Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2009-2010)

Actueel

monitor cultuureducatie 2008-2009Scholen doen steeds meer aan cultuureducatie en betrekken ook andere vakken daarbij. Van een doorlopende...
De behandeling van de Onderwijsbegroting door de Tweede Kamer op 10 en 11 november werd overschaduwd door donkere wolken die zich boven het onderwijs samenpakken in de vorm van een door de crisis ingegeven heroverwegingsoperatie, waarbij gezocht...
Gezondheid en prestaties van meer dan miljoen kinderen onder drukRijksbouwmeester Liesbeth van der Pol sprak onlangs over...
Aanpassing bekostiging besturenOnlangs zijn afspraken gemaakt over verbetering van de cao voor de rest van 2009 (zie Kadernieuws 4), in verband met het...
InhaalslagHet bestuur van ABP wil de pensioenen in 2010 gedeeltelijk laten meegroeien met de lonen in de sectoren overheid en onderwijs (indexatie). De...

Thema -

`Volop werk aan de winkel, maar we beginnen niet bij nul´Omdat Passend onderwijs nog te weinig gestalte heeft gekregen in de klas...
Om onderwijsmedewerkers klaar te stomen voor Passend onderwijs, volgen honderden scholen de AVS-training Kind op de Gang!® (KOG). Menig schoolbestuur gaat na de training zelf verder aan de slag met het thema. Een kijkje in Enschede, waar inmiddels...
Ouders met een kind met een beperking temperen hun verwachtingen van Passend onderwijs bij voorbaat. Een open houding en persoonlijke aandacht voor hun kind vinden ze al mooi meegenomen. Als spil in de organisatie kan de schoolleider de...
Discussie passend onderwijsVier betrokkenen gingen, op verzoek van Kader Primair, met elkaar in de debat over het nut, de noodzaak en de invulling van Passend onderwijs. De brief waarin staatssecretaris Dijksma de gewijzigde plannen voor Passend...

Verder in dit nummer

Reserveer 19 maart 2010 alvast in uw agenda voor het 15e AVS-congres! Ditmaal heeft het de (onder)titel `Leiderschap in Lage Landen; vanuit...
De AVS Ledenraad heeft op dit moment twee vacatures en zoekt enthousiaste leden die in de raad plaats willen nemen. De ledenraad is een afvaardiging...
De huidige crisis markeert de overgang naar een nieuwe tijd die vraagt om een ander soort leider, betoogt prof. dr. Jaap van Muijen. Deze laat anderen...
Een aspirientje geven als een kind onder schooltijd ziek wordt. Op de meeste scholen liggen medicijnen klaar voor als een epileptisch kind een aanval...
Rapport commissie DON in breder perspectiefHet onlangs door de commissie Don aangeroerde vraagstuk hoe de onderwijssector zijn activiteiten structureel gefinancierd krijgt, geldt ook voor andere sectoren die (mede) met overheidsmiddelen worden...

Iedere maand

In de publicatie ‘Gebouwkosten’ worden door middel van categorisering van bouwwerken naar gebruikers en schaal (hoeveelheid vierkante meter, aantal bouwlagen) de bouwkosten voor diverse gebouwen – waaronder scholen – snel in...
De onlangs verschenen beleidsbrief over Passend onderwijs kreeg de treffende titel `Een nieuwe koers´ mee. Daarin geeft staatssecretaris Sharon Dijksma...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, woordvoerder Onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer.
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De teams van dorpsscholen Reestzicht uit Drogteropslagen en De Lindert uit Linde (...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Is het mogelijk om - bijvoorbeeld - de eindejaarsuitkering uit te ruilen met de reiskosten, om belastingvoordeel te behalen?

De Belastingdienst biedt deze mogelijkheid onder de benaming `cafetariaregeling´. Hierin wordt onderscheid gemaakt in afspraken uit de cao zelf en afspraken op bestuursniveau. Als afspraken in de (decentrale) cao worden gemaakt, dan kan iedereen van de regeling gebruik maken die onder de cao valt. Voorbeelden hiervan zijn de fietsvergoeding en vakbondscontributie.

Als op dit punt geen centrale afspraken zijn gemaakt, dan kan het bestuur zelfstandig afspraken maken met de Belastingdienst. Het bestuur moet dan de vastgestelde regeling ter beoordeling aan de Belastingdienst opsturen. Hierbij geldt dat deelname aan de regeling openstaat voor ten minste driekwart van de personeelsleden. Verder dienen de personeelsleden één keer per jaar de gelegenheid te hebben om de samenstelling van de beloning te wijzigen. De Belastingdienst keurt de regeling goed of af, maar doet geen uitspraak over de regeling als deze bepalingen bevat die in strijd zijn met wettelijke bepalingen waarvan niet afgeweken mag worden. Bijvoorbeeld uit de Wet op het minimumloon of het Burgerlijk Wetboek. Het doel van de cafetariaregeling is tweeledig:

  • Het personeelslid kan de arbeidsvoorwaarden beter afstemmen op zijn persoonlijke behoeften;
  • Het personeelslid kan beter gebruik maken van de fiscale mogelijkheden.

Een nadeel kan zijn dat uitkeringen en verstrekkingen, waarvan de hoogte wordt bepaald door het loon in geld, lager worden. Bijvoorbeeld bij de pensioengrondslag, vakantiegeld en doorbetaald loon bij ziekte. Ter illustratie een voorbeeld: een personeelslid heeft recht op een dertiende maand in december. Hij (of zij) krijgt een reiskostenvergoeding van EUR 0,12 per kilometer voor woonwerkverkeer. Hij reist op jaarbasis 4.000 kilometer tussen woning en werk. De fiscale toegestane vergoeding is 4.000 x EUR 0,19 = EUR 760, maar hij krijgt van het bevoegd gezag een vergoeding van slechts  EUR 480. Het verschil, EUR 280, wil de betrokkene als aanvullende vergoeding voor het woonwerkverkeer. Dan dient een schriftelijke verklaring ten grondslag te liggen aan het feit dat hij voor genoemd bedrag (dus gedeeltelijk) afziet van de dertiende maand. Het bedrag wordt dus verrekend met de dertiende maand. De aanvullende vergoeding is vrijgesteld.

 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.