Home » Artikelen » Ledenraad praat over brancheorganisatie po en vo
AVS Ledenraad

Ledenraad praat over brancheorganisatie po en vo

De AVS Ledenraad kwam op 23 januari 2013 bijeen. Op de agenda stonden een aantal actuele thema’s waarover het AVS-bestuur van gedachten wilde wisselen, zoals  de vorming van een brancheorganisatie primair en voortgezet onderwijs. Ook is er gekeken naar de verdere toekomst en ontwikkeling van de AVS op de langere termijn.

De AVS stelt zich op het standpunt dat een echte brancheorganisatie voor primair en voortgezet onderwijs zich richt op de sector en aanspreekbaar is voor alle werkenden. Tot nu toe zijn zowel de PO-Raad als de VO-raad nog te veel een bestuurdersnetwerk. Beide organisaties vertegenwoordigen instellingen. De AVS is voorstander van een doorontwikkeling van de PO-Raad en VO-raad in deze richting en zal haar activiteiten nauw afstemmen met beide organisaties. De ledenraad van de AVS kan zich in deze conclusie vinden en ondersteunt de koers die daarbij wordt gevolgd.
Een ander thema was het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO-PO. Belangrijkste onderdelen daaruit zijn de afspraken rond de professionalisering van schoolleiders en de vormgeving van het schoolleidersregister. De ledenraad stemde in met het akkoord, evenals de rest van de leden, die via een ledenraadpleging om hun mening werd gevraagd.

Knellende regelgeving
Een van de werkgroepen binnen de ledenraad bracht verslag uit over haar onderzoek rond ‘knellende regelgeving’ en de stand van zaken van de functiemix. Wat betreft regelgeving werd vooral stilgestaan bij de normjaartaak, een instrument dat knellend is als het gaat om ontwikkelingen op brede scholen en IKC’s. Ook de fusietoets kwam ter tafel, alsmede de BAPO-regeling. Tijdens de komende cao-onderhandelingen staat de toekomst van de BAPO hoog op het lijstje, idem in het regeerakkoord. De tendens in de gesprekken was dat de BAPO voor parttimers discutabel is. Daarnaast zou de ‘kleine BAPO’ kunnen verdwijnen en de ‘grote BAPO’ kunnen opschuiven met de aow-leeftijd. De komende tijd zal dit op de agenda blijven. Over de functiemix constateerde de werkgroep dat vooral de te halen percentages in de praktijk erg moeilijk te realiseren zijn, omdat veel personeelsleden een hogere functie niet ambiëren.

Toekomstvisie
Tot slot heeft de ledenraad stil gestaan bij de toekomstige ontwikkeling van de AVS:
op welke ontwikkelingen in het onderwijsveld moet de AVS inspelen, welke gevolgen heeft dat voor de organisatie van de AVS (hoe moet het gebouw anders worden ingericht) en welke doelstellingen wil de AVS ten behoeve van haar leden halen en welke taken horen daarbij? Aan de ledenraad is gevraagd om de komende maanden op de toekomstvisie te reageren, zodat in het najaar een definitief besluit kan worden genomen.

De ledenraad nam afscheid van Jan Stuijver, omdat hij sinds kort in dienst is bij de AVS. Zijn plaats wordt ingenomen door René van Eijk, directeur van basisschool De Kraanvogel  in Almere.

Gepubliceerd op: 5 maart 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)