Home » Artikelen » Voorzieningen en maatregelen onderwijs aan asielzoekers
’Uitvoering grotendeels binnen bestaande infrastructuur’

Voorzieningen en maatregelen onderwijs aan asielzoekers

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stuurden de Tweede Kamer onlangs een overzicht van bestaande voorzieningen en de maatregelen die zij nemen om de opvang van asielzoekers vanuit het onderwijs te accommoderen.
 
Op grond van internationale verdragen hebben vluchtelingen tot 18 jaar, ongeacht hun verblijfsstatus, recht op een passende plek in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Over de taakverdeling schrijven Dekker en Bussemaker: “Onderwijsinstellingen zorgen voor een aanbod dat geschikt is voor anderstaligen. Gemeenten dragen hiernaast zorg voor de beschikbaarheid van leslocaties in het po en vo voor asielzoekers en hebben de wettelijke taak om een aanbod te doen van vroeg- en voorschoolse educatie, zodat asielzoekers met een taalachterstand snel de Nederlandse taal kunnen leren. Het Rijk biedt, samen met de sectorraden, scholen en gemeenten de ondersteuning die ze nodig hebben.”

Maatregelen

De maatregelen die de minister en staatssecretaris beschrijven liggen op het gebied van maatwerkfinanciering, doorstroom vanuit internationale schakelklassen, ondersteuningsprogramma’s, ondersteuning voor leraren NT2-onderwijs, lesmethoden NT2 en expertisebevordering als het gaat om omgaan met (oorlogs)trauma’s. “Deze kunnen grotendeels worden uitgevoerd binnen de bestaande infrastructuur. Voor 2015 wordt het budgettaire effect geschat op enkele miljoenen. Dit wordt ingepast in de OCW-begroting.” Een greep uit de genoemde maatregelen:

  • Bij de Regeling nieuwkomers vo wordt een tweede peildatum van 1 april ingevoerd, zodat scholen die onderwijs aan nieuwkomers bieden eerder een deel van de aanvullende bekostiging ontvangen.
  • De sectororganisaties po en vo en het LOWAN worden extra toegerust om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het inrichten van het onderwijs voor asielzoekers en vergunninghouders. Inmiddels zijn scholen die ervaring hebben met het bieden van onderwijs aan deze doelgroep begonnen om nieuwe onderwijslocaties te ‘adopteren’ en hen bij te staan. Daarnaast krijgt elke nieuwe school die onderwijs verzorgt voor asielzoekers en vergunninghouders, begeleiding bij het opzetten van het NT2-onderwijs en is een helpdesk voor scholen ingericht om vragen te beantwoorden.
  • Meer pabo-gediplomeerden met bijscholing en een ontheffing komen in aanmerking om bevoegd les te geven aan nieuwkomers in het vo.
  • Alle nieuwe scholen die onderwijs aan asielzoekers en vergunninghouders geven, ontvangen via de sectororganisaties po en vo en het LOWAN een ‘leskist’. Bestaande methodes worden geactualiseerd en korte bijscholingscursussen voor leraren zijn in ontwikkeling.
  • De Augeo Foundation verspreidt vanaf december 2015 gratis cursusmaterialen voor leraren om de veerkracht en het herstel van kinderen te bevorderen en om te gaan met symptomen van traumatische stress.

De instroom van asielzoekers doet een groot beroep op de capaciteit, flexibiliteit en creativiteit van gemeenten, scholen, leraren en andere betrokkenen. Bussemaker en Dekker realiseren zich dat de ontwikkelingen in de instroom van asielzoekers onvoorspelbaar zijn en dat ze adequaat moeten kunnen reageren op actuele ontwikkelingen en signalen uit het veld. Het is hun prioriteit, zo staat in de brief, dat asielzoekerskinderen zo kort mogelijk wachten op een geschikte onderwijsplek. “Dat vraagt om een inzet waarbij we iedereen nodig hebben. Daartoe zullen we de voortgang van onze aanpak monitoren, creatieve oplossingen uit het veld blijven ondersteunen en snel inspelen op eventuele knelpunten.”

De AVS maakt deel uit maakt van het landelijke regieteam dat aan oplossingen werkt om vluchtelingenkinderen een goede plek te geven. Schoolleiders kunnen bij de AVS Helpdesk terecht met vragen of hun input geven voor aan de regietafel, tel. 030-2361010, helpdesk@avs.nl

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 oktober 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)