Dossier Bestuur - Artikelen

Er zijn 40 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Van coördinerend docent tot budgethouder - 27 september 2019
In het vo hebben team- of afdelingsleiders een soortgelijke rol als schoolleiders in het po. Ook zij maken het onderwijskundige en personele beleid, vanuit een middenpositie tussen directie en...
Primair onderwijs
Goede bestuurders, slechte bestuurders - 27 september 2019
Een persoonlijke klik met je bestuurder is niet noodzakelijk, vertrouwen en ruggensteun wel. Dat blijkt uit de ervaringen van drie schoolleiders die Kader Primair sprak. ‘Als dat vertrouwen er...
Primair onderwijs
Rolvast en continu in dialoog: recept vo or goed onderwijs - 27 september 2019
Als de schoolleider, bestuurder en toezichthouder hun rollen goed op elkaar afstemmen, helpt dat de onderwijskwaliteit enorm vooruit. Mits de schoolleider als spil tussen team en bestuur voldoende...
Primair onderwijs
Nieuw: Verkiezing beste schoolleider en bestuurder van Nederland - 17 augustus 2016
Op donderdag 24 november vindt voor het eerst de uitreiking van de beste schoolleider en bestuurder in het Nederlandse onderwijs plaats. Tegelijkertijd met deze uitreiking op de Erasmus Universiteit...
Primair onderwijs
‘Spierballenbestuur’ niet altijd effectief - 9 april 2016
Bestuurders die van hun scholen een bestuurlijke gemeenschap weten te maken zijn effectiever dan ‘spierballenbestuurders’. Dat is een van de conclusies uit Tias-onderzoek naar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inhoudelijke ondersteuning bestuur aan schoolleiders essentieel voor onderwijskwaliteit - 18 december 2015
Bestuurders die mensen verbinden en hen inhoudelijk op één lijn weten te krijgen, kunnen adequater sturen op de onderwijskwaliteit van scholen. Het ondersteunen van schooldirecteuren is...
Primair onderwijs
Arbeidsmarktplatform PO zoekt klankbordgroepleden - 1 juni 2015
Schoolleiders en bestuurders die willen meedenken over actuele arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs kunnen zich aanmelden voor een klankbordgroep. De eerste bijeenkomsten, ook voor niet...
Primair onderwijs
8 juni: Dag van het onderwijsbestuur - 1 juni 2015
Het besturen van een onderwijsinstelling vraagt om een open blik. Een open blik naar buiten en een open blik naar binnen, naar de eigen organisatie. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt dagelijks...
Primair onderwijs
Monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd - 9 maart 2015
De monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs is onlangs door de PO-Raad geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, onderzoeken hoe het...
Primair onderwijs
Invulling geven aan stakeholderbeleid - 5 maart 2015
Het is alweer even geleden dat scholen bastions waren waarbij het voor ouders en andere partners moeilijk was om er binnen te dringen. Voor het onderwijs wordt het steeds belangrijker om te benoemen...
Primair onderwijs
Uit de bestuurlijke comfortzone - 6 februari 2015
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch beleidsplan. Dat is de vernieuwende, effectieve aanpak van Stichting OPO Wolderwijs...
Primair onderwijs
Bevlogenheid werkt - 9 januari 2015
Goed onderwijsbestuur en de relatie met onderwijskwaliteit, de cruciale rol van de schoolleider; onderwerpen die in deze rubriek regelmatig aan de orde komen. In het Jaarwerkplan 2015 van de...
Primair onderwijs
Topinkomens (semi)publieke sector omlaag - 5 januari 2015
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd - 17 december 2014
Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Raad van toezicht en bestuur: strategische partners - 31 oktober 2014
De nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs – ‘Stevig toezicht voor goed onderwijsbestuur’ – werd medio september gepresenteerd tijdens het congres van het Nationaal Register....
Primair onderwijs
​Ondertekening CAO Bestuurders op 3 oktober - 14 oktober 2014
De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging Primair Onderwijs (BvPO) zijn een nieuwe cao overeengekomen voor bestuurders in het primair onderwijs. De...
Primair onderwijs
‘Bestuurders vergeten soms dat ze ook werknemer zijn’ - 6 oktober 2014
De AVS is er voor de (individuele) belangenbehartiging van alle leidinggevenden in het funderend onderwijs (po en vo). Dus óók voor bestuurders en bovenschools directeuren vanuit hun...
Primair onderwijs
'Zorg dat je meestuurt' - 4 oktober 2014
“Schoolleiders worden ‘gesandwicht’ tussen bestuur en zelfsturende teams”, zegt bijzonder hoogleraar Onderwijsbestuur Edith Hooge, die het beroep ziet...
Primair onderwijs
Afrekenen op resultaten mag, de weg ernaar toe bepalen niet - 4 oktober 2014
Staat de relatie bestuurder-schoolleider onder druk nu het onderwijs steeds meer wordt afgerekend op resultaten? Dat hoeft niet per se. Als scholen maar voldoende vrijheid krijgen om te bepalen hoe...
Primair onderwijs
Boeiende posities - 4 oktober 2014
De governance-ontwikkeling in het funderend onderwijs tekent zich de laatste jaren steeds duidelijker af. Relatief kort geleden hadden we nog basisscholen met een schoolhoofd en middelbare...
Primair onderwijs
Misstanden en integriteit - 4 september 2014
Veel organisaties, zoals de overheid, hanteren een klokkenluidersregeling. Vreemd genoeg lijkt het alsof de sector onderwijs wat achter de ontwikkelingen aanloopt. De Vrije Universiteit Amsterdam...
Primair onderwijs
SP: ‘Vervang Raad van Toezicht door medezeggenschapsraad’ - 8 mei 2014
Schaf het hele Raad van Toezichtmodel af en geef in plaats daarvan de medezeggenschap meer bevoegdheden. Dat voorstel deed SP-Kamerlid Jasper van Dijk op 23 april in het Tweede Kamer debat over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionalisering ook voor besturen - 14 januari 2014
Professionalisering voor leraren en schoolleiders staat hoog op de agenda. Er zijn afspraken gemaakt over registratie en er zijn bekwaamheidseisen geformuleerd. Ook in het overleg over de nieuwe CAO...
Primair onderwijs
Een lastig gesprek: besturen en toezicht houden in de semipublieke sector - 1 november 2013
Misstanden in de semipublieke sector, waaronder onderwijs, spelen meestal op het gebied van bestuur en toezicht houden. Dit leidde in mei 2013 tot het instellen van de commissie Maatschappelijk...
Primair onderwijs
AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’ - 22 november 2012
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Bestuur - Documenten

Er zijn 8 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief-CAO-Bestuurders-PO-2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Bestuur
14 oktober 2014
CAO voor bestuurders en leidinggevenden in het Primair onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
22 november 2012
Eindrapportage monitor goed bestuur in het primair onderwijs 2010-2011
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verhouding bestuur en management, Bestuur
30 september 2012
Onderzoeksrapportage professionalisering 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Bestuur, Scholenpanel
16 april 2012
Onderzoeksrapportage bestuurlijke verhoudingen - 9 dec 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Bestuur, Scholenpanel
16 april 2012
brief minister over financien 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
17 mei 2011
Naar een nieuw bestuursmodel.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verhouding bestuur en management, Bestuur
19 juli 2005

Dossier Bestuur - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Bestuur - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Bestuur - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(8 oktober 2020)
Leergang - Primair onderwijs

Dossier Bestuur - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema