Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 435 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Aanvraag subsidie wegwerken achterstanden mogelijk - 4-6-2020
Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen tussen 2 juni en 21 juni subsidie aanvragen voor programma's om corona-...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, corona-virus, Onderwijsachterstanden
Voorjaarsnota: 481 miljoen euro voor onderwijs - 29-4-2020
Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Daarvan gaat circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen naar een financiële tegenvaller die was ontstaan door hogere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarentekort, voorjaarsbegroting
Leraren kunnen weer een LOF-aanvraag doen - 26-3-2020
Leraren uit het po, vo en mbo kunnen in 2020 weer een subsidieaanvraag indienen bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF), het fonds voor en door leraren. Via LOF kunnen ze een innovatief idee in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Leraren ontwikkel fonds
Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO 2019 - 2020 naar beneden bijgesteld - 9-10-2019
Minister Slob heeft de subsidieplafond Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs voor het schooljaar 2019 – 2020 naar beneden bijgesteld tot € 2,5...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Fiscus vraagt scholen ten onrechte btw - 10-7-2019
Scholen hoeven minder vaak btw te betalen dan de Belastingdienst wil. Schoolbesturen kunnen een ‘fiscale eenheid’ vormen met bedrijven waar zij administratieve of andere ondersteunende...
Primair onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum (IKC), Belastingen
Wijziging Regeling bekostiging bij fusie en vervallen regeling vaststelling impulsgebieden - 6-6-2019
Op 24 mei 2019 heeft minister Slob van Onderwijs twee wijzigingen gepubliceerd, namelijk: 1. Het verlengen van de bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Fusie
Voorjaarsbegroting getuigt van gebrek aan onderwijsvisie - 28-5-2019
Geen extra investeringen in het primair onderwijs, noch voor schoolleiders noch voor onderwijsondersteuners, dat blijkt uit de Voorjaarsbegroting die 27 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd. De AVS...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: voorjaarsbegroting
15 mei: themabijeenkomst Geldstromen door de school - 26-4-2019
De bekostiging binnen het onderwijs is een belangrijk thema. Niet alleen over de geldstromen in het primair onderwijs, maar ook de (mede)zeggenschap hierover. Rondom dit thema verzorgt Ouders &...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën, Bekostiging van het PO, Bekostiging personeel
Subsidieregeling curriculumontwikkeling PO en VO verlengd - 27-2-2019
De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het vervangen van een leraar of schoolleider op grond van de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo, wordt verlengd tot...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Curriculum, Subsidieregelingen, Curriculum.nu
Aanvraag subsidie voor regionale aanpak lerarentekort - 16-1-2019
Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen vanaf 15 januari subsidie aanvragen voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de regio. Regioadviseurs van Arbeidsmarktplatform PO en Voion...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Lerarentekort, Subsidieregelingen
Rekensom voor lumpsum in primair onderwijs simpeler - 19-12-2018
Besturen in het primair onderwijs krijgen straks een vast basisbedrag per school en per leerling. Ook wordt de volledige bekostiging op kalenderjaarbasis vastgesteld en uitgekeerd. Deze maatregelen...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Subsidie voor onderwijsassistent die leraar wil worden - 5-12-2018
Schoolbesturen kunnen subsidie ontvangen als een onderwijsassistent een opleiding tot leerkracht wil volgen. Er is per onderwijsassistent € 5.000,- per jaar beschikbaar voor maximaal vier jaar....
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Een stap dichter bij samenwerken in kindcentra - 1-12-2018
Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken, moeten soms btw afdragen over hun prestaties aan elkaar. Er zijn mogelijkheden om die btw-druk te verlagen of voorkomen. Maar...
Primair onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum (IKC), Belastingen
Subsidie korte scholingstrajecten vo verlengd - 26-11-2018
De subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs, voor leraren die een passende bevoegdheid willen halen voor het vo, wordt verlengd. Leraren die een kort scholingstraject willen volgen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Overgang PO-VO
Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po ook in 2018 – 2019 van toepassing - 20-9-2018
De Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs is ook voor het schooljaar 2018 – 2019 van toepassing. Minister Slob van Onderwijs heeft het...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Vervangingsbeleid
Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen - 30-8-2018
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage, Scholenpanel
Leraren met goed initiatief kunnen LOF-aanvraag doen - 28-8-2018
Leraren uit het po, so en vo met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren, kunnen een aanvraag bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF) indienen om in aanmerking te komen voor subsidie en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Onderwijsvernieuwing, Leraren ontwikkel fonds
Slob lanceert wetsvoorstel voor vereenvoudigde lumpsum vo-scholen - 16-8-2018
Minister Slob gaat voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Onderwijsraad: verbeter lumpsumbekostiging - 4-7-2018
Het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen voor zowel de overheid als het onderwijsveld is beperkt. Dat ligt aan de complexiteit van de bekostiging en aan de verantwoording van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bedrijfsvoering en financiën
Website geeft inzicht in besteding financiën schoolbesturen - 16-5-2018
OCW heeft op een speciale website de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen gezet. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad makkelijker maken om in gesprek...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Financiën, Bedrijfsvoering en financiën
Kabinet schaft fusietoets af - 20-4-2018
Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusietoets, Fusie
Inning sectorale arbeidsmiddelen PO en GOVAK-middelen - 12-4-2018
In het kader van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenmiddelen door het ministerie van OCW zijn ook afspraken gemaakt over de inning van de sectorale arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs en...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Regeling personele bekostiging 2018 – 2019 vastgesteld - 26-3-2018
Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 gepubliceerd....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën, Lumpsum
Beter zicht op besteding middelen door samenwerkingsverbanden - 9-3-2018
Het zicht op de besteding van de middelen voor Passend onderwijs is niet altijd optimaal. Om dit te verbeteren werd voorjaar 2017 een speciale, brede werkgroep ingericht met onder meer samenwerkings...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Verantwoording
Leerlingen niet de dupe van vrijwillige ouderbijdrage - 7-3-2018
Minister Slob van Onderwijs wil dat leerlingen niet langer door scholen worden buitengesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. “Het is onacceptabel. Elk kind moet mee...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage

Pagina's

Financiën - Documenten

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Fusietoets, Fusie
Bijlage bij: Kabinet schaft fusietoets af
Dossier: Subsidieregelingen, Zomer- en lentescholen
Bijlage bij: Wijziging subsidieregeling lente- en zomerscholen vo 2017
Dossier: Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014

Pagina's

Financiën - Veelgestelde vragen

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Financiën
30 maart 2020
Primair onderwijs
Dossier: Financiën
30 maart 2020
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
7 augustus 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Sponsoring
6 juni 2019
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
9 maart 2019
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
24 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Financiën
24 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
24 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Eigen bedrijf
15 februari 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
27 juni 2013
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Fusie, Huisvesting
21 juni 2012
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
15 mei 2012
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
13 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
13 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
13 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
13 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
13 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
13 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
13 augustus 2009

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Begroten met beleid, de basis
(16 september 2020)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management