Leergang Collectief leren: van samen leren naar samen doen

Bevorderen van de professionele dialoog binnen teams en tussen professionals

Elke school is continu bezig met de vraag hoe zij het onderwijs kan verbeteren inclusief het handelen van de leerkracht. De wijze waarop scholen deze uitdaging aangaan, is echter zeer verschillend. Collectief leren kan een antwoord zijn op de vele uitdagingen waarvoor een school zich geplaatst ziet. Een antwoord waarbij emotionele verbondenheid, samenhang in opvattingen èn samenwerking wordt nagestreefd. Maar ook een antwoord dat duurzaam is omdat zowel aan individuele belangen als ook aan groepsbelangen tegemoet wordt gekomen. Collectief leren is echter geen vanzelfsprekendheid binnen het onderwijs. Een van de redenen daarvoor is  dat leraren sterk gericht zijn op het primair proces en veel minder op het proces van collectief leren. Een andere reden is dat een methodiek ontbreekt om tot collectief leren te komen. In deze leergang leert u de methodiek van collectief leren toepassen op uw eigen school.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met De Roode Advies & Consultancy.
In zeven bijeenkomsten leert u de methodiek van collectief leren toe te passen. Het is een cyclus die continu wordt langs gelopen, te weten:

 1. Ambitie ontwikkelen;
 2. Informatie verzamelen;
 3. Informatie interpreteren;
 4. Consequenties verbinden;
 5. Actie uitvoeren
 6. Product en proces evalueren.

Of een school nu een nieuwe methode wil aanschaffen of een andere visie op onderwijs wil opstellen, de methodiek van collectief leren kan steeds behulpzaam zijn.
Collectief leren brengt een gezonde balans aan tussen individualisme en collectivisme. Het individu moet over voldoende zelfvertrouwen beschikken en zich gesteund voelen door de groep. Het team daarentegen heeft niet alleen oog voor het primair proces maar ook voor de onderlinge relaties.
Collectief werken en leren vereist een andere mindset dan die waarbij elke leerkracht zijn best doet in de eigen klas maar weinig of geen kennis deelt met de collega’s. De mindset van collectief leren gaat uit van het gezamenlijke en respecteert het eigene van het individu. Gezamenlijk wordt er onderzocht. Daarin is er zowel plaats voor conventies (zo doen we het hier), als voor de eigen opvattingen maar ook voor het opstellen van een gezamenlijke en concrete ambitie.

Kenmerken

 • Een persoonlijk gesprek voorafgaand aan de leergang.
 • Kennismaking met de methodiek van collectief leren
 • U reflecteert op een eigen afgerond of te ondernemen collectief leren project voor uw eigen school
 • Tijdens de bijeenkomsten werkt u samen in leerteams.
 • Elke bijeenkomst kent na afloop een praktijkopdracht
 • U sluit af met beheersing van de methodiek en vaststelling van de opbrengst.

Programma
Het programma is opgebouwd rondom de methodiek van collectief leren die gekoppeld wordt aan de vijf disciplines van Peter Senge uit diens gelijknamige boek ‘De Vijfde Discipline’ aangevuld met nog drie actuele thema’s. Op deze manier komen product- en procesevaluatie, single en double loop leren, het best tot zijn recht.

Dag 1 Inzicht in de methodiek van collectief leren, en bewustwording welke fasen in het collectieve leerproces goed en minder goed worden beheerst.
Systeemdenken als discipline staat centraal en het diagnosticeren van het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. Wat speelt er in de eigen organisatie? Kun je dat duiden?

Dag 2: Aandacht voor de ‘mentale modellen’ van het team. Wat zijn die modellen en hoe weten we of die modellen niet gebaseerd zijn op een wereldbeeld van vele decennia geleden? Aan de hand van de vaardigheden ‘menen en onderzoeken’ zullen we die vraag proberen te beantwoorden.

Dag 3: Deze dag staat in het teken van ‘teamleren’. Welke groepsdynamieken spelen er en hoe kun je het collectieve leren bevorderen? We leren te oefenen met de inzichten van ‘Deep Democracy’ waarbij we oog en oor zullen hebben voor de standpunten van de minderheid. Tevens gaan we met elkaar een Socratisch gesprek aan en leren (opnieuw) een onderzoekende houding aan te nemen.

Dag 4: Een sterk team bestaat bij de gratie van sterke individuen. Daarom zoomen we in op ‘persoonlijk meesterschap’: Wat is mijn persoonlijke verantwoordelijkheid? Welke moed heb ik aan de dag te leggen? Ben ik een gever of een nemer en hoe maak ik dit onderwerp bespreekbaar in mijn team? Tevens worden de begrippen moed, kwetsbaarheid en schaamte aan de orde gesteld.

Dag 5: Deze dag staat in het teken van een gedeelde visie: Welke resultaten willen we echt? Hoe komen we tot een gedeelde visie? Maar we bespreken ook de huidige visie. Elke deelnemer neemt de visie van de eigen school mee, die vervolgens besproken wordt op basis van een aantal criteria. We oefenen met een werkvorm om tot een gedeelde visie te komen vanuit het individuele verhaal van de leerkracht.

Dag 6: Creativiteit: In welke mate hebben wij het vermogen om nieuwe dingen te scheppen? Hoe bevorder je creativiteit tijdens collectief leren en de bewustwording dat echte creativiteit kwetsbaarheid vereist. Welke vraagstukken binnen de school vereisen creativiteit?

Dag 7: We stellen tijdens deze dag twee hoofdthema’s centraal. Duurzaamheid: In welke mate zijn we in staat om dingen te ontwikkelen die duurzaam zijn? Integriteit: Kunnen we ons zelf aankijken in de spiegel? Tevens geeft eenieder een presentatie van ‘zijn reis’.

Er is geen verplichte literatuur vooraf, maar achteraf ‘inspirerende verdieping’: een pakket bestaande uit uittreksels van boeken, links naar Youtube-filmpjes en voor de liefhebber inspirerende boeken (zoals ‘Antifragiel’ van Nassim Taleb, ‘Ons feilbare denken’ van Daniel Kahneman en diverse artikelen en het boek ‘Leading with questions’ van Marquardt).

Opbrengsten

De opbrengsten van collectief leren zijn velerlei, het biedt antwoorden op vragen zoals:
 • Zijn wij in staat om nieuwe, complexe vraagstukken op te lossen wanneer deze zich voordoen in het dagelijkse werk?
 • Hoe integreren wij reflectie op leren en handelen in de dagelijkse werkzaamheden?
 • Hoe wordt er gecommuniceerd in relatie tot kennis en ontwikkeling? In hoeverre maken we gebruik van elkaars kennis? Weten we waar we welke kennis moeten halen
 • -Slagen we erin het werk zo in te richten dat het aansluit bij ieders ambitie, motivatie en interesses?
 • Creëren we voldoende rust en tijd voor verdieping en reflectie?
 • Hoe worden nieuwe ideeën en creativiteit gestimuleerd en welke ruimte is er voor experimenteren?

 

Reacties
‘Zeker voor schoolleiders die verander- en innovatiemanagement op een andere manier willen aanpakken dan gebruikelijk is de leergang een aanrader. Het is een feestje om naartoe te gaan en ook om weer terug te keren naar je school om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen. Het smaakt naar meer.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Action Learning’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan Verandering' en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (van het thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’) en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png