Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Schoolplan 2011-2015


Schoolplan 2011-2015

Auteur: Theo van den Burger

Hoe luidt de inhoud van het schoolplan 2011-2015?

Door de toegenomen eigen verantwoordelijkheid van schoolorganisaties groeit het inzicht dat het schoolplan meer moet bevatten. Volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO, artikel 12) moet minimaal aan de orde komen: het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.

In de WPO staan (artikel 12) de minimumeisen waaraan het schoolplan moet voldoen:

1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk gevalhet onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen,indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onderverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor basisonderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben.

2. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij worden tevens betrokken de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is.

3. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding,bedoeld in artikel 30 van de wet.

4. Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van hetonderwijs omvat in elk geval:
a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd,
b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering vande kwaliteit nodig zijn, en
c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheidonderhoudt.

Medezeggenschap
De MR, personeel en ouders in de verschillende rollen moeten het schoolplan goedkeuren.Pas daarna stelt het bestuur het schoolplan vast en toetst de Inspectie van het Onderwijs de inhoud aan de WPO. In de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS, artikel 21) staat over de zeggenschap van de MR: “Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan en het zorgplan.”

Schoolbedrijfsplan
De AVS bepleit dat scholen hun schoolplan meer als een ‘schoolbedrijfsplan’ gaan zien. Het is een integraal meerjarig plandocument, waarin de ontwikkelingen in de maatschappij in relatie worden gebracht met de bijdrage van de onderwijsorganisatie en waarin ook de diverse beleidsterreinen in hoofdlijnen samenhangend worden beschreven. Deze benadering vermindert de planlast, omdat tal van afzonderlijke documenten kunnen vervallen of kunnen worden beschouwd als uitwerking van dit hoofddocument.

In het schoolbedrijfsplan horen dus niet alleen onderwijsbeleid (inclusief zorgbeleid, aanname- en verwijzingsbeleid), kwaliteitszorg en personeelsbeleid (inclusief formatiebeleid, waaronder de invoering van de functiemix), maar ook: huisvestings- en materieelbeleid, financieel beleid (waaronder een meerjarenbegroting in hoofdlijnen) en marketing- en communicatiebeleid.
Ook de relatie met de omgeving dient expliciet te worden beschreven. Immers, de rol van de school in het ontwikkelingspotentieel van het kind wordt voor een deel bepaald door omgevingsfactoren. Een kind leert niet alleen op school en de eisen die de samenleving aan onze (toekomstige) wereldburgers stellen, zijn ook aan verandering onderhevig. Kortom, een compact maar helder schoolbedrijfsplan zou vanuit onderstaand denkmodel kunnen worden ingericht:

Voor hulp bij het realiseren van het schoolplan 2011–2015, kunt u terecht bij de AVS, tel. 030-2361010.

Trefwoorden: Schoolplan

Verschenen in Kader Primair 4 (2010-2011)

Gepubliceerd op: 2 december 2010