Home » Academie » Advies op maat » Onderwijs en schoolomgeving » School en ouder, schouder aan schouder

School en ouder, schouder aan schouder

De rol van ouders en school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Vanuit deze grondhouding vindt de communicatie tussen school en ouders plaats. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en de school voor het onderwijs. Ouders vervullen voor de school de rol van een pedagogische partner en de school is voor de ouders de onderwijskundig partner. Met als doel kinderen maximale kansen te bieden. Voor ouders zijn er vier rollen te onderscheiden in relatie tot de school: de ouder als gelijkwaardige gesprekspartner, als bestuurlijke speler, als consument en kwaliteitstoetser van het onderwijs, of als deskundige van de leerling. Om te komen tot een juiste afstemming tussen school en ouder(s) is samenwerking tussen beide partijen cruciaal. De AVS biedt diverse maatwerktrajecten aan op dit gebied, zoals:

Algemeen:

  • opzetten van gezamenlijke missie- en visietrajecten;
  • creëren van draagvlak voor nieuwe invoeringstrajecten (o.a. schooltijden);
  • voeren van individuele en collectieve (oplossingsgerichte) gespreksvoering met ouders, school en ketenpartners;
  • ondersteunen (G)MR en OPR bij wet- en regelgeving, rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Gericht op Passend onderwijs:

  • inrichten ondersteuningsplanraad en informatiepunt ouders;
  • uitleggen van wet- en regelgeving en wijze van invoering ten aanzien van de rechten en plichten van ouders en school;
  • inrichten van een zorgstructuur op diverse niveaus (school, bevoegd gezag en samenwerkingsverband) met een expliciete rol van ouders;
  • opstellen en implementeren van het schoolondersteuningsprofiel en/of regionaal ondersteuningsplan in een brede setting;
  • onderzoeken hoe er afstemming tussen school en ouders kan plaatsvinden bij de inrichting van de (extra) ondersteuning (ontwikkelingsperspectief ).
 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png