Home » Dossiers » Financiën » Lumpsum

Dossier Lumpsum - Artikelen

Er zijn 205 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Rekensom voor lumpsum in primair onderwijs simpeler - 19 december 2018
Besturen in het primair onderwijs krijgen straks een vast basisbedrag per school en per leerling. Ook wordt de volledige bekostiging op kalenderjaarbasis vastgesteld en uitgekeerd. Deze maatregelen...
Primair onderwijs
Slob lanceert wetsvoorstel voor vereenvoudigde lumpsum vo-scholen - 16 augustus 2018
Minister Slob gaat voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: verbeter lumpsumbekostiging - 4 juli 2018
Het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen voor zowel de overheid als het onderwijsveld is beperkt. Dat ligt aan de complexiteit van de bekostiging en aan de verantwoording van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inning sectorale arbeidsmiddelen PO en GOVAK-middelen - 12 april 2018
In het kader van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenmiddelen door het ministerie van OCW zijn ook afspraken gemaakt over de inning van de sectorale arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs en...
Primair onderwijs
Regeling personele bekostiging 2018 – 2019 vastgesteld - 26 maart 2018
Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 gepubliceerd....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Resultaten internetconsultatie lumpsumbekostigingssystematiek gepubliceerd - 5 december 2017
De vaste commissie voor OCW heeft in de maand oktober 2017 een internetconsultatie onder belanghebbenden in het onderwijs laten uitvoeren. Hierop zijn in totaal 124 reacties ontvangen. De staf van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Commissie OCW wil input over lumpsumbekostigingssystematiek - 3 oktober 2017
De Kamerleden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen een breder en dieper inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de lumpsumbekostigingssystematiek in met name het primair en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bekostiging primair onderwijs alleen voldoende voor wettelijke minimumeisen - 1 september 2017
 De bekostiging van het primair onderwijs is op dit moment alleen voldoende om aan de wettelijke minimumeisen te voldoen, maar niet om aan de aanvullende doelstellingen vanuit de politiek, het...
Primair onderwijs
Oproep aan Tweede Kamer voor parlementair onderzoek bekostiging basisonderwijs - 15 mei 2017
Momenteel laait de maatschappelijke en politieke discussie op over de vraag of er voldoende geld naar het onderwijs gaat en waaraan het geld (de lumpsum) wordt besteed. De PO-Raad roept daarom de...
Primair onderwijs
Onderwijsraad vraagt mee te denken over financiering onderwijskwaliteit - 15 mei 2017
De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd om een advies uit te brengen over de bekostiging van en de sturing op kwaliteit in het onderwijs. De raad richt zich in dit advies op het primair...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Lumpsumfinanciering voldoet nog in Nederlandse onderwijs - 12 mei 2016
De lumpsumfinanciering past voldoende bij het Nederlandse onderwijsstelsel, dat internationaal gezien bovengemiddeld goed presteert met gemiddelde uitgaven. Dat schrijven minister Bussemaker en...
Primair onderwijs
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30 oktober 2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Scenariomodel PO geactualiseerd - 6 maart 2014
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en...
Primair onderwijs
Extra geld voor ondersteuning in de klas - 4 maart 2014
Het kabinet gaat inzetten op meer en betere handen in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regels jaarverslaglegging gewijzigd - 15 januari 2014
De Regeling jaarverslaglegging is voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs gewijzigd. De wijziging heeft als doel de bestuurskracht te versterken. In het jaarverslag rapporteert het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013 - 4 december 2013
In het Begrotingsakkoord 2014 dat het kabinet met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP heeft gemaakt, is in 2013 sprake van een incidentele toevoeging aan de lumpsum van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra middelen voor jonge leerkrachten - 29 oktober 2013
Ter uitvoering van één van de afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord: ‘De route naar geweldig onderwijs’ stelt staatssecretaris Sander Dekker een bedrag van € 150...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bedragen gemiddelde personeelslast VO aangepast - 24 oktober 2013
De gemiddelde personeelslast (gpl)-bedragen van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 en 2013 (Staatscourant 9 oktober...
Voortgezet onderwijs
Regeling personele bekostiging po 2013/2014 aangepast - 22 oktober 2013
De bedragen van de personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2013/2014 zijn bijgesteld en de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2013/2014...
Primair onderwijs
Scenariomodel Primair Onderwijs online beschikbaar - 23 september 2013
Voortaan kunnen scholen gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Het prognosemodel voor onder andere leerlingenaantallen is verrijkt met nieuwe functionaliteiten en het...
Primair onderwijs
Concept- onderwijsprotocol OCW 2013 beschikbaar - 9 augustus 2013
De conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs.  Het protocol geeft een toelichting op het te hanteren...
Primair onderwijs
Wijziging financieel beleid - 5 augustus 2013
Op grond van de evaluatie van de acties naar aanleiding van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft minister Bussemaker van OCW een beleidsreactie gegeven. Daaruit komt naar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geen btw op lessen in muziek en dans op basisschool - 5 augustus 2013
Het verstrekken van lessen in muziek, dans, drama en beeldende kunsten aan personen onder de 21 jaar wordt beschouwd als algemeen vormend onderwijs voor kinderen en jongeren en is daarom vrijgesteld...
Primair onderwijs
Schoolkostenmonitor vo en mbo - 5 augustus 2013
De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, heeft bij brief van 12 juli 2013 het rapport “Schoolkostenmonitor vo en mbo. Meting 2012 – 2013” aan de Tweede Kamer aangeboden. Het...
Voortgezet onderwijs
Algemene Rekenkamer verricht onderzoek kosten VO - 5 augustus 2013
De Algemene Rekenkamer heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het “Verzoekonderzoek bekostiging Voortgezet onderwijs” van de staatssecretaris van OCW. In de brief wordt...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Lumpsum - Documenten

Er zijn 113 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Budget materieel (Londo 2018 voor basisschool)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding
16 februari 2018
Jaarverslag aanpassing 2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum
15 januari 2014
bekostiging VO 2013 - 2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum
24 oktober 2013
extra geld AZC-scholen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Politiek, Lumpsum
24 juli 2013
Bekostiging 2013 PO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Lumpsum
14 juni 2013
Regeling prestatiebox 2012 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Lumpsum
14 juni 2013
Toezicht nieuwe scholen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Huisvesting, Lumpsum
28 februari 2013
Verscherpt toezicht nieuwe scholen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Huisvesting, Lumpsum
28 februari 2013
prestatiebox VO 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum
8 januari 2013
Bekostiging 2011 2012 definitief okt 12.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Bekostiging personeel, Bekostiging van het PO
3 oktober 2012

Pagina's

Dossier Lumpsum - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Lumpsum - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
In de lumpsum zit voor iedere school een bedrag voor Administratie, Beheer en Bestuur. Waar dienen deze middelen die scholen krijgen precies voor?
Primair onderwijs

Dossier Lumpsum - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Lumpsum - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema