Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Coaching en mediation » Competentiegericht coachen

Competentiegericht coachen

Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht coachen vraagt expliciete aandacht. Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol handelen te komen op zowel persoonlijk als professioneel niveau. Voor de leidinggevende is het daarbij van belang om te zien waar de medewerker staat ten opzichte van het competentieprofiel van zijn of haar functie. De individuele ontwikkelingsbehoefte en die van de organisatie worden binnen de gesprekkencyclus zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en meestal vastgelegd in een POP. Als dat goed in kaart is gebracht, volgt een proces van verdere coaching en begeleiding. Het dilemma daarbij is dat dan van de zuiverste vorm van coaching moeilijk sprake kan zijn.

In deze training besteden we daarom uitgebreid aandacht aan de theorie en de praktijk van (competentiegericht) coachen:

  • competentiemanagement en competentiegericht coachen;
  • signaleren, benoemen en bespreekbaar maken van competentiegedrag;
  • werken met ontwikkelingsplannen, op het spanningsveld tussen beoordelen en stimuleren.

De volgende vragen, dilemma’s en technieken staan centraal:

  • basisvaardigheden gesprekstechnieken, geven van feedback en coachen;
  • uitgaan van talenten, van competenties én ambitie/passie;
  • verschillen tussen leidinggeven en coachen: coachend leiderschap;
  • leren systematisch door te vragen op competentiegedrag;
  • signaleren en benoemen van (afwezig) competentiegedrag in de huidige situatie;
  • bespreekbaar maken van (onzichtbare) opvattingen, waarden en normen die het zichtbare competentiegedrag beïnvloeden.

We hanteren een selectie uit diverse werkvormen: korte inleidingen, instructievideo, oefenen van gespreksvormen, feedback ontvangen en rollenspellen. Na afloop van de training heeft u kennis over competentieontwikkeling en mogelijkheden tot coaching hierbij. Afhankelijk van de eigen toepassingsgerichtheid: toegenomen vaardigheid in het scheppen van een motiverend klimaat vanuit duidelijke resultaatgerichtheid.

 

Reacties
‘De verschillende onderdelen hebben we goed geoefend.’
‘Prettig te sparren over coaching met collega-directeuren.’
‘Ik ben enorm aan het denken gezet over mijn eigen handelen.’

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png