Home » Academie » Opleidingen en leergangen » Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Voor de startende schoolleider


In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw persoonlijke leiderschap en besteden we veel aandacht aan het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap.


De AVS Academie biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met NSO-CNA. In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap (reflectie, communicatieve vaardigheden) en wordt veel aandacht besteed aan het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. In de opleiding Schoolleider Vakbekwaam brengen we dit ambachtelijke deel op een hoger niveau. U werkt dan aan verdieping en verbreding van uw persoonlijk en onderwijskundig leiderschap.

De AVS Academie is hiervoor een samenwerking aangegaan met NSO-CNA.

Inhoud
De opleiding onderscheidt drie leerlijnen, die het eigen leren in relatie tot schoolontwikkeling inzichtelijk maken:

 • Persoonlijk leiderschap: met als belangrijkste leeractiviteiten communicatie en reflectie;
 • Organisatieontwikkeling: kennis over systemen en veranderprocessen;
 • Onderzoek: leren onderzoek in te zetten en onderzoeksresultaten te benutten ter versterking van het leiderschap.

Deze drie leerlijnen komen ook geïntegreerd aan bod in de vijf basiscompetenties van het Schoolleidersregister PO:

 • Visiegerichtheid: de schoolleider kan een visie op onderwijs formuleren en deze visie communiceren en uitdragen;
 • Omgevingsbewustzijn: de schoolleider kan factoren uit de omgeving van de school wegen, op consequenties bezien en vertalen naar de eigen situatie;
 • Strategieën inzetten: de schoolleider is in staat tot transformationeel, inspirerend, moreel en onderzoekend leiderschap;
 • Organisatiebewustzijn: de schoolleider kan sturen in de domeinen in de school;
 • Hogere orde denken: de schoolleider kan handelen vanuit inzicht in de samenhang tussen alle factoren die een rol spelen bij het leren van de leerlingen.

Kenmerken
In overleg met de AVS Academie, NSO-CNA en uw school bepaalt u het verbetertraject waaraan u leiding wilt geven en dat uw belangrijkste casus vormt in deze opleiding.

 • Tijdens het leerjaar werkt u aan een portfolio, waarin u – met bewijsstukken – laat zien wat en hoe u geleerd heeft.
 • Het ‘leren van en met elkaar’ is zichtbaar in de werkvormen, in de intervisiegroepen, het werken met een maatje en het ‘werkplekleren’.
 • De opleiding start met een intakedossier, waarin u zichzelf presenteert

Opbouw
De opleiding bestaat uit een tweedaagse en zestien eendaagsen, waarvan een kennismakingsbijeenkomst. Aan de opleidingen gaat een intakegesprek vooraf. Op diverse momenten zijn er intervisiebijeenkomsten in kleinere groepen en collegiale consultatie. De totale duur van de opleidingen beslaat ongeveer 10 maanden (niet in juli/ augustus).

Opbrengsten
Na afloop van deze opleiding:

 • heeft u meer inzicht in de cultuur en structuur van de schoolorganisatie;
 • heeft u meer inzicht in personeelsbeleid, financieel beleid en kwaliteitszorg;
 • kunt u data in en over de school benutten;
 • kunt u kennisbronnen van buiten de school ontsluiten en benutten;
 • kunt u praktijkproblemen analyseren;
 • beschikt u over adequate communicatieve en reflectieve vaardigheden;
 • kunt u coachen en omgaan met conflicten;
 • ontvangt u het certificaat Basisbekwaam Schoolleider.
 

Reacties
‘Ik heb concreter en duidelijker voor ogen wie ik wil zijn als leider, maar zeer zeker ook als mens.’

‘De wijze waarop ik mijn visie vanuit mijn hoofd zo goed mogelijk op papier kan zetten, was verrijkend.’

‘Vooral met mijn critical friend praten over de concrete doelen bij zijn verbetertraject was waardevol.’

‘Ik ga veel zelfbewuster als locatieleider met mijn taken om, wordt inhoudelijk nu door kennis meer ondersteund.’

‘Intervisie was zeer nuttig; het advies heb ik de volgende dag meteen gebruikt.’


Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO
Deze opleiding is erkend en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO (basisregistratie).

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: NSO-CNA

Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png