Home » Artikelen » Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs
Beleidscommissie onderwijs

Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs

De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen zijn voorgelegd aan het AVS-bestuur. Ook zijn verschillende nieuwe leden verwelkomd.

Van belang voor de directeuren in het po en vo is dat het denken over Onderwijs2032 in de school gaandeweg plaatsvindt en dat de thema’s die aangereikt worden een houvast vormen voor gesprekken in de school en met ouders.

Sociale veiligheid en meldcode
De AVS, PO-Raad, VO-raad, kinderopvang- en ouderorganisaties hebben zich verbonden aan de Beweging tegen Kindermishandeling. Alle aangesloten partijen zullen vanuit de beweging dit onderwerp geregeld onder de aandacht brengen. De meldcode wordt in het onderwijs nog niet optimaal gebruikt, terwijl het in de WPO als wettelijke bepaling is opgenomen. Staatssecretaris Van Rijn is bezig met aanpassingen van het beleid. De commissieleden herkennen deze constatering niet echt, maar zien wel dat het reageren door alle opeenvolgende ketenpartners nog stroef verloopt en dat signalen onvoldoende worden opgepakt. Dat behoeft meer aandacht. Het advies is om – als je dit als schooldirecteur ook constateert – dit in het eigen samenwerkingsverband indien nodig te melden en het schoolbestuur te verzoeken dit bespreekbaar te maken aan de juiste overlegtafels.

Passend onderwijs
De commissieleden zijn overwegend positief over de ontwikkelingen in het eigen samenwerkingsverband. Er zijn mooie voorbeelden van samenwerking, zoals kringen met expertteams in Leiden. Er wordt ook geconstateerd dat men veel kinderen eerder terug verwijst naar het basisonderwijs. Een van de leden (Den Bosch) wijst op de horizontale doorverwijzing, die steeds meer plaatsvindt. Het kennen van elkaars schoolondersteuningsplan (SOP) is hierbij van belang. In Deventer zijn er geregeld workshops voor leraren over thema’s binnen Passend onderwijs.

Gepubliceerd op: 5 december 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020