Leergang Interim-management: iets voor u?

Een praktijkgerichte aanpak voor professionals


Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit.


Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een operationele implementatiemanager. Net waar de organisatie (schools of bovenschools) behoefte aan heeft.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft deze opleiding ontworpen ter ondersteuning en professionalisering van interim-directeuren in het primair onderwijs in samenwerking met adviesbureau De Roo (dit bureau heeft jarenlange ervaring op het terrein van interimmanagement in scholen in zowel primair als voortgezet onderwijs).

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit van groot belang. De te klaren klus stelt hoge eisen aan het vakmanschap. Alleen ‘een goede directeur geweest zijn’, blijkt in de praktijk daarvoor niet voldoende te zijn. Juist het met distantie kunnen werken, maar wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn. Een interim-manager is een manager met een plus.

 
Interim-management ontwikkelt zich steeds meer in de richting van verandermanagement. Interim-managers moeten daarom zeker ook beschikken over veranderkundige competenties. Daarom komt in de opleiding onder
andere aan de orde hoe interim-management en organisatieverandering samenhangen, welke competenties interim-managers nodig hebben (de drie C-’s) om organisatieveranderingen te kunnen aansturen, wat de invloed is van de specifieke context waarbinnen zij werken en van de specifieke rol die ze vervullen, en wat interim-managers onderscheidt van gewone managers en ‘implementerende adviseurs’.

Opbouw

De totale leergang bestaat uit twee inhoudelijke eendaagsen met de volgende ingrediënten: diagnose stellen en instrumenten inzetten, werken met een plan van aanpak en veranderen met de focus op een team. Daarnaast zijn er drie tweedaagse bijeenkomsten met de volgende thema’s:
 • Het vakmanschap van de interim - We besteden uitgebreid aandacht aan het competentieniveau van de interim-manager. Zaken als stijlen van leidinggeven, managementmodellen, leiderschap en persoonlijke uitstraling komen aan de orde. Tevens werken we met verschillende analyse-instrumenten, die u natuurlijk ook na de leergang nog kunt gebruiken.
 • De praktijk van de interim - We werken aan de hand van casussen en met feedback van ervaren interim-managers. Het gaat om: entree maken, analyse van probleemsituaties, effectieve interventies, planmatig werken en rapporteren naar de opdrachtgever. Ook de afronding en de overdracht krijgen aandacht.
 • Meesterlijk coachen - Hierbij komen specifieke vaardigheden aan de orde met betrekking tot teamcoaching, het omgaan met lastig gedrag van teamleden, doorbreken van weerstanden en hanteren van conflicten.

Kenmerken

 • Interim-managers als gastsprekers, naast ervaren (kern)docenten
 • Diverse intervisie- en consultatiebijeenkomsten (naast de trainingsdagen, op scholen van de deelnemers)
 • Opbouw persoonlijk portfolio

Opbrengsten

De deelnemers hebben tijdens de leergang de mogelijkheid om van elkaar te leren, elkaar te consulteren en verder te kijken dan de eigen ervaring. Naast theorie over specifieke thema’s is het leren vooral gecentreerd op (eigen) praktijkvoorbeelden en uitwisseling met reeds zeer ervaren interims. De leergang start met een intake op basis van een criteriumgericht interview dat input oplevert voor de eigen leervoornemens tijdens de leergang. Deze zijn, tegelijk met literatuur en opdrachten uit de trainingsdagen, onderdeel van minstens vier intervisiebijeenkomsten in 
kleinere groepen, met deels ondersteuning van een trainer van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. De datums hiervan spreken we in de groep af. Na afloop weet u of interim-management iets voor u is en of u de overstap gaat maken.

Programma

Tweedaagse 1

 • Introductie en kennismaking
 • Wat is interim-management?
 • Probleemverkenning en plan van aanpak
 • Leiderschap 

Eendaagse 1

 • Interim-management: het vak

Eendaagse 2

 • Interim-management: het vak
 • Leiderschap

Tweedaagse 2

 • Coaching en professionele gesprekstechnieken

Tweedaagse 3

 • Waarde search- en interim-bureau
 • Social media
 • Acquisitie en het ‘politieke spel’
 • Presentatie persoonlijk portfolio
 

Reacties
‘Ik heb een goed overzicht gekregen van het geheel aan werkzaamheden van een interim, dat was waardevol.’

‘De leergang zet aan tot nadenken over je eigen competenties en welke wijze van interim-management het best bij je past. Delen van inzichten met medecursisten vind ik inspirerend.’

‘Inspirerend dag. Goed om bewust te zijn van proces en relatie met het team en hoe te werken aan vertrouwen.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Interimmanagement: iets voor u?’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’ en ‘In relatie staan tot de omgeving’ en onder het deelthema ‘HR-beleid’ (behorende bij Regie en Strategie) en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Koos van den IJssel
De Roo Management & Advies

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png