Leergang Stimulerend beoordelen

Gespreksvoering in een breed perspectief

Gespreksvoering in een breed perspectief

Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van medewerkers is één van de belangrijkste taken van een leidinggevende. Voor een schoolleider is dit niet anders en zijn of haar medewerkers zijn veelal hoog opgeleide collega’s. Collega’s die een hoge mate van autonomie kennen in hun werk en verantwoordelijk zijn voor hun eigen bekwaamheid. Samen in gesprek zijn over de ontwikkelingen in het vak en de professionele groei die dat vraagt, is geen eenvoudige zaak. Het vraagt van de leidinggevende kennis van het vak, inlevingsvermogen, gespreksvaardigheden en oprechte aandacht voor de begeleiding van collega’s.

De gesprekkencyclus en het waarderingssysteem van jouw school of stichting is prima in orde en niets staat je in de weg om een (beoordelings)gesprek te hebben met je collega’s. Maar toch komt het er vaak niet van. De afspraak ligt er, maar kennelijk is er toch nog een drempel om beoordelen (en waarderen) als vanzelfsprekende afronding van de gesprekkencyclus te zien.
Waar ligt die blokkade? Als eindverantwoordelijke heb je vragen die je graag beantwoord wilt zien.

In de leergang is er voldoende ruimte om in te gaan op jouw persoonlijke vragen. Een belangrijk onderdeel is de onderzoeksmatige, collegiale consultatie en het verbeterplan. Je voert bij een collega-deelnemer een uitgebreid organisatieonderzoek uit (structuur, beleid, instrumenten, HRM, professionele cultuur/leergemeenschappen, kwaliteitszorg/verbetercultuur). Op basis van dit onderzoek stel je vast wat wel en niet werkt. Dit onderzoek leidt tot een verbeterplan voor jouw eigen organisatie, dat je als eindopdracht presenteert.

Inhoud

Aan de orde komen onder andere bekende modellen en theorieën rondom het voeren van functioneringsgesprekken en het uiteindelijke beoordelen. Beoordelen van collega’s is geen doel op zich, maar eerder een afsluiting van een (jaarlijkse) reeks gesprekken over het werk en de ontwikkelingen daarin.

Theorieën en modellen die zeker aan de orde komen zijn:

 • Transactioneel en transformationeel leidinggeven (o.a. McGreggor en Covey);
 • Leiderschap en de eigen persoonlijkheidskenmerken (Big Five Traits);
 • Situationeel leidinggeven;
 • Nieuwe vormen van leiderschap (dienend, gespreid, collectief);
 • Andere vormen van beoordelen;
 • Loopbaanbegeleiding;
 • Professionaliteit en levensfase (o.a. Lievegoed en Erikson);
 • Competentiegericht coachen als leidinggevende;
 • Talentmanagement;
 • Teamrollen en beoordelen ervan;
 • Professionele cultuur en beoordelen;
 • Professionele gesprekstechnieken.

De inhoud van dit aanbod vereist persoonlijke inzet en reflectie van de deelnemers. Om een vertrouwenwekkende gesprekspartner te kunnen zijn als leidinggevende, is reflectie op de eigen persoon en de benodigde vaardigheden een voorwaarde. Zaken als de eigen (als leidinggevende) onderwijskundige en pedagogische visie, sociale vaardigheden, het persoonlijke karakter en inlevingsvermogen, professionele gesprekstechnieken en de eigen levensfase komen aan de orde. Je maakt een professionele Persoonlijkheidstest gebaseerd op de Big Five Traits theorie en het DisC-profiel.
 
Samen vanuit de theorie, met behulp van enkele testen en persoonlijk onderzoek én in een collegiale intervisiegroep een andere, herijkte manier van begeleiden en beoordelen ontwikkelen. Dat is de opzet van deze leergang.
 
Naast dit soort vraagstukken besteden we in de leergang natuurlijk ook ruim aandacht aan de meer praktische en procedurele zaken. Hierbij kun je denken aan de volgende kernvragen:

 • Wat is het doel van de gesprekken?
 • Wat is het verschil tussen de diverse soorten gesprekken?
 • Welke analyse- en observatie-instrumenten gebruik je?
 • Welke instrumenten ter begeleiding of voor klassenbezoek zijn er beschikbaar?
 • Is het mogelijk en raadzaam om gesprekken te combineren?
 • Hoe maak je goede (SMART) afspraken en hoe volg je deze?
 • Hoe bereid je je voor?
 • Hoe beoordeel je objectief of in ieder geval zo objectief mogelijk?
 • Hoe voer je een (lastig) beoordelingsgesprek?
 • Hoe krijg je boven tafel wat jouw medewerker echt wil?
 • Welke mogelijkheden voor extra beloning(sbeleid) zijn er?
 • Welke verslaglegging is passend bij de gesprekkencyclus?

Kenmerken

 • Uitgebreide theorie en vakliteratuur over leiderschap en beoordelen;
 • Professionele Persoonlijkheidstest (Big Five Traits) van uw persoonlijkheidskenmerken;
 • DisC Test en gedragsprofiel;
 • Toepassen van verschillende analyse-instrumenten voor kwaliteitszorg;
 • Gastsprekers, naast ervaren (kern)docenten;
 • Oefenen gesprekstechnieken met professionele acteurs;
 • Diverse intervisie- en consultatiebijeenkomsten (naast de trainingsdagen) op scholen van de deelnemers;
 • ‘Interne’ audit op thema door medecursisten in de vorm van onderzoeksmatige, collegiale visitatie;
 • Toepassen en afnemen cultuur- en organisatiescans;
 • Opbouw persoonlijk portfolio met nieuwe inzichten en leerdoelen; 
 • Eindverslag met verbeterplan voor de eigen schoolorganisatie aan de hand van de collegiale visitatie.

Opbrengsten

 • Je hebt kennis van belangrijke en effectieve leiderschapsstrategieën;
 • Je hebt kennis van verschillende gespreksvormen;
 • Je kent het verschil tussen vastleggen en interpreteren;
 • Je kunt verschillende observatie- en analyse-instrumenten toepassen;
 • Je hebt een cultuuronderzoek over professionele cultuur afgenomen via collegiale visitatie;
 • Je hebt kennis over dossiervorming;
 • Je kunt gesprekken goed leiden;
 • Je bent vaardig in het voeren van lastige gesprekken;
 • Je hebt inzicht in je vijf persoonlijkheidsdimensies en leiderschapsstijl (Big Five Traits en DisC);
 • Je vergroot jouw gespreksvaardigheden, zoals STAR-methodiek, actief luisteren en het geven van gevoelsreflecties als middel om openheid te stimuleren;
 • Je vaardigheid in het achterhalen van de drijfveren van medewerkers is gestimuleerd;
 • Je hebt nog beter geleerd feedback te geven en te ontvangen;
 • Je hebt geleerd hoe je effectief een beoordelingsgesprek kunt afronden.

Opbouw programma

De complete leergang beslaat zes inhoudelijke bijeenkomsten, met daarnaast minimaal vier bijeenkomsten voor intervisie en collegiale visitatie. Deze groepsbijeenkomsten vinden plaats op locatie bij de deelnemers.
De eerste twee dagen gaan inhoudelijk over het vak schoolleider. Diverse theorieën, modellen en beoordelen als vaardigheid komen aan bod. Dag drie staat in het teken van leidinggeven in de praktijk en de uitgevoerde opdrachten en gelezen literatuur. In de middag is professionele cultuur en leidinggeven aan professionals het thema. Op de tweedaagse van dag vier en vijf komen professionele gesprekstechnieken, coachen, teamrollen en professionaliteit en levensfase aan de orde. Dag zes is de afrondende dag waarin de uitgevoerde opdrachten en de eindpresentatie centraal staan.

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema's ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’ en het deelthema ‘Organisatie van de school (van het thema Regie en Strategie) en het deelthema HR-beleid (van het thema Regie en Strategie).

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

 

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png