Home » Artikelen » Arbeidsmarktpositie leraren moet verbeteren om jonge leraren te behouden

Arbeidsmarktpositie leraren moet verbeteren om jonge leraren te behouden

De arbeidsmarktpositie van de jonge leraar kan en moet verbeterd worden. Zowel beroep als carrièreperspectief moeten aantrekkelijker gemaakt worden om jonge leraren te behouden. Dat stellen de vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv in een brief aan de Tweede Kamer, die op 1 december een Algemeen Overleg voert over dit onderwerp.

De verjonging in het po en vo verloopt moeizaam. Een onacceptabel aantal startende leraren verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. Redenen voor (vroegtijdig) vertrek uit het onderwijs zijn de werkdruk, elkaar opvolgende flexibele contracten en een laag salaris, aldus de bonden. De prognoses voor de instroom van de pabo en de tweedegraads lerarenopleiding zijn niet rooskleurig en de verwachting is dat het aantal beschikbare leraren de komende jaren sterker zal dalen dan het aantal leerlingen.

De aantrekkelijkheid van het beroep speelt een grote rol. Deze berust op twee pijlers: de vakinhoudelijke uitdaging en de arbeidsvoorwaarden. De vakbonden vinden dat het salaris omhoog moet, vooral in het po. Het beroep is door Passend onderwijs ook complexer geworden.

HRM-beleid schoolleiders
Ondanks dat hierin al veel stappen zijn gezet, ontbreekt op te veel scholen professioneel HRM-beleid. Hoewel de cao de mogelijkheden hiervoor biedt, worden extra begeleiding en tijd voor startende leraren onvoldoende benut. De begeleiding en ondersteuning door ervaren leraren blijft achterwege of kan onvoldoende worden ingezet.
Het beroep van schoolleider is de afgelopen jaren enorm toegenomen in complexiteit. Schoolleiders hebben een belangrijke rol bij het HRM-beleid in de school, het inrichten van professionalisering. Betere facilitering van schoolleiders is nodig om hun rol als operationeel werkgever waar te kunnen maken. Zij moeten in die rol gesteund en gefaciliteerd worden om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, stellen de bonden waaronder met name de AVS. Als werkgevers en schoolleiders het meest gunstige werkklimaat weten te realiseren, draagt dat bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep.
 
WWZ
De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft gezorgd voor een impuls waardoor meer jonge leraren een vaste baan hebben gekregen of nog kunnen krijgen. De bonden horen geluiden uit hun achterban waaruit blijkt dat besturen en schoolleiders nog worstelen met de invulling van het nieuwe vervangingsbeleid en de keuze voor de contractvormen. De expliciete afspraak in de cao primair onderwijs dat de vervanging georganiseerd wordt vanuit de gedachte vast/vast-flexibel/flexibel draagt bij aan verbetering van de arbeidsmarktpositie van jonge leraren.
 
De bonden vragen de vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer nadrukkelijk in te zetten op de realisering van de volgende maatregelen:
-      Salaris verbeteren vanwege de toegenomen complexiteit van werkzaamheden;
-      Meer vaste banen voor jonge leraren;
-      Terugdringen van werkdruk;
-      Verbeteren van doorgroeimogelijkheden binnen het funderend onderwijs;
-      Continu inzetten op professionalisering van onderwijspersoneel;
-      Schoolleiders moeten gefaciliteerd worden hun rol waar te maken;
-      Stimuleren van regionale samenwerking tussen schoolbesturen. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 november 2016

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021