schoolweken. Eendaagse of tweedaagse schoolweken als gevolg van een studiedag of vrije dag zijn niet toegestaan.
 4. Een school kan, als gevolg van de regeling spreiding zomervakantie, de zomervakantie verlengen met hoogstens twee dagen voorafgaand aan of volgend op de door de overheid vastgestelde vakantieperiode. Een driedaagse of vierdaagse schoolweek die als gevolg van deze regeling ontstaat is toegestaan. De drie- of vierdaagse schoolweek die hierdoor ontstaat telt wel mee als één van de zeven onvolledige schoolweken.
 5. Via een overzicht van vakantie en vrije dagen/studiedagen in de schoolgids moet voor ouders duidelijk zijn in welke weken slechts vier dagen wordt lesgegeven, zodat ouders al vóór het begin van het schooljaar hiervan op de hoogte zijn.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.