Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2011-2012)

Actueel

Eerlijkere kans op gewenste school Ouders kunnen hun zoon of dochter vanaf 1-jarige leeftijd aanmelden op één Haagse basisschool. Op een vast moment in het jaar horen ouders vervolgens of hun kind op de school van hun keuze terecht kan...
Objectief onderzoek naar functioneren De bedrijfsarts, werkzaam bij een externe arbodienst, is een relatief...
`Vele krachtige en innovatieve scholen´Breda is aangewezen als eerste onderwijsstad om een jaarprogramma samen te stellen waarin de kwaliteiten van het...
De AVS is lid van de Europese schoolleidersorganisatie ESHA: European School Heads Association. ESHA is een Europese community waarin...
´Verlagen van de pensioenen komt dichtbij´De dekkingsgraad van ABP is in het derde kwartaal fors gedaald van 112 naar 90...
Bestrijden verzuim en voortijdig schoolverlaten Rick Steur, hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs en de...
Werknemers jonger dan 25 minder last dan oudereTussen 2007 en 2010 is het aandeel werknemers met burn-outklachten toegenomen. Het onderwijs is de...
Forumveiligeschool.nlHet programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO) heeft een online forum gelanceerd om kennis en ervaringen te delen over...
Vanaf januari 2012Na Tilburg krijgt nu ook Gorinchem een Tiener College. De lokale schoolbesturen voor primair en voortgezet...
`Scholen willen ouders niet onnodig ongerust maken´Volgens onderwijsmedewerkers had bijna de helft van de scholen het afgelopen jaar te maken met een...
RapportDe sterke daling van het aantal leerlingen waar Nederland de komende jaren mee te maken krijgt, heeft gevolgen voor de bekostiging en de...
Luchtzuiverende kamerplanten zorgen voor minder gezondheidsklachten en betere leerprestaties, blijkt uit onderzoek door onder andere TNO.Op vier basisscholen is in twaalf klaslokalen onderzoek gedaan naar de effecten van luchtzuiverende kamerplanten...
Aanpassen instrumentIn verband met de verdere aanpassing van het instrument Arbomeester is het Vervangingsfonds op zoek naar directeuren en schoolleiders die ervaring hebben met dit instrument.Kort voor de zomervakantie is een koppeling tot stand...
De taalprestaties van schakelklaskinderen gaan in het schakeljaar in het algemeen meer omhoog dan die van vergelijkbare kinderen in een controlegroep. Ook zijn vrijwel alle betrokkenen positief en enthousiast over (het werken in) een schakelklas....
Vertaalslag vanuit afspraken pensioenakkoordMinister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Weekers van Financiën hebben een wijzigingsvoorstel voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) bij de Tweede Kamer ingediend. Door de...
Laag vertrouwen in nieuwe regeling; roep om meer keuzevrijheidRuim 50 procent van de Nederlandse werknemers en werkgevers vindt dat de jongere generaties opdraaien voor het pensioentekort. Bij werknemers vertaalt zich dit in een laag vertrouwen in...
Meer dan 80 procent van de onderzochte schoolgebouwen bevat asbestUit tussentijdse resultaten van een enquête onder 9.800 scholen blijkt dat 81 procent van de scholen waar een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden ook daadwerkelijk asbest bevat....
Slechter presterende kinderen niet te snel etiketterenHet IQ van tieners blijkt nog tientallen punten te kunnen veranderen, zo hebben Britse onderzoekers ontdekt. Tot dusver ging iedereen ervan uit dat de intelligentie tijdens een mensenleven min of...
Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW, de sectororganisaties en de AVS, CMHF en CNVO zaten op 27 oktober weer om de tafel om te overleggen over de bezuiniging op Passend onderwijs. Conclusie: de partijen blijven van mening...

Thema -

Wat maakt een groep leerkrachten tot een goed team? Schoolleiders en deskundigen zijn het er over eens: samenwerken aan hetzelfde doel en zorgen dat leerkrachten complementair zijn aan elkaar. De rol van de schoolleider is daarbij essentieel. De...
Deeltijdwerkers in het onderwijs zijn `here to stay´. Op veel basisscholen lopen inmiddels meer parttimers rond dan fulltimers. Naast knelpunten biedt dit verschijnsel ook kansen voor de schoolontwikkeling en onderwijs kwaliteit. Tekst Susan...
Beloning en loopbaan wel vaker informeel onderwerp van gesprekKortere salarislijnen, functiemix en de Lerarenbeurs hebben...

Iedere maand

Een van de uitgangspunten van Policy Governance® is de eenheid van bestuur. Daarin is Policy Governance niet uniek, want als het goed is gaat elk bestuur hiervan uit. Wel is het zinvol om stil te staan hoe dit binnen de principes van Policy...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: brede school Heuvelrijk uit Gerwen (NB) betrok de leerlingen intensief bij de...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Na twee ingrijpende operaties ben ik nog steeds herstellende. Ik ben nu ruim 18 maanden uit de roulatie. Wat staat mij, qua regelgeving, te wachten?

Ondanks alle inspanningen kan het toch gebeuren dat een werk nemer na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raakt. Voor werk nemers geldt dan dat zij vallen onder de arbeids ongeschiktheidswet, de wet Werk en Inkomen naar Arbeids vermogen (WIA). De WIA bestaat uit de regeling Inkomens voorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), de regeling Werk hervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en minder dan 35 procent arbeidsongeschikt.

WIA
In de WIA kijken verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV na twee jaar ziekte vooral naar wat een werknemer nog wél kan. Dit wordt vertaald in een verdiencapaciteit voor de werknemer. De wet bevat fi nanciële prikkels om werkhervatting te bevorderen. Er zijn in de WIA na de beoordeling drie mogelijkheden:

• Een werknemer is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt;
• Een werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen 35 en 80 procent);
• Of een werknemer kan helemaal niet meer werken.

Kan een werknemer écht niet meer werken en zijn de vooruitzichten op verbetering slecht? Dan heeft hij/zij recht op een uitkering op grond van de IVA. Als er nog een geringe kans is op herstel, wordt de werknemer jaarlijks herbeoordeeld. Kan een werknemer nog gedeeltelijk werken of heeft hij/zij kans op (gedeeltelijke) werkhervatting? Dan valt hij/zij onder de WGA.

IVA (volledig arbeidsongeschikt – 80 procent of meer)
Werknemers die op grond van de IVA volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (er is geen zicht op herstel), hebben recht op een uitkering van 75 procent van het laatste loon (met een loonmaximum van € 190,32 per dag, cijfer juli 2011).

WGA (gedeeltelijk arbeidsongeschikt – tussen 35 en 80 procent)
De werknemer die meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is, maar minder dan 80 procent, wordt geacht nog voor een deel te kunnen werken. De werknemer krijgt, als hij/zij voldoet aan de wettelijke voorwaarden, eerst een loongerelateerde WGA-uitkering. Deze uitkering duurt, afhankelijk van de voorwaarden, minimaal drie maanden en maximaal 38. Hoe lang precies hangt af van hoeveel jaren er is gewerkt voordat de werknemer ziek werd (het ‘arbeidsverleden’). De werknemer moet in ieder geval minimaal 26 van de laatste 36 weken voordat hij/zij ziek werk, gewerkt hebben. Deze uitkering is de eerste twee maanden 75 procent, en daarna 70 procent van het verschil tussen het laatstverdiende loon (met een maximum van € 190,32 per dag) en het eventuele inkomen dat met werken wordt verdiend.

Minder dan 35 procent arbeidsongeschikt
In principe wordt een werknemer die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt wordt verklaard, geacht gewoon werk te kunnen doen, al zal dat misschien niet zijn/haar eigen werk zijn. De werkgever wordt geacht passend werk ter beschikking te stellen (loongevend conform de cao-regeling), of het re-integratietraject voort te zetten. Wanneer een werknemer twee jaar ziek is heeft de werk gever de mogelijkheid om een werknemer te ontslaan en of de werknemer kans maakt om bij de werkgever te re-integreren. Indien dat laatste niet mogelijk is, ook niet in een aangepaste functie, dient de werkgever dit te bewijzen. Werknemers die wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen onder de WGA. De hoogte van de uitkering is voor hen 70 procent van het laatstverdiende loon met eerder genoemd maximum dagloon. Werknemers die onder de WGA vallen hebben echter recht op re-integratiebemiddeling.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.