Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef

Van moetisme naar moreel besef

Opbrengstgericht leiderschap is één van de speerpunten van deze tijd. In deze leergang gaan we in op de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verhogen en wat dit betekent voor leiders. Besturen en schoolleiders hebben grote invloed op de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs op hun school. Er zijn diverse elementen van leiderschap te benoemen die hierop een positief effect hebben. Opbrengstgerichte leiders creëren als systeemdenkers in actie een context waarin leerkrachten zich voortdurend ontwikkelen om hun onderwijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere leeropbrengsten voor de kinderen. De leergang gaat over de vraag: wat doen deze leiders? In samenwerking met: Natuurlijk leren.
Leidraad voor deze leergang is het boek van Jan Jutten en Arsène Francot over opbrengstgericht leiderschap: “Van moetisme naar moreel besef”.
 
Programma
 
Dag 1 Hoge opbrengsten: moetisme of moreel besef?
Achtergronden en doelen van deze leergang. Nader verkennen van belangrijke begrippen. Historisch overzicht van Andy Hargreaves (The Fourth Way). Verkennen van variabelen die een rol spelen bij hoge opbrengsten. Het grote belang van de levende missie van de school. Hoe ontwikkel je zo'n missie? Het basisschema van Robert Marzano.

Dag 2 Mensen duurzaam verbinden met hun Werk
Mogelijkheden voor duurzaam leiderschap (Andy Hargreaves). Mensen en scholen verbinden met hun ziel en met de omgeving, leren van de toekomst. Essenties van Theorie U van Otto Scharmer. De samenhang tussen Theorie U en het realiseren van hogere opbrengsten.

Dag 3 Hoge opbrengsten door hoogstaand onderwijs
Het kader van David Hopkins “Elke school een TOP-school”. Persoonlijk leren en boeiend onderwijs: wat werkt in de klas van Marzano. De invloed van leerkrachten en van leiders. De rol van de leider bij het vorm geven van kwalitatief hoogstaand onderwijs. De essenties van goed onderwijs bij Michael Fullan.

Dag 4 Gebruik maken van data: ontwikkelen van meetgestuurd onderwijs
Gebruik maken van toetsresultaten als basis voor goed onderwijs: van assessment of learning naar assessment for learning. Diagnosticerend onderwijzen. Het grote belang van begrijpend lezen en schrijven van teksten: mogelijkheden om dit te verbeteren. De rol van de leider bij meetgestuurd onderwijs.

Dag 5 De leider als systeemdenker in actie
Het grote belang van de context. De nadelige gevolgen van fragmentering. De systeembenadering van David Hopkins en Michael Fullan. Systeemdenken als kerncompetentie van leiders. Ontwikkelen van een lerende organisatie: ontwikkelen van teamleren gericht op hoge opbrengsten.

Dag 6 Bovenschools werken aan het verbeteren van opbrengsten “All systems go....”
Bovenschoolse activiteiten met invloed op hoge opbrengsten. Scholen en schoolleiders die van elkaar leren en elkaar helpen. Bovenschoolse netwerken van leerkrachten, gericht op het verbeteren van opbrengsten. De rol van de leiders op alle niveaus in de organisatie.

 

Reacties
‘Waardevolle praktijkvoorbeelden, theoretische ondersteuning, tips en praktische zaken om nog meer opbrengstgericht aan de slag te gaan.’

‘Verdieping in de diverse onderwijskundige theorieën ervaar ik als een verrijking.’

‘Wij zijn op school bezig met een verandering van onderwijsconcept. De inhoud van het programma sluit goed aan op waar we mee bezig zijn. Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Opbrengstgericht leiderschap’ van Natuurlijk Leren is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en is opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Natuurlijk leren

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Jan Jutten
Natuurlijk Leren

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png