Home » Artikelen » Ruimte voor hoger salaris in het onderwijs

Ruimte voor hoger salaris in het onderwijs

Vanmorgen heeft het ministerie het bedrag bekendgemaakt dat het kabinet uittrekt voor de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. In totaal is er structureel 285 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hogere salarissen. De AVS wil met de andere sociale partners rond de tafel om afspraken te maken over de besteding in het kader van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Een goede belangenbehartiging van schoolleiders staat hierin bij de AVS voorop.
 
De berichtgeving heeft op diverse niveaus vandaag tot verwarring geleid. Na een check van de AVS tot op het hoogste niveau van het departement is bevestigd dat de genoemde 285 miljoen de bestaande referentieruimte (het budget voor de arbeidsvoorwaarden) betreft. In de eerdere cao-onderhandelingen is de hoogte van deze referentieruimte niet als zodanig bekend gemaakt.
 
In een voortgangsrapportage hebben minister Slob en minister Van Engelshoven geschreven over de aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs aan de Tweede Kamer. Hierin staan de ruimte voor loonsverhoging genoemd, geld voor zij-instromers en geld voor aanpak regionale tekorten. De budgetten kunnen gebruikt worden voor schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel en leraren. De minister doet een dringende oproep op de sociale partners om weer rond de tafel te gaan. De onderhandelaars van de AVS willen als voorheen met de andere sociale partners in gesprek gaan om te komen tot een eerlijk salaris voor schoolleiders.
 
Actie schoolleiders blijft van belang
Met de huidige financiële ruimte wil de AVS het gesprek met de andere sociale partners voortzetten en afspraken maken over de besteding van de loonruimte in het kader van arbeidsvoorwaarden. Het beschikbare geld voor arbeidsvoorwaarden in het onderwijs en de oproep van de minister om de financiële middelen nog dit jaar in te zetten, sluit aan bij de actielijn van de AVS. We zetten ons ervoor in dat de loonruimte, die in oktober wordt uitgekeerd, zo snel mogelijk wordt ingezet, waarmee wordt voorkomen dat deze terecht komt in de reserves van schoolbesturen.
 
De afgelopen maanden hebben we samen met onze leden gesprekken en actie gevoerd, onder de noemer #schoolleidergezocht. Via een e-mailbombardement riepen honderden schoolleiders de minister op om extra geld voor de arbeidsvoorwaarden, het in gesprek gaan met schoolleiders over een toekomstagenda en een noodpakket om de salarissen tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gelijk te trekken.
 
Het bekend worden van het bedrag van de referentieruimte zien wij als een goede aanleiding om verder te praten over het vaststellen van een cao. “Daarnaast blijven extra investeringen in het onderwijs nodig. Naast de bestaande loonruimte is er extra geld nodig, ook om de salariskloof met andere sectoren te dichten”, aldus Petra van Haren van de AVS. De AVS ziet dat er beweging is die aansluit bij onze inzet en actie en herhaalt de oproep aan de sociale partners om te komen tot een cao. De belangen van de schoolleiders staan hierin voorop.

actiebanner #schoolleidergezocht

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 september 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020