Leergang Teamflow

Werken aan een gefocuste samenwerking en een positief werkklimaat

Hoe kom je op een eenvoudige, generieke en toegankelijke wijze tot een prettige en effectieve samenwerking? De leergang Teamflow kan hierbij helpen. Het is vaak lastig voor leerkrachten om naast hun hoofdtaak, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, snel en effectief in een gefocuste samenwerking ook nevenactiviteiten met elkaar op te pakken. Samenwerking kost hierdoor soms onnodig extra energie, met als gevolg een verhoogde kans op stress, burn-out, mislukte projecten en een negatieve onderlinge sfeer. In deze zesdaagse leergang leert u stapsgewijs aan het juiste samenwerkingsklimaat te werken en in korte tijd tot een gefocuste samenwerking te komen. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met FlowConcepts.

De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten van een dag waarin de deelnemers interactief meegenomen worden in het gedachtegoed over flow en teamflow, en breder de positieve organisatiepsychologie. Flow en teamflow worden tastbaar, toegankelijk en toepasbaar gemaakt aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en reflectie op eigen flowervaringen in het werk en daarbuiten. We plaatsen de teamflow-theorie tevens in het breder perspectief van team- en organisatieontwikkeling, met bestaande theorieën en modellen bieden we zo een overzicht. In de leergang Teamflow leren schoolleiders hoe ze zelfstandig het teamflow-model kunnen implementeren binnen de eigen organisatie.

De centrale leervraag van deze leergang luidt:
Hoe kunnen schoolleiders ervoor zorgdragen dat de medewerkers in de organisatie in korte tijd met elkaar tot een gefocuste samenwerking komen in (wisselende) teams, met daarin een juiste balans tussen plezier en prestatie?

Het teamflow-model biedt een handreiking waarin professionals stapsgewijs aan het juiste samenwerkingsklimaat kunnen werken. Het teamflow-model is als het ware een teambouwdoos die inzicht geeft in welke condities je nodig hebt om tot een effectieve samenwerking te komen. Bestaande teammodellen zoals die van Tuckman, Hackman, Carron of Lencioni waar in de leer gang ook aandacht voor is, vormen hiermee een mooi geheel. Daarnaast gaat het teamflow-model uit van inclusiviteit, talent en w elzijn van de teamleden waardoor optimale prestaties in de juiste balans en harmonie werkelijkheid kunnen worden. Kennis van en werken met het teamflow-gedachtegoed leidt tot aantoonbaar betere prestaties van medewerkers alsook de organisatie als geheel. Daarnaast creëert het een positief werkklimaat, gekenmerkt door duidelijke kaders, een open, veilige en positieve omgeving met meer onderling vertrouwen, waar wordt gewerkt vanuit intrinsieke motivatie.

Programma INTAKE Voordat de opleidingsbijeenkomsten starten, vindt een persoonlijk intakegesprek met de deelnemer plaats. Tijdens dit gesprek bespreken we de verwachtingen en de achtergrond van de deelnemer en verkennen we de beoogde leeropbrengsten. Daarnaast bespreken we de huidige situatie van de organisatie en team(s) waarbij de deelnemer betr okken is. Dit intakegesprek heeft tevens als doel om te bepalen waarop de focus in het reflectiedocument ligt: op zichzelf en op de organisatie.

BIJEENKOMST 1
Positieve psychologie, flow, en teamflow
• Kennismaking via een ‘personal ambition carousel’
• Introductie op de flow- en teamflow- theorie
• Teamflow Experience aan de hand van een leuk e activiteit en reflectie hierop (i.s.m. Michiel Westerhuis).

BIJEENKOMST 2
De onderlinge relaties tussen collectieve ambities, teamontwikkeling en besturing van organisaties
• Een actueel overzicht van modellen en instrumenten voor teamontwikkeling in relatie tot het inrichten en besturen van organisaties
• Groepsinterview met Prof. dr. ing. Mathieu Weggeman.
• Reflectie op jouw persoonlijke rol als veranderaar

BIJEENKOMST 3
Systeemdynamica van het Team
De theorie van systeemdynamica
• Gedrag en de invloed van gedrag vanuit het model van de systeemdynamica (i.s.m. Dr. Bob Walrave).
• De processtappen in het model van systeemdynamica inzetten voor het analyseren van vraagstukken en formuleren van oplossingen voor deze vraagstukken
• Reflectie van jouw persoonlijke rol als veranderaar in het systeem

BIJEENKOMST 4
Werken met de Team Flow Monitor
• Introductie en uitleg over het werken met de uitslagen van de ‘Team Flow Monitor’
• Reflectie op de persoonlijke rol als interventionist
• Interventies ter bevordering van het teamflow klimaat (deel 1)
• Instructie voor het uitzetten van Team Flow Monitor in eigen team of organisatie
• Tedtalk en aansluitend interview met Marc Bertens.

BIJEENKOMST 5 (dag - en avondprogramma !)
Teamflow bevorderende interventies
• Bespreken van de Team Flow Monitor Rapportages
• Instructie hoe men met het team de Team Flow Monitor Rapportage kan bespreken en acties/interventies kan opstellen die het team verder helpen
• Interventies ter bevordering van het teamflow klimaat (deel 2)
• Teambuildingsworkshop

BIJEENKOMST 6
Inspiratiecarrousel & Interventietoolbox & Afsluiting
• Carrousel presentaties
• Het waarborgen van het teamflow klimaat binnen de eigen organisatie
• Opzetten gezamenlijke interventie toolbox voor teamflow
• Reflectie op de eindopdracht en de leergang als geheel en maken van een toekomstplan

EINDOPDRACHT
Tussen bijeenkomst 5 en 6 vindt de eindopdr acht plaats. De eindopdracht is een persoonlijk assessment waarin de deelnemer het opgebouwde portfolio presenteert.

Opbrengsten
U krijgt zicht op de theorie en pr aktijk van flow, teamflow en de positieve organisatiepsychologie. Daarnaast biedt het u een helder perspectief en handreikingen om in een overkoepelende organisatie in korte tijd tot gefocuste samenwerking te komen waarin de balans tussen plezierig werken en presteren voor alle medewerkers aanwezig is.

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang 'Teamflow voor schoolleiders' is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema's 'Persoonlijk leiderschap' en 'Leidinggeven aan verandering' en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema's via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Flow Concepts

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png