Leergang Strategische bedrijfsvoering

Vertrouwd raken met strategische, financiële en personele processen

  • Breed opgezet 8-daags strategisch leiderschapsprogramma
  • Toegankelijk en praktijkgericht
  • Zeer ervaren praktijkgerichte docenten
Als schoolleider wordt in toenemende mate van je verwacht dat je gericht stuurt op onderwijsresultaten en dat je daarbij anticipeert op ontwikkelingen die op de school afkomen. Hoe geef je aan deze continue taak strategisch invulling? Een optimale bedrijfsvoering is essentieel om beleidsdoelstellingen te realiseren. Voor schoolleiders is kennis van en inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen hebben een must. Bedrijfsvoering gaat niet alleen om het op orde hebben van de financiële middelen. Dit kan gezien worden als resultante. In deze leergang kijken we breed (strategisch HRM, financiën, kwaliteitszorg, veranderkunde) en werken we vanuit visie en strategische planning heel praktisch aan vraagstukken uit de dagelijkse context. Uiteraard doen we dit vanuit leiderschapsperspectief. Inzicht in je eigen leiderschap, je eigen vraagstuk is dan ook een rode draad in deze leergang. We werken en oefenen met cases en praktijksituaties van deelnemers. Na deze leergang voer je vol zelfvertrouwen gesprekken over de meerjarenbegroting, beleidsdoelstellingen en financiële cijfers. Uiteraard staat jouw persoonlijke leervraag centraal.
 
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met NSO-CNA.

Programma
De leergang start met een telefonisch intakegesprek met de hoofddocent.
 
Dag 1:
Inleiding in strategische bedrijfsvoering
Zowel strategisch HRM, kwaliteitszorg en financieel beleid hebben betrekking op de vraag hoe nieuwe of aangepaste organisatiedoelen zijn gerelateerd aan verbeter- of innovatieprocessen in de school. Kennis van veranderkunde, ook vanuit een breed gezichtspunt (o.a. vanuit HRM en financiën), heeft de schoolleider nodig om deze doelen binnen de organisatie te kunnen realiseren. Ook zoomen we in op hoe we een vertaalslag kkunnen maken van nieuwe school- en/of stichtingsdoelen naar HRM-doelen, en wat er nodig is om deze doelen te kunnen borgen.
 
Dag 2
Basiskennis financiën
We nemen je deze dag mee in de financiële wereld om, naast kennis, vooral veel te oefenen. De opbouw van het financiële systeem, balans, financiële ken- en stuurgetallen komen daarbij aan bod. Daarnaast bieden we een kennismaking met financieel management op de drie werkniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) aan. Ook het kunnen lezen en interpreteren van een kwartaalrapportage en een jaarrekening is onderdeel van deze dag.
 
Dag 3 en dag 4 (losse dagen)
Leiderschap op strategisch niveau
Op deze twee dagen ben je, in groepjes, aan het werk met één casus: een school waar veel niet goed gaat, slechte resultaten worden gehaald, zowel onderwijskundig als financieel, leerlingen het saai vinden, het college van bestuur de school een laatste kans geeft et cetera.
De opdracht is deze school om te vormen tot een school waar alles weer positief is.
De theorie van de eerste twee dagen ga je hier, met de ervaring van? je eigen leiderschap, toepassen.
 
Dag 5
Financiën en leermiddelenbeleid
In de ochtend buig je je over de financiële cijfers van je eigen school. Hoe kun je deze in positieve zin beïnvloeden? Welke interventies kun je ondernemen om de school in een positief financieel vaarwater te krijgen?
 
Dag 6
Strategisch HRM
Op deze dag zoomen we breed in op HRM. We gaan verder met de kennis van dag 1. Je werkt verder aan het schoolspecifieke strategisch HRM-plan. Daarnaast schenken we aandacht aan het Inspectiekader en het kunnen beoordelen van de kwaliteit van lessen.
 
Dag 7
Leermiddelenbeleid, herhaling financiële kennis en eindpresentatie
In de ochtend staat het onderwerp leermiddelenbeleid op het programma. Naast theorie werk je aan je eigen leermiddelenbeleidsplan.
Aan het eind van deze ochtend ben je in staat om je eigen leermiddelenbeleidsplan zelfstandig af te ronden voor je school. In de middag volgt een herhaling van de belangrijkste begrippen van de financiële module.

Dag 8
Afrondende bijeenkomst
Onder andere eindpresentaties.
 
Opbrengsten

  • Je hebt ervaring opgedaan met het ontwerp van een meerjarige visie op onderwijs, een meerjarige HRM-strategie en meerjarig financieel beleid;
  • Je bent in staat om de beschikbare methodes te gebruiken voor financiële en persoonlijke dekking, zodat het mogelijk is om ruimte te creëren voor gepland nieuw beleid;
  • Op een herkenbare, transparante wijze stel je een meerjarige personele en financiële planning op, zodat je gerichte onderwijskundige afwegingen kunt maken, onder andere binnen het leermiddelenbeleid;
  • Je hebt geleerd om op een herkenbare wijze het schoolbeleid te vertalen naar financieel, HRM-, facilitair en ICT-gebied;
  • Je hebt kritisch gereflecteerd op je eigen handelen en bent in je eigen professionele ontwikkeling gegroeid;
  • Tot slot komt dit samen in een strategisch HRM-plan voor je school, een ontwerp van een leermiddelenbeleid en een presentatie.

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd voor het hoofdthema: Regie en strategie

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: NSO-CNA

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png