Home » Vereniging » Belangenbehartiging
belangenbehartiging.png

Belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijkse werk tegenkomt. Ook hebben leden recht op juridische hulp, in geval van een arbeidsrechtelijk conflict.

AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Juridische ondersteuning
Leden van de AVS kunnen aanspraak maken op juridische advisering en ondersteuning, tot en met het voeren van gerechtelijke procedures, bij problemen met betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer.

Collectieve belangenbehartiging
De AVS behartigt de collectieve belangen tijdens CAO-onderhandelingen en in andere (politieke) overlegsituaties. Ook beïnvloedt de AVS de Europese onderwijspolitiek.

CAO-onderhandelingen
De AVS is één van de partijen aan de kant van de werknemers die afspraken maken over de (secundaire) arbeidsvoorwaarden met de besturenorganisaties. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAO-PO.

Van de overlegtafel
De AVS vertegenwoordigt schoolleiders in veel overlegstructuren voor het basis- en speciaal onderwijs. Hoe zit het met al die overlegstructuren voor basis- en speciaal onderwijs, en wat is de rol van de AVS daar?

AVS Helpdesk

Individuele belangenbehartiging

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Veel gestelde vragen
Bekijk de veel gestelde vragen aan de AVS-Helpdesk.

Vraag van de maand
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bel 030 - 2361010
U kunt de Helpdesk ook per e-mail bereiken, helpdesk@avs.nl

Bereikbaarheid tijdens de coronacrisis
Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar! Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl
Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd telefonisch. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt.

Telefonische bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag
13.00 – 16.30 uur.
 
Dinsdag tot en met vrijdag
9.30 – 16.30 uur.

De Helpdesk is gesloten op de volgende dagen:

  • Goede Vrijdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Dag na Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag
  • Zomervakantie 

Bij de AVS Helpdesk kunt u ook terecht als u een second opinion wilt op uw beleidsstukken, voor een functiewaarderingsadvies, een juridische check op uw toelatingsbeleid of andere beleidsdocumenten of wanneer u advies wilt over de bestuurlijke vormgeving en de verdeling van taken en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en management. Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.
 De AVS Helpdesk ondersteunt leden met rechtspositionele en onderwijskundige adviezen over onder andere de volgende zaken:

• Onderwijsbeleid en zorgverbreding;
• Kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling;
• Speciale leerlingenzorg;
• Eigen rechtspositie en bevoegdheden;
• Arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, medezeggenschap;
• Wet- en regelgeving;
• Huisvesting, bekostiging en formatie;
• Salaris, uitkeringen, seniorenregelingen en pensioen;
• Landelijk beleid;
• Functiebouwwerk en functiewaardering;
• Cursussen, training en begeleiding.De medewerkers van de AVS Helpdesk:

(Helpdesk-)Adviseur
Harry van Soest is gespecialiseerd in: arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, stichting en instandhouding van scholen, materiële instandhouding, Europese aanbesteding, medezeggenschap, huisvesting en sociale zekerheid.
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
E-mailadres: helpdesk@avs.nl
(Helpdesk-)Adviseur
Jan Stuijver heeft een ruime ervaring als leerkracht, directeur, clusterdirecteur en algemeen directeur in het primair onderwijs. Hij volgde tijdens zijn loopbaan verschillende opleidingen, zoals doctoraal Onderwijswetenschappen (orthopedagogiek),...
Telefoonnummer: 030-2361010
E-mailadres: helpdesk@avs.nl
(Helpdesk-)Adviseur
Vanaf 1 januari 2019 heeft Paul de functie van adviseur Internationalisering. Hij organiseert en verzorgt de studiereizen samen met Marina Vijlbrief. Paul heeft ruime management ervaring binnen het onderwijs. (PO, MBO, ROC). Binnen het PO heeft hij...
Telefoonnummer: 030-2361010
E-mailadres: helpdesk@avs.nl
(Helpdesk-)Adviseur
Behalve groepsleerkracht en directeur basisonderwijs was hij onder andere senior trainer/ adviseur bij verschillende onderwijsadviesbureaus. Daarnaast volgde hij een aantal masters (onder andere Educational Leadership en Business Administration) en...
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
E-mailadres: helpdesk@avs.nl

Juridische diensten

Juridische ondersteuning

Leden van de AVS kunnen conform de ‘voorwaarden juridische dienstverlening’ aanspraak maken op juridische ondersteuning, tot en met het voeren van gerechtelijke procedures, bij problemen met betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer (lid van het schoolmanagementteam). Te denken valt dan aan situaties van herplaatsing, conflicten, schorsing en dreigend ontslag.
De te volgen procedure in een dergelijk geval is aanmelding bij de helpdesk van de AVS, die dan daar waar nodig doorverwijst naar de juridische afdeling.
U heeft recht op ondersteuning als u lid bent van de AVS en de problematiek niet binnen drie maanden na de ingangsdatum van het lidmaatschap is ontstaan. U heeft dus geen recht op ondersteuning voor zaken die al ontstaan zijn voor het lidmaatschap of zaken die ontstaan zijn binnen drie maanden na ingang van het lidmaatschap. Bij aanmelding als lid met terugwerkende kracht wordt de aanmeldingsdatum als uitgangspunt genomen.

De medewerkers van de juridische ondersteuning:
 

Dieuwke van Putten- de Waard

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Leonie Oude Essink

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Ritsert Haitsma

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
CAO-onderhandelingen

Cao-onderhandelingen

Collectieve belangenbehartiging
De AVS is één van de partijen aan de kant van de werknemers die afspraken maken over de (secundaire) arbeidsvoorwaarden met de besturenorganisaties. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAO-PO.

Onderwijs-CAO

De primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de salarisontwikkeling, de eindejaarsuitkering, de sociale zekerheid, arbeidsduur en budgettaire afspraken over personeelsbeleid worden neergelegd in de sector-CAO, de Cao onderwijs. Het overleg hierover vindt plaats tussen de minister van Onderwijs en de vakorganisaties. Ook de AVS neemt aan dit overleg deel.

Voor ons is steeds van groot belang of de te maken afspraken recht doen aan de (salaris)positie van het managment en de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.

CAO-PO

De CAO Primair onderwijs (CAO-PO) is een verzameling afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden en de kaders van het personeelsbeleid in het primair onderwijs. Deze afspraken zijn het resultaat van overleg tussen de besturenorganisaties en de vakorganisaties.

In dit overleg maakt de AVS deel uit van de werknemersdelegatie. Dankzij de afspraken in deze zogenaamde decentrale CAO hoeft het bevoegd gezag niet apart met de bonden te overleggen over hun personeelsbeleid. Zij kunnen verdere afspraken met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad regelen. Alleen als het bevoegd gezag wil afwijken van de CAO-PO moet het een decentraal georganiseerd overleg (DGO) met de vakcentrales afspreken.

Zie ook het dossier: CAO PO 2018-2019

Van de overlegtafel

Van de overlegtafel

Collectieve belangenbehartiging

De AVS vertegenwoordigt schoolleiders in veel overlegstructuren voor het basis- en speciaal onderwijs. Hoe zit het met al die overlegstructuren voor basis- en speciaal onderwijs, en wat is de rol van de AVS daar?Hieronder geven we u een overzicht van de overlegsituaties waar de AVS, haar belangenbehartiging, als vertegenwoordiging van schoolleiders, uitoefent.

Bestuur en management

Als we de vraag zouden stellen wat de belangrijkste functie is voor een groot zeeschip, zou u dan meteen ‘de ontwerper’ als antwoord geven? En toch is de bestuurder van een educatieve instelling vooral belangrijk als ontwerper en minder als degene die het stuur in handen heeft. Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen...

Bestuurlijke schaalvergroting, meer autonomie, de-regulering en invoering van lumpsumbekostiging; het zijn allemaal ontwikkelingen die zorgen voor een veranderende verhouding en verdeling van taken en bevoegdheden tussen – zoals we dat nu nog noemen - : bestuur en management.

Zo zien we dat niet alleen het bevoegd gezag bestuurt., ook de...

Financiën

Fusies zijn bijna altijd het gevolg van krimp. Een keuze voor een scholenfusie kan te maken hebben met dreigende opheffing van een school. Bij bestuurlijke fusies wordt het financiële draagvlak groter en kunnen risico’s gespreid worden.

Onderwijsinstellingen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar 1 budget voor materiële en personele kosten: de lumpsum. Ze bepalen zelf hoe ze het besteden. Het Rijk ondersteunt de instellingen om hun financiële deskundigheid te vergroten. Zo kunnen zij het geld zo optimaal mogelijk voor het onderwijs inzetten. De Inspectie van het Onderwijs houdt...

Onderwijs en leerlingzorg

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doen zij onder andere door op de scholen een onderzoek te houden.

De...

Om kinderen van laagopgeleide allochtone en autochtone ouders goed onderwijs te bieden, moeten scholen zich extra inspannen. Zij krijgen daarvoor extra budget.

Het onderwijsachterstandenbeleid is neergelegd in landelijke wet- en regelgeving. Het Rijk, de gemeenten, de scholen en welzijns- en andere organisaties werken samen om het beleid...

Ouders worden door scholen steeds meer gezien als educatieve partners. Een goede relatie met en een grote betrokkenheid van ouders is dan ook van groot belang voor een zo optimaal mogelijk leerproces.

Ouderverenigingen staan ouders bij voor een deskundig advies (op maat), voor het behartigen van hun belangen, voor cursussen over...

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die...

De school moet leerlingen, ouders en onderwijspersoneel een plek bieden waar ze veilig zijn en waar ze zich veilig voelen. Veiligheid is meer dan de afwezigheid van geweld. Het is ook meer dan veilige speeltoestellen en een brandalarm - de fysieke veiligheid. In een veilig schoolklimaat worden veiligheidsrisico’s geminimaliseerd en incidenten...