Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)

Ontwerp en faciliteer een netwerk rondom het kind

In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer adaptief te maken voor de ontwikkeling van het kind. Nieuwe instituten, projecten en procedures zijn ontstaan. Toch zie je nog vaak dat de versnippering van voorzieningen, met een incoherent profiel, de bureaucratische verantwoordingslast en het ontbreken van strategische keuzes tot inefficiëntie leiden. En u wilt natuurlijk ook dat de ontwikkelingsvraag van het kind meer en op tijd, ook vanwege preventie, in beeld komt. In deze leergang staat deze (ontwikkelings)vraag van het kind, het gezin en de buurt als maatschappelijke opdracht centraal.

Ontwikkelingskansen voor kinderen voor geïntegreerd, ondernemend leiderschap
De huidige aanbodsturing past niet meer in de steeds complexere werkomgeving waar de ‘frontliniewerker’ op school, in de opvang, jeugdzorg of welzijn zijn diensten moet uitvoeren. U wilt toch ook een systeem dat voldoende faciliteert om kwalitatief te kunnen werken? Een directeur of anderszins leidinggevende van een kindcentrum is juist een maatschappelijke ondernemer, die handen en voeten geeft aan de maatschappelijke opdracht binnen het alsmaar veranderende sociale domein. In deze leergang gaan we uit van de inhoud, daarna komt pas de vorm.

Kenmerken

 • Persoonlijk intakegesprek (via Skype).
 • Op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk voor uw eigen organisatie en omgeving wordt u gedurende de hele leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar uw operationeel en strategische beleid voor de middellange termijn. Als het ware maakt u uw eigen meerjarig bedrijfsplan. U kunt de u toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en reflecteren op eigen handelen en kwaliteiten.
 • Ontwikkeling via probleemgestuurd leren waarbij de groep onder leiding van een expert via een casus of een game problemen uit de praktijk analyseert en mogelijke oplossingen verkent. Het vullen van de ’gereedschapskist‘ voor de eigen praktijk staat daarin centraal.
 • Ontwikkeling van de eigen persoonlijke stijl door te leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskundige docenten (ook van buiten de sector onderwijs en educatie).
 • Bezoek aan kindcentra.
 • Persoonlijk portfolio en/of ondernemingsplan (gericht op de bestaande dan wel nieuw te ontwikkelen organisatie).
 • Na afronding persoonlijk sparringgesprek (optioneel).

Opbouw
De leergang is opgebouwd uit een intakegesprek via Skype, vijf keer een tweedaagse en twee keer een eendaagse. Naast de centrale bijeenkomsten worden er onderling groepen gevormd om samen te werken aan het huiswerk, zoals de voorbereidingsopdrachten, het opstellen van een eigen businessplan, intervisiemomenten en het persoonlijk ontwikkelingsplan.
Bij het intakegesprek maken de kerndocenten kennis met u en wordt de eerste aanzet gegeven tot het in beeld brengen van uw vragen rond een IKC. Wat is uw persoonlijke leervraag voor de leergang? Wat mag u wel of niet verwachten en wat wordt er van u verwacht?

Programma
In de vijf tweedaagsen komen de diverse thema’s rond het IKC vanuit verschillende perspectieven aan bod. We werken vanuit het why, how en what. Een greep uit de thema’s die in de verschillende tweedaagsen aan bod komen:

 • Visie op ontwikkeling van kinderen/formeel en informeel leren en ontwikkeling van kinderen ;
 • Wat weten we uit recente studies uit ontwikkelings- en leerpsychologie?
 • Hoe vertalen we onze wetenschappelijke kennis naar het onderwijs en de opvang?
 • Wat betekent deze kennis voor een voorziening op het gebied van kinddiensten?
 • Visie en inzet van ICT- middelen;
 • Het ontwikkelingscurriculum en een beredeneerd spelbeleid;
 • Waar moet u bij het ontwerp van een kindcentrum op letten?
 • Team, functiehuis, exploitatie van een kindvoorziening;
 • Inzoomen op de rol van de leidinggevende van een kindcentrum;
 • Leiderschapsstijlen;
 • Regelgeving, beheer en exploitatie;
 • Opzetten van een businessplan: begroting – exploitatie – investeren. Welke ruimte is er binnen de wet- en regelgeving?
 • Andere geldstromen, combineren van publieke en private middelen;
 • Cao, functiebouwwerk;
 • Leidinggeven aan een multidisciplinair team;
 • Het kindcentrum als spiegel van de buurt of de wijk;
 • De relatie en functie in het sociale domein (samenwerken met CJG, ontwikkelingen in de zorg, Passend onderwijs).

Op één eendaagse bezoeken we twee kindcentra.

De leergang wordt afgesloten met een eendaagse in Utrecht. De eindopdrachten worden aan elkaar gepresenteerd, we evalueren de opbrengsten en de certificaten van de leergang worden uitgereikt.

De docenten en trainers zijn kundig op hun vakgebied en werkzaam in de verschillende domeinen. Soms zijn ze leidinggevende, bestuurder en werken in onderwijs, opvang, jeugdzorg of welzijn. Per module zijn er vaste begeleiders en nodigen we gastsprekers, mensen uit de praktijk, uit. De literatuur die gebruikt wordt is actueel en heeft voldoende diepgang, passend bij de directeursfunctie IKC.

Opbrengsten

 • U bent als professional en als persoon goed toegerust voor uw taak als directeur of anderszins leidinggevende van een kindcentrum. U kunt zich met recht een maatschappelijk ondernemer noemen. U bent communicatief vaardig en weet waar u voor staat!
 • U kunt strategisch denken en handelen en bent vaardig in relaties met interne en externe partijen. U bent in staat te overtuigen en de verschillende belangen tot een gezamenlijk doel te smeden. U kunt reflecteren op uw eigen rol en handelen en daarop uw gedrag en de ontwikkeling in het centrum faciliteren.
 • U bent in staat ontwikkelingen lokaal, in de samenleving en in het onderwijsbeleid te onderkennen, te analyseren en te vertalen in operationele en strategisch keuzes voor de korte, middellange en lange termijn.
 • U bent in staat om een integraal (ontwikkelings)curriculum te ontwikkelen en te hanteren voor de diverse kinddiensten, waardoor er in uw kindcentrum (dag)arrangementen ontstaan die passend zijn bij ieder kind en zijn gezin en waarin de ouder een daadwerkelijke actieve participerende en bovenal gelijkwaardige opvoedpartner is.
 • U heeft uw eigen ondernemersplan gemaakt om concreet in uw eigen praktijk te kunnen toepassen, waardoor u kunt accelereren in de ontwikkeling en exploitatie van uw Integraal kindcentrum.

IKC interviews en films van deelnemers aan de Leergang Directeur IKC
ikc-video-screenshot.png

Een drieluik voor integrale kindcentra Dit drieluik geeft onderwijsprofessionals (bestuurders, directeuren en medewerkers) en stakeholders een  coherent begrippenkader en een set aan tools voor de ontwikkeling van een kindcentrum. De drie boeken dragen bij aan een effectiever en efficiënter ontwikkelingsproces, meer draagvlak en gezamenlijk eigenaarschap. 

Indien u deelneemt aan de Leergang Directeur IKC ontvangt u de onderstaande publicaties kosteloos via de AVS. 

Pleidooi voor het kind


 

Integrale Kindcentra, Handboek voor directeuren en bestuurders

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)

 

Reacties
“Ik heb ontzettend veel geleerd qua inzichten en verbindingen. Het totale systeem in de huidige maatschappij, met de vraagstukken eromheen, kan ik nu in de context plaatsen. Mijn eigen plek en rol in deze veranderingen heb ik ook kunnen vinden. Een revitalisering van mezelf: wie ben ik, waarom doe ik dit en waar wil ik naar toe?”

‘Mijn vraag over hoe je de IKC-gedachte kunt vertalen naar stichtings- en schoolniveau is heel goed beantwoord.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor drie professionaliseringsthema’s, te weten ‘In relatie staan tot de omgeving’ (alle deelthema’s), ‘Leidinggeven aan verandering’ (gehele thema) en ‘Toekomstgericht onderwijs’(gehele thema) en voor twee deelthema’s, te weten ‘Bedrijfsvoering, financiën en huisvesting’ (uit het thema ‘Regie en Strategie’) en ‘Onderzoeksmatig werken’ (uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’) en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: S3

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png