Leergang Communicatie

Regie over de communicatie in en over je school

Als schoolleider leef je in een glazen huis. Je hebt met veel verschillende doelgroepen te maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseer je de communicatie van de school zo effectief mogelijk? Met de Leergang Strategische communicatie & PR leer je hoe je meer grip kunt hebben op dit proces en je minder te laten leiden door de waan van de dag. Je krijgt zelf meer de regie op de communicatie in en over je school. In deze leergang voor schoolleiders in het primair onderwijs reiken we je een model aan om de communicatie strategisch in te zetten. We helpen je ook om de vereiste vaardigheden te ontwikkelen voor een succesvolle communicatie met je belangrijke doelgroepen: medewerkers, leerlingen en ouders voorop. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt deze erkende leergang aan in samenwerking met Cornelissen Communicatie.

Kenmerken

 • De leergang is verdeeld over negen dagen: een tweedaagse start (inclusief overnachting), zeven vervolgdagen en een terugkomdag. De looptijd van de leergang is zeven maanden. Een half jaar later volgt de terugkomdag.
 • Deze leergang wordt begeleid door communicatie-expert en projectleider Noud Cornelissen.
 • Inspirerende gastdocenten delen hun expertise op deelgebieden met de deelnemers.
 • Voorafgaand aan de leergang vindt een intakegesprek plaats met elke deelnemer.
 • De leergang is praktijkgericht en gebaseerd op de meest recente inzichten in de vakliteratuur en ontwikkelingen in het communicatievakgebied.
 • De leergang vereist een stevige inzet van de deelnemers. Tussen de studiedagen door verwachten we dat u zich verdiept in de theorie en dat u aan een aantal opdrachten werkt, die overigens goed aansluiten op uw dagelijkse praktijk.
 • De deelnemers delen veel over hun positie, functie en werkterrein en vormen een leergemeenschap die vaak verder gaat na de leergang.
 • Je werkt tijdens de leergang aan een communicatieplan dat helemaal gericht is op je eigen school.
 • Je gaat bij collega-deelnemers op schoolbezoek.
 • Gedurende de looptijd van de leergang kunnen de deelnemers in voorkomende gevallen gratis advies inwinnen bij communicatieproblemen.
 • Met je laptop, tablet of smartphone kun je gebruikmaken van een digitale leeromgeving om kennis te delen, cursusmateriaal te raadplegen en huiswerk in te leveren.
 • Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat dat door het Schoolleidersregister PO is erkend en meetelt voor de herregistratie.
 • Literatuur. Deelnemers ontvangen een basispakket met boeken die gebruikt worden bij de verschillende onderdelen. Daarnaast krijgen de deelnemers leestips en aanvullende artikelen.

Opbrengsten

 • Je bent als schoolleider beter toegerust om de regie te voeren over de communicatie van je school
 • Je hebt een beter inzicht in je communicatieve vermogen.
 • Je hebt een concreet en compact communicatieplan voor je school.
 • Je hebt praktische handreikingen om je school op de kaart te zetten.

Programma

Dag 1+2 (tweedaagse) Wie ben ik?

Om een school te kunnen leiden moet je stevig in je schoenen staan. In deze leergang gaan we op zoek naar uw kernkwaliteiten en bekijken we hoe je die het best in kunt zetten om je school verder te brengen. We beginnen de leergang met een test die je inzicht geeft in je kracht. We besteden veel tijd aan persoonlijk leiderschap, aan je rol als schoolleider. Weet je hoe je jouw teamleden het best begeleidt bij de vele taken die het onderwijs van hen vraagt? Hoe ga je om met ouders? Sta je met gemak de pers te woord? Wij helpen je om je persoonlijkheid en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Je leert jezelf neer te zetten, weten hoe je overkomt bij anderen en waar ander gedrag misschien ook effectief zou kunnen zijn.

De school is ook een bedrijf. Daar ben je als schoolleider verantwoordelijk voor. Jouw taak is om te zorgen dat je school goed is georganiseerd. Dat doen we onder meer door op zoek te gaan naar de visie en missie van de school. We staan stil bij de kernwaarden van de school en vertalen die naar een communicatiestrategie. Je raakt vertrouwd met het Strategisch Communicatie Frame als model om een communicatieplan te maken voor je eigen school.

Leerdoelen:

 • Je hebt inzicht in je eigen drijfveren, normen, waarden en kwaliteiten. Je hebt duidelijkheid over jouw visie op onderwijs, je ambitie, prioriteiten en verwachtingen.
 • Je weet welke leiderschapsstijl het best bij jou en je team past, hoe je overkomt op anderen en hoe je met je talenten optimaal intern en extern kunt communiceren
 • Je hebt inzicht in de aansluiting tussen visie/missie/algemene strategie van jouw organisatie.
 • Je hebt inzicht in je eigen rollen als vormgever van structuur en cultuur en als regisseur van de communicatie.
 • Je hebt kennis van de bouwstenen van een strategisch communicatieplan als afgeleide van jouw organisatiestrategie.
 • Je hebt inzicht in de sterke en zwakke kanten van je school en de kansen en bedreigingen, waar je in de communicatie mee aan de slag gaat.

Dag 3 Mijn school als merk

Jouw school is een ‘merk’. Dat merk is sterk als je aantrekkelijke beloften doet en die ook waarmaakt. Om dit te realiseren is een sterke positionering nodig. De rol van medewerkers is cruciaal. Merkdenken is erop gericht dat jouw medewerkers, de ouders en kinderen trots zijn op ‘hun’ school. Samen met jou vertalen we je ambities in een strategie voor jouw school. In een praktische uitwerking worden de principes van branding en positionering toegepast op de communicatie van jouw school.

Leerdoelen:

 • Je hebt inzicht in de merkbeleving van de school bij de direct belanghebbenden.
 • Je kunt de positionering van jouw school afstemmen op de identiteit van de school en de verwachtingen van de omgeving.
 • Je leert hoe je het communicatieplan kunt terugbrengen tot een kort en bondig document.

Dag 4 Omgaan met omgeving

Jouw school is geen eiland, maar steeds meer een ankerpunt in een sterk veranderende samenleving. Vanuit die omgeving worden in toenemende mate eisen gesteld aan de school: Passend onderwijs, IKC, VVE, kinderopvang, culturele en maatschappelijke functies. De rol van de ouders wordt steeds belangrijker in de communicatie en beeldvorming van de school. Hoe betrek je ouders bij de school? Ouders worden steeds vaker als partners beschouwd. Hoe krijg je duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden? We gaan ook in op de rol van de website en sociale media: technologische vernieuwingen gaan snel. De smartphone is gemeengoed. Niet alleen bij ouders, maar ook bij leerlingen op steeds jongere leeftijd. In het kader van de communicatie kijken we hoe je als school de website en de sociale media kunt inzetten voor de communicatie. Welke media zijn bruikbaar, wat zijn de kansen en de valkuilen? Je krijgt een review van je eigen website en de sociale media.

Leerdoelen:

 • Je hebt meer inzicht in de werking van sociale media.
 • Je krijgt inzicht in hoe je de relatie met de ouders kunt versterken en hoe je duidelijkheid kunt verschaffen over een juiste verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Dag 5 Crisiscommunicatie en verantwoording

Gelukkig gaat het meestal goed op school, maar een crisis kan zich zomaar op een dag aandienen: een ouder die heftig verhaal komt halen op school, een leerling vermist of een ernstig ongeluk. Wat doe je als SBS6 met zijn schotelantenne voor de poort parkeert of als een journalist belt? Wegkruipen of ‘geen commentaar’ werkt niet. Het nieuws gaat snel rond, met sociale media zelfs heel snel. Jeleert hoe je voorbereid kunt zijn op een crisis en hoe je de goede stappen zet als er iets gebeurt. Voor het onderdeel horizontale en verticale verant­woording onderzoeken we de relatie van jou als schoolleider met het eigen bestuur, de inspectie en met externe belanghebbenden. Welke mogelijkheden en middelen kun je inzetten? Je brengt de risico’s en kansen voor je eigen school in kaart.

Leerdoelen

 • Je leert hoe je optreedt in geval van crisis en hoe je de interne communicatie organiseert als een calamiteit plaatsvindt. Je ontwikkelt een draaiboek en een mediaprotocol voor je eigen school.
 • Je hebt inzicht in de relevante stakeholders van jouw organisatie en weet de verbinding met hen te leggen en de verwachtingen bij hen te managen.
 • Je hebt inzicht in de kansen en risico’s van diverse methoden om gestalte te geven aan verticale en horizontale verantwoording en samenwerking met stakeholders.
 • Je kunt anticiperen op gedeelde en conflicterende belangen op basis van kennis van maatschappelijke ontwikkelingen.

Dag 6 Vrije publiciteit en schrijven

Hoe kun je met je school op een positieve manier in het nieuws komen? Wat doe je als woordvoerder van de school en wat is je boodschap? In een mediatraining met een professionele journalist ligt de nadruk op interviewvaardigheden voor radio, tv en schrijvende pers. Je leert ook hoe je succesvol kunt samenwerken met lokale en regionale media. Schriftelijke communicatie is belangrijk in de communicatie met doelgroepen. De trend is dat teksten steeds korter worden, zeker in digitale media. Schrijven voor de buitenwacht is vaak schrappen. Je krijgt feedback op en tips voor je eigen teksten voor drukwerk en voor de website van je school.

Leerdoelen

 • Je weet hoe massamedia werken en staat hen met vertrouwen te woord.
 • Je leert hoe je schriftelijke communicatie effectiever kunt inzetten voor de school.

Dag 7 Inzet nieuwe media

Persoonlijk contact blijft dé succesfactor als je het vertrouwen van ouders en andere doelgroepen wilt vasthouden of winnen. Andere communicatiemiddelen, op papier of digitaal, kun je inzetten om de communicatie te onderhouden en te ondersteunen. Tijdens een praktische workshop leer je hoe je jouw verhaal (over jouw school) in een korte film kunt vertellen en met je smartphone monteert. Je communicatieplan staat inmiddels in de steigers. We gaan met elkaar in gesprek en aan de slag op welke manier belanghebbenden in en, waar nodig, buiten de school kunnen worden betrokken.

Leerdoelen

 • Je krijgt inzichten en vaardigheden om een korte film te maken, die geschikt is voor educatieve doeleinden in de school of om in te zetten voor online gebruik.
 • Je krijgt feedback op de aanpak van je communicatieplan en hoe je te werk kunt gaan om doelgroepen te betrekken.

Dag 8 Leren van elkaar

Deelnemers presenteren hun communicatieplan waaraan ze gedurende de leergang hebben gewerkt. De andere deelnemers en experts geven feedback op de plannen. Zowel het presenteren van je eigen plan, de inhoud van de presentatie van anderen als ook de feedback van de andere deelnemers zijn bron van leermomenten en ontwikkeling.

Leerdoelen

 • Je krijgt feedback op het communicatieplan dat je voor de school hebt gemaakt.
 • Je leert van elkaars ontwikkeling en je leert je kritisch vermogen te scherpen.

Dag 9 Slotdag

Na een half jaar komen de deelnemers opnieuw bij elkaar. We bespreken de voortgang en resultaten. Wat heb je bereikt op het gebied van communicatie en jouw eigen rol hierin? Welke plannen hebben we gerealiseerd en waar ging het niet zoals verwacht?

Leerdoelen

 • Je borgt je nieuw verworven kennis en je zorgt ervoor dat je die ook toepast in de dagelijkse praktijk.
 

Reacties
‘Ik heb meer inzicht en handvatten gekregen om goed te reageren op een crisissituatie.’

‘Het format van het communicatieplan helpt je enorm om compact en gestructureerd te denken. Het is geen papieren plan, maar een manier van denken geworden.’

‘Ik zit met mijn school middenin een enorm verandertraject. De manier waarop we dit via de media kunnen communiceren komt voor mij precies op het goede moment.’

‘Een kijkje in de keuken van een verslaggever en iemand die zich met branding bezighoudt was zeer verhelderend en informatief.’

‘Meerdere collega-directeuren worstelen met dezelfde issues rondom interne communicatie, ouderparticipatie etc.’

‘Zonder dat je het weet kunnen anderen van alles over je organisatie berichten via sociale media zonder dat je daar invloed op uit kunt oefenen.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang Strategische Communicatie en PR is gecertificeerd door het schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘In relatie staan tot de omgeving’ en 'Wildcard' en voor het deelthema ‘Organisatie van de school’ (behorend bij het thema ‘Regie en Strategie’). Zo kan deze leergang onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Cornelissen Communicatie

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Contactpersoon

Noud Cornelissen

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

 

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png